Τους πίνακες με τις 34.524 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας ανά δήμο δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος» και αναδημοσιεύει από την εφημερίδα, η aftodioikisi.gr. Όπως έχε γράψει η ιστοσελίδα το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου (9 – 13 Δεκεμεβρίου) και οι θέσεις εργασίας θα είναι σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο σχεδιασμός της έκδοσης της προκήρυξης είναι οριστικός αφού στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα ή το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οι τοποθετήσεις των ωφελουμένων θα γίνουν στις υπηρεσίες είτε στα τέλη Ιανουαρίου ή εντός του Φεβρουαρίου του 2020. 

Το νέο πρόγραμμα:

 • Θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
 • Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
 • Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.

Πόσες και ποιες ειδικότητες θα προκηρυχθούν 

Οι θέσεις που θα προκηρυχθού θα αντιστοιχούν σε πάνω από 70 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 Υπενθυμίζουμε ότι το προήγουμενο διάστημα δηλώθηκαν από Δήμους και Περιφέρειες οι απαιτούμενες ειδικότητες που αντιστοιχίζονται με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση των δηλωθέντων αντίστοιχων έργων. Μετά τα αιτήματα των ΟΤΑ οι αρμόσιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ προχώρησαν στην κατάρτιση του προγράμματος προκειμένου να εντάξουν στον β΄κύκλο του προγράμματος μόνο εκείνους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές οι βασικές ειδικότητες αφορούν: Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, μαγείρων οδηγών, κηπουρών, γενικών καθηκόντων. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεων των Φορέων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Δικαιολογητικά

Α) Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης.

Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ).

Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο.

Β) Κατηγορία ΔΕ – ΥΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης.

Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ.

Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου.

Μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 3. Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια
 4. Ηλικία 18 έως 29 ετών:15 μόρια
 5. 30 έως 44 ετών: 25 μόρια
 6. 45 έως 54 ετών: 35 μόρια
 7. 55 ετών και άνω: 45 μόρια
 8. Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 9. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
 10. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια
 11. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
 12. Εντοπιότητα: 20 μόρια

 Κριτήρια

Η επιλογή των υπαλλήλων αναμένεται να γίνει στη βάση εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων που ακολουθήθηκαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  5. Ηλικία.
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
  9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ευρεία σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Όλγα Μοσχοπούλου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Βενιόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας Σωτήριος Τόκας, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη αναφέρθηκαν στις δυνατότητες παρέμβασης των υπηρεσιών, φορέων και του Δήμου ενώ τονίστηκε – δεδομένου του γεγονότος της εκδήλωσης στη χώρα μας του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο κατά τόπους έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα – η αναγκαιότητα του έγκαιρου εντοπισμού των σημείων που πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα, του σωστού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών αλλά και της έγκαιρης επέμβασης τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο να γίνει.

Επίσης κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση της ενημέρωσης των δημοτών και των κατοίκων της περιοχής, ώστε αυτοί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αλλά και να έχουν έγκαιρα πληροφόρηση για σημεία που πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Α.γ.Ο 2019-2020

Ανακοινώνθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας τα Προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την στελέχωση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιεί και την περίοδο 2019-20 στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Κατά των συνημμένων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 19/11 ΈΩς ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 28/11

Προσωρινοί  Πίνακες Κατάταξης

Στις εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης.

Το συνέδριο που φιλοξενήθηκε φέτος από το Δήμο Αθηναίων διήρκεσε το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου και είχε τίτλο «Κανείς δε µένει πίσω».

Πρόκειται για µια ετήσια συνάντηση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα µε σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών από τους Δήµους-µέλη, απολογισµό των δράσεων µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω εξέλιξη.

Το Δίκτυο αποτελείται από 227 Δήµους – µέλη με κοινό σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δια του Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, βραβεύτηκε για την δέσμευσή του στην Προαγωγή της Υγείας και την εκπλήρωση των κριτηρίων που έχει θέσει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, για τους Δήμους μέλη των Εθνικών Δικτύων, κατά την χρονική περίοδο 2014-2018.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε μετά τη βράβευση:

«Ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμμετέχει ενεργά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας εκφράζοντας την ευαισθησία του στον τομέα της Δημόσιας υγείας.

