Τίτλοι Ειδήσεων

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για 180.342 Επιστήμονες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους Κύριο

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για 180.342 Επιστήμονες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους
 
Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΙΚΕ  ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα τύπου Training Voucher, μέσω επιταγών κατάρτισης 600€, για  182.342  επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες που θα περιλαμβάνει τηλεκατάρτιση 100 ωρών.Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.Το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας και οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.
 
Διαδικασία Υποβολης:
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Β
 
Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:  
 
Α)να συμπληρώσει στο Περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII):   
 
το ΑΦΜ του Ωφελουμένου, το Επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος.Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων. 
στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.  
στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  
Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.  
Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 
Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ 10.2.1 της παρούσας.  
 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  (https://elearning.yeka.gr ) δεν θα δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι συνολικού κόστους 180 εκατ. ευρώ και προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για 180.342 επιστήμονες 6 κλάδων που πλήττονται αυτή την περίοδο.
 
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιον από τους παρακάτω κλάδους:
 
Κλάδος 1: Δικηγόροι
Κλάδος 2: Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων Οδοντιάτρων, Ψυχιάτρων και Λοιπού Ιατρικού Προσωπικού)
Κλάδος 3: Μηχανικοί και Aρχιτέκτονες
Κλάδος 4: Οικονομολόγοι και Λογιστές
Κλάδος 5: Εκπαιδευτικοί
Ενότητα 6: Ερευνητές
 
Το Προγράμμα
 
Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης  (εξ αποστάσεως)  και θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.
 
Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν και  Πιστοποίηση για τα Αντικείμενα Κατάρτισης.
 
Εκπαιδευτικό Επίδομα: 600 € (σε 2 δόσεις)
 
Διάρκεια: 100 ώρες τηλεκατάρτισης.
 
Παρακάτω είναι συννημένα τα απαραίτητα έγγραφα-διακαιολογητικά που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσετε τις διαδικασίες υποβολής ενδιαφερομένου.
 
Η Αίτηση Φόρμας Ενδιαφερόμενου είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη παρακάτω.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!