alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Σειρά διατάξεων με ευνοϊκές ρυθμίσεις περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας. Βασική διάταξη είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τον «βάσιμο λόγο απόλυσης».

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι θωρακίζονται, καθώς το υπουργείο Εργασίας θέτει νέους κανόνες που διέπουν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη εφόσον οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν η τήρηση εγγράφου και η παροχή προθεσμίας, αλλά απαιτείται και η συνδρομή βάσιμου λόγου για την καταγγελία. Ο εκάστοτε εργοδότης οφείλει να έχει τεκμηριωμένο λόγο προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης, ο οποίος θα συνδέεται με τη συμπεριφορά και τις ικανότητες του εργαζομένου, αλλά και με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Δίνεται, μάλιστα, η δυνατότητα στους εργαζομένους να διεκδικήσουν επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο. Μάλιστα, με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας δίχως βάσιμο λόγο, ενώ διατηρούν και το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

Με άλλη διάταξη περιορίζεται η ευθύνη του εργαζόμενου για ζημιές της επιχείρησης που οφείλονται σε αμέλειά του. Ο εργαζόμενος θα ευθύνεται πλέον μόνο για ζημιά που οφείλεται σε δόλο, ενώ για περιπτώσεις αμέλειας το δικαστήριο θα μπορεί να τον απαλλάξει από την ευθύνη ή να κατανείμει τη ζημιά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Στο ίδιο πνεύμα εισάγεται ρητά η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει υποχρεωτικά μέσω τράπεζας την οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης, ώστε να ελέγχεται η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης των εργοδοτών, όπως συμβαίνει από τον Ιούλιο του 2016 με τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Το ίδιο θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου και για τις αποζημιώσεις και τις εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία.

Επίσης, με άλλη διάταξη ορίζεται ότι η μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής είναι άκυρες χωρίς την τήρηση της απαραίτητης διαδικασίας (έγγραφη συμφωνία και γνωστοποίηση εντός 8ημέρου στο ΣΕΠΕ), με αποτέλεσμα να τεκμαίρεται αυτόματα η πλήρης απασχόληση του εργαζομένου. Αλλωστε, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες:

-Ενιαιοποιούνται οι διαφορετικές, ανά πρώην φορέα, προϋποθέσεις χορήγησης και πράξεις, για τις οποίες απαιτούνταν η προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

-Θεσμοθετείται ενιαίο ποσό εξόδων κηδείας για όλους στα 850 ευρώ, καθώς παρατηρούνταν ανισότητες μεταξύ των πρώην φορέων όχι μόνο στα χορηγητέα ποσά, αλλά και στους δικαιούχους. Ενδεικτικά, το πρώην ΙΚΑ χορηγούσε ως έξοδα κηδείας 759 ευρώ, ο πρώην ΟΓΑ 800 ευρώ, ο πρώην ΟΑΕΕ 762 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 1.200 στους συνταξιούχους, ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ 1.570 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 785 ευρώ στα έμμεσα μέλη, το Δημόσιο 1.000 ευρώ, το πρώην ΤΥΔΚΥ 1.200 κ.ο.κ.

-Ορίζεται σαφώς πως το επίδομα στέγασης απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, και δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΚΕΑ και του Επιδόματος Παιδιού.

-Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια μεταφορέων και διανομέων.

Επιμήκυνση


Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η προωθούμενη διάταξη επιμηκύνει από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι χίλιες εκ των 3.600 απαιτούμενων ημερών εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ), από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, για ασφαλισμένους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, προκειμένου οι εργαζόμενοι να δικαιούνται σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η ίδια διάταξη αποσαφηνίζει πως για τους άνδρες τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα έχουν αυξηθεί κατά δύο έτη από το 2013, σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012. Συγκεκριμένα, απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και του 62ου έτους από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής.