Πεποίθησή μου είναι ότι οι Δήμοι αποτελούν πολύ σημαντικούς συντελεστές για την προαγωγή της Υγείας των κατοίκων τους.

Προτεραιότητα του Δήμου μας είναι οι Δημότες μας, είναι η υγεία τους, η πρόνοια και η καθημερινή τους φροντίδα. Και σε αυτή μας την προσπάθεια «κανείς δε µένει πίσω».

Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε το πρωί τoυ Σαββάτου 17 Νοεμβρίου στο Ηρώο Πεσόντων

Το πρωί της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βενιόπουλος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλ. κ. Τόκας, ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας κ. Μπαρμπαρούσης, ο Δκτης της Π.Υ. Αλεξάνδρειας κ. Αμανατίδης, ο αναπληρωτής Διοικητής του Α.Τ. Αλεξάνδρειας κ. Σαμαράς, εκπρόσωπος της Π.Υ. Βέροιας Επιπυραγός κ. Τουλίκας, εκπρόσωπος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Μπουγάς, του Δασαρχείου Βέροιας, του Περιφερειακού τμήματος του ΕΕΣ Αλεξάνδρειας, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και ο πρόεδρος ΤΟΕΒ Κορυφής.

Τη σύσκεψη άνοιξε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης τονίζοντας τη σημαντικότητα της πρόληψης και της ετοιμότητας των φορέων σε επικείμενη καταστροφή η οποία θα χρειαστεί διαχείριση.

Έπειτα τον λόγο πήρε ο Δκτης της Π.Υ. Αλεξάνδρειας κ. Αμανατίδης όπου ανάφερε συμβάντα που αντιμετωπίστηκαν από την υπηρεσία το τελευταίο διάστημα, επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη καλής συντήρησης των μηχανημάτων ενόψει του χειμώνα και μίλησε για τον σχεδιασμό ενός μνημονίου συνεργασίας σε επίπεδο νομού. Ο κ. Αμανατίδης είπε επίσης πως πρέπει να καθαριστούν τα φρεάτια και οι κοίτες των καναλιών για την αποφυγή πλημμυρών.

Ο Επιπυραγός κ. Τουλίκας από την Π.Υ. Βέροιας αναφέρθηκε σε περιστατικά που χρειάστηκε η επέμβαση της υπηρεσίας του μετά από κλήσεις που δέχθηκε ενώ έκανε ειδική αναφορά για τον Κρασοπούλι στη Μελίκη, αναφέροντας πως χρειάζεται άμεσα να δοθεί μια λύση στα σκουπίδια ώστε να αποφευχθεί η άνοδος του νερού και η πρόκληση πλυμμυρικών φαινομένων.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Α.Τ. Αλεξάνδρειας αναπληρωτής Διοικητής κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τον ρόλο της ΕΛΑΣ επικουρικό όσον αφορά τις καταστροφές αφού δεν συμμετέχει άμεσα αλλά βοηθάει όπως τόνισε ο ίδιος με τον έλεγχο της κυκλοφορίας και συνδράμει με ότι μέσον διαθέτει.

Μικρή αναφορά για τον ρόλο του Δασαρχείου έκανε ο εκπρόσωπος του και έπειτα τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Μπουγάς ο οποίος τόνισε ως σοβαρό θέμα την απουσία των προέδρων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της περιοχής μας γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε επικείμενη καταστροφή. Ζήτησε καλύτερο σχεδιασμό του Συντονιστικού Οργάνου με περισσότερη συμμετοχή ενώ εξήγησε πως βάση μιας νέας εγκυκλίου, οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας για έκτακτες ανάγκες. Ο ίδιος ζήτησε από τον δήμο στοιχεία για το επίπεδο του καθαρισμού των φρεατίων στην πόλη, με τον δήμο να απαντά πως βρίσκεται περίπου στο 30%.

