Mια σοβαρή διέξοδο θα έχουν από φέτος οι απόφοιτοι των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα πανεπιστήµια. Πρόκειται για τα ∆ιετή Προγράµµατα Σπουδών, έναν νέο θεσµό που αρχίζει από το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Στην πρώτη φάση υλοποίησης συµµετέχουν 11 πανεπιστήµια µε 67 διετή προγράµµατα σε αντίστοιχες ειδικότητες στις 13 περιφέρειες της χώρας. Από τον Οκτώβριο του 2019 µεγάλος αριθµός αποφοίτων θα µπορεί να εγγραφεί στα εν λόγω προγράµµατα, τα οποία θα εποπτεύονται από το εκάστοτε Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) που θα ιδρυθεί σε κάθε πανεπιστήµιο το οποίο θα φιλοξενήσει τέτοιου είδους προγράµµατα.

Θα διοικείται από ένα συµβούλιο που θα ορίζει κάθε πανεπιστήµιο, επικεφαλής του οποίου θα είναι ένας αντιπρύτανης. Η λειτουργία των διετών προγραµµάτων χρηµατοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας µε διακριτούς χρηµατοδοτικούς πόρους.

Οι ειδικότητες τις οποίες προσφέρουν τα διετή προγράµµατα είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους νέους. Μάλιστα, οι περισσότερες δηµιουργήθηκαν ύστερα από σχετικά αιτήµατα τα οποία διατύπωσαν τοπικοί επαγγελµατικοί φορείς προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων µε εξειδικευµένο προσωπικό.

Οπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, και για τα 67 διετή προγράµµατα σπουδών έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηµατοδότηση από το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, ώστε αυτά να λειτουργήσουν από το νέο ακαδηµαϊκό έτος. Σηµειώνεται ότι οι σπουδές είναι δωρεάν και απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ στους οποίους θα παρέχουν επαγγελµατικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων επιπέδου 5. Οι σπουδαστές επιλέγονται µε βάση τον βαθµό απολυτηρίου ΕΠΑΛ, χωρίς εξετάσεις.

Η φοίτηση, όπως γράφει το ΕΘΝΟΣ, είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδηµαϊκά εξάµηνα, περιλαµβανοµένων των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση µπορεί να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/ και κοινοτικούς πόρους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος απονέµονται διπλώµατα Επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αντιστοιχούν στους τίτλους των προγραµµάτων. Στα εν λόγω προγράµµατα θα διδάσκουν καθηγητές του αντίστοιχου πανεπιστηµίου που θα φιλοξενεί το πρόγραµµα, αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες µε πείρα στο οικείο γνωστικό αντικείµενο.

Τα Διετή Προγράµµατα Σπουδών αποτελούν µια διεθνώς κατοχυρωµένη πρακτική που εφαρµόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. ∆ιοργανώνονται από τα πανεπιστήµια και λειτουργούν υπό την εποπτεία τους. Ωστόσο διατηρούν έναν αυτόνοµο χαρακτήρα, καθώς το πρόγραµµα σπουδών τους διαµορφώνεται από τις ανάγκες της σύγχρονης Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

aftodioikisi.gr

Εκδόθηκε ο κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτερικής (εκπαιδευτικής) λειτουργίας της εν λόγω Σχολής.

Με την απόφαση που καθορίζει τον νέο κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών, σπουδών, εκπαίδευσης, της Σχολής, τα διδασκόμενα μαθήματα, η βαρύτητα των μαθημάτων και ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου και της διαγωγής των σπουδαστών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών, οι λόγοι και διαδικασία αποβολής από τη Σχολή.

Επίσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών, η δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας, οι τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων και ο τύπος του τίτλου σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών στη ΣΠΠΣ διαρκεί δυόμιση(2 ½) έτη και οργανώνεται σε πέντε(5) εξάμηνα.