Για τις γυναίκες, το αντίστοιχο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται τελικά, σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 και 3863/2010, στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2010, το 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο το 2011, το 57ο έτος το 2012 και το 62ο έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Προς όφελος των ασφαλισμένων δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα ΒΑΕ, εφόσον η πλήρωση της προϋπόθεσης της πραγματοποίησης χιλίων τουλάχιστον ημερών εργασίας στα ΒΑΕ έχει συντελεστεί μέχρι και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ορίων ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία της εκ μέρους τους υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Με τη χρονική επιμήκυνση δίνεται η ευκαιρία συνταξιοδότησης σε περισσότερους εργαζομένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αφού πλέον απαιτείται οι συγκεκριμένες ημέρες εργασίας να έχουν πραγματοποιηθεί εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος από το αρχικώς προβλεπόμενο.


Με πληροφορίες από την εφημερίδα Έθνος

Κατηγορία Γενικά

Αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή θα συμπεριλαμβάνεται διάταξη για τις νέες ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τους μισθωτούς του ΕΦΚΑ θα καταβάλλονται όπως ισχύει σήμερα, την προτελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Η αλλαγή έρχεται για τους μη μισθωτούς ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, οπότε οι συντάξεις θα καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, αντί για την πρώτη εργάσιμη του μήνα που είναι σήμερα.

Όσον αφορά στις επικουρικές θα καταβάλλονται με τις νέες ρυθμίσεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα αντί για τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Κατηγορία Οικονομία

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 12 Απριλίου 2019 έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

Κατηγορία Γενικά

Από τον διοικητή του Νοσοκομείου Βέροιας, Δημήτρη Μαυρογιώργο ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: "Η δωρεά της οικογένειας Σάκα για την εγκατάσταση στεφανιογράφου στο Γ.Ν. Ημαθίας- Μονάδα Βέροιας είναι και η γενεσιουργός αιτία αναβάθμισης του Νοσοκομείου στο Καρδιολογικό Τμήμα. Το ΔΣ του Νοσοκομείου ενστερνίστηκε την πρόταση του Διευθυντή του Τμήματος κ. Ι.Βογιατζή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην Καρδιολογία στην Κλινική του Νοσοκομείου.

Η πρόταση αυτή καθυστέρησε αρκετό χρονικό διάστημα και η παρέμβαση της Βουλευτού Ημαθίας κ. Φρ. Καρασαρλίδου ήταν ο καταλύτης για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, που μας δίνει τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης νέων Καρδιολόγων.

Με την επικείμενη πρόσληψη και δεύτερου επεμβατικού Καρδιολόγου στο Νοσοκομείο, η αξιοποίηση του στεφανιογράφου θα αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό.
Έχουμε λοιπόν στην Ημαθία μία Καρδιολογική Κλινική που παρέχει, διαγνωστική στεφανιογραφία, αγγειοπλαστικές (μπαλονάκι) με στεντ και τοποθέτηση βηματοδοτών στους πάσχοντες ασθενείς χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μετακινήσεις.

Είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι για την επιστημονική δυνατότητα των ιατρών του Νοσοκομείου, αυτά μας προτρέπουν να συνεχίσουμε για ακόμα υψηλότερες δράσεις προς όφελος των συμπολιτών μας"

Κατηγορία Υγεία

Έτοιμη προς κατάθεση στη Βουλή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για την πληρωμή και φέτος των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Στόχος είναι η τροπολογία να κατατεθεί πριν το Πάσχα, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν οι εκδρομείς που είχαν καταθέσει τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους έως το τέλος του 2018.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τρεις επιλογές:

1. Να πάρουν τις πινακίδες για έναν μήνα πληρώνοντας τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας,

2. Να πάρουν τις πινακίδες για τρεις μήνες πληρώνοντας τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας και

3. Να πάρουν τις πινακίδες για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου πληρώνοντας την αναλογία για την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους συν δύο δωδέκατα επιπλέον.


Πηγή: ΕΡΤ

Κατηγορία Οικονομία

Την προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας και του δώρου Πάσχα 2019 στους ανέργους λόγω των εορτών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός επισημαίνει τα εξής:

-Από την 18.04.2019, ημέρα Πέμπτη, θα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2019 στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

-Από την 18.04.2019, ημέρα Πέμπτη, θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά θα καταβάλλονταν από 18.04.2019 μέχρι και 05.05.2019.

Επισημαίνεται πως ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουμένων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και των μακροχρονίως ανέργων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει.

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Κατηγορία Οικονομία

Με την 3η Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα με θέμα «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος», η Σχολή του Αριστοτέλη στην Μίεζα γίνεται σημείο συνάντησης νέων από σχολεία όλης της χώρας. Μέσα από τις εργασίες των μαθητών και μαθητριών επιχειρείται η ανασύνθεση του ιστορικού χρόνου που ο έφηβος Αλέξανδρος μοιράστηκε με τον δάσκαλό του, τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Ένας συμβολικός φόρος τιμής στην αρχαία ελληνική σκέψη και παιδεία, σ’ αυτόν τον εμβληματικό τόπο που φέρει το όνομα Σχολή του Αριστοτέλη.

Αναστασία Ε. Μαυρίδου

Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναστασία Μαυρίδου, Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

Παύλος Περπερίδης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 - 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Βάια Αγγέλη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 - 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Παντελής Βενάρδος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 - 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Χρήστος Παπαδόπουλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 - 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Γεώργιος Μάλλιος, Εκπ/κός ΠΕ02

Ολυμπία Αντωνιάδου, Διοικητική υπάλληλος/Κ-Σ ΕΑΠ      

                                                                                                    

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Αναστασία Μαυρίδου                                                                            Μέλη :Στέλλιος Δάγγας, Μαρία Σουμελίδου, Βησσαρία Κουφοπάνου, Μαρία Ζερβάκη, Άννα Ασλανίδου, Γεώργιος Μάλλιος, Παύλος Περπερίδης, Ολυμπία Αντωνιάδου, Βασιλική Καλλιαρίδου, Ζωή Κυπαρισσοπούλου, Στέλλα Χατζηστυλλή, Αναστάσιος Τζιώνας, Απόστολος Ιωαννίδης

Η 3η Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας:

http://dideimathias.gr/index.php/en/

3η Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα

«Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος»

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΕΡΙΑ»,

ΑΡΧΑΙΑ ΜΙΕΖΑ

ΝΑΟΥΣΑ 17 & 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ & 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

09:00 - 09:30

Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 10:00

Χαιρετισμοί

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 - 11: 30

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Αν. Μαυρίδου, Π. Περπερίδης

10:00 - 10:15

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αν. Μαυρίδου, Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. Ημαθίας «Η πρόσληψη & η αποτύπωση των αριστοτελικών διδαχών στην βιουμένη πράξη του Μ. Αλεξάνδρου»

10:15 - 10:30

15ο ΓΕ.Λ Αθηνών: «Μια “θεϊκή” κοινωνία»

10:30 - 10:45

ΕΠΑ.Λ Ν. Ζίχνης: «Ο “αριστοτέλειος Νους” θεμέλιο και κληρονομιά της ανθρώπινης διανόησης και πράξης από τον 4ο π.Χ. ως τον 21ο μ.Χ. αι.»

10:45 - 11:00

1ο ΓΕ.Λ Αλεξάνδρειας: «Οι Διανοητικές Αρετές»

11:00 - 11:15

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Νάουσας: «Περί φιλίας» (θεατρικό - βίντεο)

11:15 - 11:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11:30 - 11:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- Ρόφημα

11:45 - 13:30

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Χρ. Παπαδόπουλος, Π. Βενάρδος

11:45- 12:00

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Παύλος Περπερίδης, ΣΕΕ ΠΕ02 «Αριστοτέλης, 17 Απριλίου 2019»

12:00 - 12:15

Μουσικό Σχολείο Βέροιας: «Σωκράτης - Πλάτων - Αριστοτέλης -Αλέξανδρος: Διακριτικές Σχέσεις Διεθνούς Ρεπερτορίου»

12:15 - 12:30

Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: «Αριστοτελικές διαπιστώσεις για το ιδανικό πολίτευμα»

12:30 - 12:45

1ο ΓΕ.Λ Θέρμης: «Αριστοτέλης: από το χθες στο σήμερα» (Δρώμενο - απαγγελία ποιήματος)

