ΠΙΕΡΙΑ:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5t στον Αυτοκινητρόδρομο Αιγαίου

11 Ιαν 2017
ΠΙΕΡΙΑ:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5t στον Αυτοκινητρόδρομο Αιγαίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη: α) Σις διατάξεις των αρ. 9 & 52 του Ν

. 2696/1999 (ΥΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το ΑΡ. 48 του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ Υ.Ε.Κ. 261/17-12-2014) « Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ». β) Σις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Τπηρεσιών Σροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας». γ)
Τπ’ αριθ. AMSA_YP_3465 από 10-01-2017 έγγραφο της Αυτοκινητοδρομος Αιγαίου Α.Ε..

Τπ’ αριθ. 1244/17/58334 από 09-01-2017 έγγραφο της ΑΕΑ/Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης/Σμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. Τπ’ αριθ. 251 από 09-01-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Ε.Κ.Ε.. Τπ’ αριθ. ΥΥΚ4/6914(71) από 09-01-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας/Σμήμα Πολιτικής Προστασίας.

2.

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 1. Σην προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός), για το χρονικό διάστημα από την Σετάρτη (11-01-2017) και ώρα 09.00΄ έως την Πέμπτη (1201-2017) και ώρα 08:00, που κινούνται σε αμφότερες τις κατευθύνσεις στο τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.) που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, από την Φ/Θ 474+000 [Α/Κ Κλειδίου] μέχρι την Φ/Θ 393+300 (Προ διοδίων Πυργετού Λαρίσης). 2. Σο χρονικό διάστημα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά κρίση του Διοικητή του Σμήματος Σροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

3. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων κινητών πινακίδων θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Σμήματος Σροχαίας Αυτ/μων Πιερίας, σε συνεργασία με την ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.¨.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

1. Από την τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων κινητών πινακίδων οδικής σήμανσης καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Σροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007 (Α-50).

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!