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. Το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Δευτέρα μετά την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει με το πέρας των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Με απόφαση του ΕΣ, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου κατά δύο ώρες έτσι ώστε να καλυφθεί η ύλη των μαθημάτων καθώς και η οργάνωση και λειτουργία θερινών τμημάτων.Με απόφαση του ΕΣ, κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων δύναται να παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας. Τα μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: - Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως και των μαθημάτων μη ακαδημαϊκής (πυροσβεστικής) εκπαίδευσης. - Ώρες εξαμήνου. - Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. - Διάκριση θεωρητικής από πρακτική εκπαίδευση.

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών για εκπαιδευτική σειρά δοκίμων είναι δυνατή με απόφαση του ΕΣ και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών, το ΕΣ λαμβάνει υπόψη του τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται για τους Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος και την κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επιτελείου.

Οι εισακτέοι με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που προέρχονται από ιδιώτες, εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Κάθε εκπαιδευτική σειρά λαμβάνει αύξοντα αριθμό εκπαιδευτικής σειράς αρχομένης από το έτος 1968 με την εφαρμογή του ΑΝ 360/1968 (Α΄73) με τον οποίο συστάθηκε η Πυροσβεστική Σχολή στην Αθήνα. Στη ΣΠΠΣ παρέχεται ακαδημαϊκή και μη ακαδημαϊκή (πυροσβεστική) εκπαίδευση.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στη ΣΠΠΣ και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική πυροσβεστική εκπαίδευση. Στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού αναλύεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση. β. Η μη ακαδημαϊκή (πυροσβεστική) εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της πυροσβεστικής καθώς και διασωστικής επιστήμης και τεχνολογίας, στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον διαχείρισης κρίσεων. Στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού αναλύεται η μη ακαδημαϊκή (πυροσβεστική) εκπαίδευση.

Δύναται μάθημα εξαμήνου να διδάσκεται από διαφορετικά μέλη Διδακτικού Προσωπικού. Την ευθύνη του μαθήματος έχει ο τακτικός καθηγητής. Επιτρέπεται η αναπλήρωσή του σε περίπτωση τεκμηριωμένου κωλύματος ή λόγω ανωτέρας βίας. Η αναπλήρωση αυτή δεν μπορεί να γίνεται καταχρηστικά και σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερες από 15% των εγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας, στις περιπτώσεις αυτές με εξαίρεση όσους απουσιάζουν για λόγους υγείας, συγκαλείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προκειμένου με απόφασή του να βεβαιωθεί η ύπαρξη του ανωτέρω μνημονευομένου ποσοστού απουσίας.

Η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποβάλλεται εν συνεχεία στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την παύση των ιδιωτών και ένστολων καθηγητών εκδίδονται αντίστοιχα οι αποφάσεις από τα αρμόδια για τον ορισμό τους κάθε φορά όργανα. Για την θέση του τακτικού καθηγητή καλείται ο επόμενος στη σειρά ορισμένος αναπληρωτής καθηγητής. Ο τακτικός καθηγητής συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, των εξετάσεων και την ενιαία πολιτική βαθμολόγησης αυτών. Στην περίπτωση δημιουργίας περισσοτέρων του ενός τμήματος για κάθε έτος η διδασκαλία δύναται να ανατίθεται σε Αναπληρωτές καθηγητές με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει απόλυτη ομοιογένεια με την ύλη του Τακτικού καθηγητή . Η ύλη και τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται πάντα από τον Τακτικό καθηγητή.

Είναι δυνατή, με την σύμφωνη γνώμη του ΕΣ, η διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου ή μαθήματος ειδικού ενδιαφέροντος ή σεμιναριακής μορφής εκπαίδευσης, με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως μάθησης».