12:45 - 13:00

ΓΕ.Λ Σκιάθου: «Το πανανθρώπινο και διαχρονικό μήνυμα του Αριστοτέλη για την φιλία» (Προβολή ταινίας μικρού μήκους)

13:00 - 13:15

ΛΑΠΠΕΙΟ 1ο Γυμνάσιο Νάουσας: «Η Άποψη του Αριστοτέλη για το σύμπαν»

13:15 - 13:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13:30 - 14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- Ελαφρύ γεύμα

14:00 - 15:15

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Αν. Μαυρίδου, Γ. Μάλλιος

14:00 - 14:15

8ο Γυμνάσιο Κοζάνης: «Σχέση ευδαιμονίας και μεσότητας στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη»

14:15 - 14:30

2ο ΓΕ.Λ Τρίπολης: «Η Αριστοτελική ψυχή»

14:30 - 14:45

Γυμνάσιο Σουφλίου: «Η επίδραση του Αριστοτέλη όπως προκύπτει από την εικονογραφία»

14:45 - 15:00

3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Βέροιας: «Αριστοτέλης και Ηθική»

15:00 - 15:15

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

09:00 - 09:30

Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 11:15

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Β. Αγγέλη, Ολ. Αντωνιάδου

09:30 - 09:45

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Παντελής Βενάρδος, ΣΕΕ ΠΕ03 «Ο Αριστοτέλης ως ξένος»

09:45 - 10:00

ΓΕ.Λ Πλατέος – Κορυφής: «Μια σύγχρονη οπτική του Αριστοτέλη για τους νέους»

10:00 - 10:15

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών: «Ο Αριστοτέλης και η ρητορική» - «Αριστοτέλης και τεχνολογία» - Αριστοτέλης και Αλέξανδρος σε ψηφιδωτό και ποίημα

10:15 - 10:30

Αμερικανική Γεωργική Σχολή-ΓΕ.Λ: «Η Scala Naturae του Αριστοτέλη»

10:30 - 10:45

Γυμνάσιο Ν. Επιβατών: «Τα όργανα στο πάρκο του Αριστοτέλη στα Στάγειρα», - «Η φιλία στον Αριστοτέλη»

10:45 - 11:00

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11:00 - 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- Ρόφημα

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

11:00 - 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- Ρόφημα

11:30 - 15:00

Μετάβαση στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μίεζας, ξενάγηση στη Σχολή Αριστοτέλη, στους Μακεδονικούς τάφους Λευκαδίων και στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας.

Παράλληλη δράση: Έκθεση πασχαλινών λαμπάδων του ΕΕΕΕΚ Νάουσας

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και ιδιαίτερα τους Αντιδημάρχους Παιδείας και Πολιτισμού κ. Στέλλιο Δάγγα και Σταύρο Βαλσαμίδη αντίστοιχα, για την άριστη συνεργασία, καθώς και για την ηθική και οικονομική υποστήριξη της διοργάνωσης.

Επίσης ευχαριστούμε τον Αγροτικό Αμπελουργικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό VAENI NAOYSSA για την προσφορά των κρασιών.

 

Κατηγορία Εκπαίδευση
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 10:50

Χωρίς νερό σήμερα η Μελίκη

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας   ανακοινώνει ότι σήμερα στις 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα : από 10:00 π.μ εως και 14:30 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Τέσσερις νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο Κώστας Ναλμπάντης την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 το απόγευμα στο εκλογικό του κέντρο μεταξύ αυτών και τη πρώην αντιδήμαρχο Αλεξάνδρειας, Μαρία Βουλγαροπούλου η οποία τόνισε την πίστη που έχει στο πρόσωπο του κ. Ναλμπάντη και τους συνεργάτες του στο όραμα τους να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών: «Οι περισσότεροι με γνωρίζετε από την ενασχόληση μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και όπως είπε και ένας καλός φίλος «Δεν είμαι κι ο Μέσι της πολιτικής» αλλά γνωρίζετε όλοι ότι διαθέτω εντιμότητα, όρεξη, διάθεση, εμπειρία για να βοηθήσω κι εγώ ώστε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που οραματιζόμαστε, αν όχι όλα τα περισσότερα».

Σελίδα 1 από 2

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!