Ο δήμαρχος της Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης απάντησε πως δεν γνωρίζει χρονικά πότε πήρε αυτήν την απάντηση ο κ. Μπουγάς αλλά πλέον έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια στο 100%, γεγονός που επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑλ κ. Τόκας δίνοντας σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δυνατή βροχή της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας κ. Μπαρμπαρούσης, εξήγησε τις κινήσεις που έκανε η περιφέρεια στον τομέα της πρόληψης καθαρίζοντας ποτάμια, τάφρους και κανάλια ενώ είπε πως την Άνοιξη θα γίνουν παρεμβάσεις στον Κρασοπούλι. Ζήτησε από τους προέδρους να ενημερώνουν άμεσα τον ίδιο ή τον δήμο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα χωριά τους γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να παρέμβει χωρίς να γνωρίζει.

Ο διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας κ. Αμανατίδης έπειτα ρώτησε ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των γεφυρών και την στατικότητα αυτών με τον κ. Μπουγά να αποκρίνεται αυτό θα πρέπει να το δούνε και τον κ. Γκυρίνη πως δεν μπορεί ο δήμος να το πράξει αυτό λόγω μειωμένου προσωπικού.

Ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν αμμοληψίες από την κοίτη του Αλιάκμονα από ιδιώτη και ανάφερε πως είναι έτοιμοι να αποστείλουν τεχνικά δελτία στην Αθήνα σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών από καταστροφή που έγινε στην περιοχή μας ύψους μισού εκατομμυρίου.

Ο αντιδήμαρχος κ. Βενιόπουλος πήρε τον λόγο και προσδιόρισε τον δήμο μας ως τον μεγαλύτερο στην Ημαθία και σημείωσε πως όλα τα νερά του νομού μας συγκεντρώνονται και περνούν από εμάς και κυρίως από τον Λουδία, που δεν έχει καθαριστεί εδώ και χρόνια όπως εξήγησε ο ίδιος. Επεσήμανε πως έχουν τοποθετηθεί ήδη νέες σημάνσεις στο οδικό δίκτυο και πως θα συνεχιστεί η τοποθέτηση πινακίδων και στον Κρασοπούλι ενώ ζήτησε μια λύση για τα δέντρα στις κοίτες των ποταμών.

Ο δήμαρχος κ. Γκυρίνης υπογράμμισε πως δεν είναι ευχαριστημένος από την σύσκεψη και πως θα πραγματοποιηθεί άλλη άμεσα με μεγαλύτερη συμμετοχή αφού ο ίδιος θα αποστείλει έγγραφο προς όλους όσους απουσιάζουν για να τους "επιπλήξει" για την απουσία τους απο την σύσκεψη.

Λίγο πριν το τέλος μίλησαν κάποιοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την καθαριότητα καναλιών και τσιμενταυλάκων και ζήτησαν από την διοίκηση να σκύψει πιο κοντά στα προβλήματά τους.

Στο τέλος τον λόγο πήρε η κ. Ξυδοπούλου, από την Πολιτική Προστασία του δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνοντας την έναρξη ενός νέου Μητρώου, που θα λειτουργήσει στο δήμο τις επόμενες ημέρες σχετικά με την δήλωση ενδιαφέροντος ιδιωτών από κάθε χωριό που διαθέτουν μηχανήματα, διανομείς αλατιού ή εκχιονιστικά και έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να υπάρξει συνεργασία με τον δήμο σε επικείμενη χιονόπτωση ή έκτακτη ανάγκη καθώς θα χρειαστούν σε κάθε τοπική κοινοτήτα.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Κυριακή θα λάβουν χώρα στη πόλη της Αλεξάνδρειας, με την ευκαιρία του Εορτασμού της Επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, οι παρακάτω εκδηλώσεις :

   • Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφάνων
    Θα λάβουν χώρα στο χώρο του Ηρώου της πόλεως
    Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.00 π.μ.
    Κατάθεση Στεφάνων από :
    Δήμαρχο Αλεξάνδρειας
    Εκπρόσωπο Βουλής Κυβέρνησης
    Εκπρόσωπο Π.Ε. Ημαθίας
    Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ημαθίας
    Διοικητή Αστυνομικού τμήματος
    Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας
    Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια
    Διάφορους Συλλόγους – Ενώσεις ,κλπ
   •  Συντονιστικές Οδηγίες
    Όσοι φορείς επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να επικοινωνούν με τον τελετάρχη Χολέβα Γεώργιο μέχρι την Παρασκευή 15/11/2019 στα τηλέφωνα: 23333-51306.
    Οι Σημαίες με τους παραστάτες των Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών Σχολείων καθώς και των Πολιτιστικών &  Αθλητικών Συλλόγων παρακαλούνται όπως συμμετάσχουν στον Εορτασμό. Πέρας προσέλευσης στο Ηρώο 10:45 π.μ.

Για τον Δήμο Νάουσας:

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου ,Τρίτη 19 Νοεμβρίου και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας:

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Η Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και το Δήμο Αλεξάνδρειας πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ.

Σημεία διανομής:

 1. 1)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ.Νάουσας - Σ.Σ Νάουσας.(απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων REVOIL).
 2. 2)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: Hδιανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς,

 

Ειδικότερα:

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:

 1.             ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ                                     Τεμάχια 1     Βάρος: 0,5 kg
 2.             ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.                                    Τεμάχια 1      Βάρος: 0,5 kg
 3.             ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ    Τεμάχια 1     Βάρος: 1,0 kg
 4.             ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ                              Τεμάχια 1     Βάρος: 1,0 kg
 5.             ΑΛΕΥΡΙ                                               Τεμάχια 1    Βάρος: 1,0kg
 6.             ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ                           Τεμάχια 1     Βάρος: 1,0 kg
 7.             ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ                                   Τεμάχια 1     Βάρος: 0,45 kg
 8.             ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ                   Τεμάχια 1     Βάρος: 0,75 kg
 9.             ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ         Τεμάχια 1    Βάρος: 1,0 kg
 10.             ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ                                    Τεμάχια 1     Βάρος: 1,0 lt

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 8,2 κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:

 1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ               Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg
 2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ                           Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg
 3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας                               Τεμάχια 2 Βάρος 2,0 lt            

Σύνολο κιλών ανά βρέφος: 1,6 κιλά.

 

Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα:

 1. 1.ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 2 Βάρος 100ml
 2. 2.ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 2 Βάρος 1,0 lt
 3. 3.ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ.                   Τεμάχια 2 Βάρος 1,0 lt
 4. 4.ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ                                         Τεμάχια 2 Βάρος 1,0 lt
 5. 5.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ      Τεμάχια 2 Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά αίτηση: 8.20 κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφικά προϊόντα:

 1. 1.ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ               1 Συσκευασία με 50 τμχ.
 2. 2.ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ                1 Συσκευασία με 72 τμχ.

Ανά βρέφος.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του οφείλει να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων( κυρίως πολυμελών οικογενειών) , συστήνεται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο/ καρότσι λαϊκής, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της διοικητικής διαχείρισης και επιτυχούς παρακολούθησης των Υποέργων 4-7 της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού 43.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Παρασκευή, 22.11.2019 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίσθηκε με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

Μεγεθυντικό φακό χρειαζόταν κάποιος ώστε να δει τις διαβάσεις στους δρόμους της Αλεξάνδρειας.

Στους περισσότερους αν όχι σε όλους τους δρόμους, οι γραμμές των διαβάσεων έχουν ξεθωριάσει και δεν διακρίνονται σε μερικά σημεία ακόμη και καθόλου.

Καλά τα νέα αφού... από την προηγούμενη εβδομάδα συνεργεία του Δήμου Αλεξάνδρειας βάφουν τις διαβάσεις πεζών στην πόλη ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
Εννοείται ότι οι διαβάσεις πεζών πλησίον των σχολείων της Αλεξάνδρειας είναι και τα πιο ευαίσθητα σημεία, τα οποία και πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!