Εργασίες κατανόησης και εμπέδωσης δύναται να ανατίθενται κατά τη διάρκεια των εξαμήνων με μέριμνα του οικείου καθηγητή και θα προσμετρώνται μόνο στο βαθμό προόδου. Οι διδάσκοντες καθηγητές αναθέτουν στους σπουδαστές από μια (1) ατομική εργασία κατανόησης και εμπέδωσης. Η εργασία κατανόησης και εμπέδωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με μέριμνα του σπουδαστή α) στον τακτικό καθηγητή του μαθήματος και β) στη Σχολή Πυροσβεστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε προκαθορισμένο χρόνο και το μέγεθός της θα κυμαίνεται από 800 έως 1000 λέξεις. Η εργασία κατανόησης και εμπέδωσης αξιολογείται από τον καθηγητή του μαθήματος σε δεκαβάθμια κλίμακα με βάση το πέντε (5). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της ατομικής εργασίας, ο σπουδαστής ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διοικητή της ΣΠΠΣ.

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα καθορίζονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης με εισήγηση των τακτικών καθηγητών και έγκριση του Διευθυντή Σπουδών.

Η διδασκαλία γίνεται με ευρεία χρήση οπτικοακουστικών μέσων, εφαρμόζονται δε κατ’ αυτή οι προσφορότερες και πιο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

Σκοπός της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της ΣΠΠΣ, σε συγκεκριμένα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα.

Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού – ακαδημαϊκού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών καθώς και διαλέξεις.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κατανέμεται σε εξάμηνα και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και γραπτές εξετάσεις. 4. Η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.Σκοπός της μη ακαδημαϊκής (πυροσβεστικής) εκπαίδευσης, είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δόκιμου, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της πυροσβεστικής επιστήμης, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, καθώς και της δυνατότητάς του να λαμβάνει αποφάσεις και να λειτουργεί αποτελεσματικά με ασφάλεια και τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης.

Η Πυροσβεστική εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει εξεταζόμενα μαθήματα, διαλέξεις, παρακολούθηση πιστοποιημένων & μη σχολείων ή σεμιναρίων, πρακτική εκπαίδευση, ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, προαγωγή της διαγωγής καθώς και ανάπτυξη της διοικητικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και γραπτές εξετάσεις. Περιλαμβάνει, εκτέλεση δραστηριοτήτων με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του ΠΣ. Καλύπτει εξειδικευμένα υπηρεσιακά θέματα και γνώση της υπηρεσιακής οργάνωσης και των διαδικασιών, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στο πρόγραμμα σπουδών και παρέχεται (ει δυνατόν) από ένστολο προσωπικό.

Κατά το 5ο εξάμηνο στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης οι δόκιμοι δύνανται να παρακολουθούν πιστοποιημένα & μη σχολεία ή σεμινάρια, που διοργανώνει η Σχολή Επιμόρφωσης και άλλοι φορείς εκπαίδευσης (πχ ΔΑΕ ΠΑ, ΕΚΔΔΑ) σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.

Στην πυροσβεστική εκπαίδευση περιλαμβάνεται η πρακτική. Στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού αναλύεται η πρακτική εκπαίδευση. 6. Στο πλαίσιο της πυροσβεστικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση με την άσκηση και σε συγκρότηση ομάδων που καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η φυσική κατάσταση των δόκιμων αναπτύσσεται, βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή του προγράμματος φυσικής κατάστασης, αποτελείται από το πρακτικό μέρος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και αθλοπαιδιών και υλοποιείται από πτυχιούχο καθηγητή φυσικής αγωγής. Στο άρθρο 11 και στο παράρτημα

Στην πυροσβεστική εκπαίδευση περιλαμβάνεται επίσης η προαγωγή της διαγωγής των δόκιμων. Σε αυτό το πλαίσιο καλλιεργείται στη ΣΠΠΣ αδιαλείπτως η ενσυνείδητη πειθαρχία ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του εν δυνάμει πυροσβεστικού υπαλλήλου.

Στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης της διαγωγής.

Στην πυροσβεστική εκπαίδευση περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη της διοικητικής και επαγγελματικής ικανότητας ως απαραίτητο εργαλείο για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και της επιτυχούς σταδιοδρομίας του εν δυνάμει πυροσβεστικού υπαλλήλου. Στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, καθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης της διοικητικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων της πυροσβεστικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Δείτε  εδώ  όλο τον κανονισμό

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας