alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Την Τρίτη 31 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και στον Παρακλητικό Κανόνα του Αγίου Λουκά του Ιατρού στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος κήρυξε το θείο λόγο και ανέγνωσε ευχή προς τον Άγιο Λουκά υπέρ καταπαύσεως της πανδημίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ  

 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς περασμένης Κυριακῆς εἴδαμε ἕναν πατέρα νά πλησιάζει τόν Χριστό ἔχοντας μαζί του τόν δαιμονιζό­μενο υἱό του καί νά τόν παρακαλεῖ νά τόν θεραπεύσει, λέγοντάς του μά­λιστα ὅτι τό ζήτησε ἀπό τούς μα­θη­τές του, ἀλλά ἐκεῖνοι δέν μπό­­ρε­σαν νά ἀνταποκριθοῦν στό αἴτημά του. 

Τή στιγμή ἐκείνη ὁ Χριστός, γρά­φει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἐξέφρασε τήν πι­κρία του γιά τούς ἀνθρώ­πους λέ­­γοντας: «Ὦ γενεά ἄπιστος, ἕως πότε πρός ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέ­ξομαι ὑμῶν;»

Πολύ λίγοι, συνεχίζει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, ἦταν οἱ ἄνθρωποι πού κα­τα­λάβαιναν καί ἔβλεπαν μέ συμ­πά­­θεια τόν Χριστό. Οἱ περισσό­τεροι τόν χλεύαζαν, τόν ἀποκα­λοῦ­σαν ψεύ­τη καί ἔλεγαν πώς κάνει τά θαύ­ματα μέ τή δύναμη τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστός ἔπρεπε νά ὑπομένει τίς προσβολές τῶν ἐχθρῶν του πού τόν μισοῦσαν καί ἤθελαν νά τόν σκοτώσουν. Ἡ καρ­διά του ἦταν γεμάτη ἀπό πόνο καί θλίψη. «Ὦ γενεά ἄπιστος! ἕως πό­τε πρός ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέ­ξομαι ὑμῶν».

Ἀλλά δέν ἦταν μόνο ὁ Κύριος Ἰη­σοῦς Χριστός πού εἶχε μέσα του τέ­τοια θλίψη. Ἀνάλογα συναισθή­μα­τα ἐκφράζει καί ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, ὅταν γράφει· «Δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεός ἡμᾶς τούς ἀποστόλους ἐσχά­τους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανα­τίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κό­σμῳ, καί ἀγγέλοις καί ἀνθρώ­ποις». Εἶναι θέαμα οἱ ἀπόστολοι, γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, γιά τόν κό­σμο πού δέ γνω­­ρίζει τόν Χριστό. Τούς περιγε­λοῦν καί τούς διώ­χνουν, ἐνῶ οἱ ἄγ­γελοι ἀπό τόν οὐ­ρανό θαυμά­ζουν τόν ἀγώνα τους. 

Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι μόνο ἡ κοι­νή μοίρα τῶν Ἁγίων. Γιά ὅλους τούς χριστιανούς ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος εἶπε· «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διω­­χθήσονται». 

Ἄς θυμηθοῦμε καί τόν λόγο τοῦ Κυρίου, μᾶς συστή­νει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς· «Εἰ ἐκ τοῦ κό­σμου ἦτε, ὁ κό­σμος ἄν τό ἴδιον ἐφί­λει· ὅτι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγώ ἐξε­­λεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος».

Εἴμαστε ξένοι σ᾽ αὐτόν τόν κό­σμο. «Οὐ γάρ ἔχομεν ὦδε μένου­σαν πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Καί ἀκόμη ἔχουμε θλίψη σέ αὐ­­­­τόν τόν κόσμο καί εἴ­μαστε στε­νο­­χωρημένοι, καί αὐτό πού μᾶς βα­σανίζει περισσότερο εἶ­ναι ἡ πνευ­­ματική ἀποξένωση. Για­τί ὑπάρ­χουν πολλοί ἀνάμεσά μας πού εἶναι ξέ­νοι ἀκόμη καί με­ταξύ τῶν συγ­γενῶν τους, γιατί κά­ποιοι δέν πιστεύουν, λέει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, καί περιγε­λοῦν τήν πίστη μας, τήν ἀγά­πη στόν Χριστό καί τήν προσευχή μας.

Ὅμως ὅλοι ἐμεῖς πρέπει νά δεί­ξουμε ὑπομονή. Ὅπως ὑπέμενε ὁ Χριστός, ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, ἔτσι πρέ­πει νά ὑπομείνουμε καί μεῖς. Πρέ­πει νά γίνουμε μιμητές τοῦ με­γά­λου ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καί αὐτός ἦταν μιμητής τοῦ Χρι­στοῦ. Μᾶς χλευάζουν, ὅπως χλεύ­αζαν καί αὐτόν; Νά μήν ἀπαντᾶμε μέ κα­κό στήν κακία τους, ἀλλά νά προσευχόμεθα γι᾽ αὐ­τούς πού μᾶς προσβάλλουν, ὅπως προσευχόταν αὐτός καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀπόστο­λοι. Μόνο στήν προσευχή θά βροῦ­­­με ἀνακούφιση γιά τήν ψυχή μας. Θά τήν ἀκούσει ὁ Χριστός πού σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του σή­κω­νε τόν βαρύ σταυρό τῆς ἀποξε­νώ­σεως καί θά παρηγο­ρή­­σει τούς κο­­πιῶντες καί πεφορ­τι­σμέ­νους πού μέ ἱκεσία ἁπλώ­νουν πρός Αὐ­τόν τά χέρια τους καί τοῦ ὁμο­λο­γοῦν τόν πόνο τῆς δικῆς τους καρδιᾶς.

Tό διάστημα αὐτό ζοῦμε ὅμως καί ἕνα ἄλλο εἶδος ἀποξενώσεως, τῆς ἀποξενώσεως ἀπό τά οἰκεῖα μας πρόσωπα, ἀπό τούς φίλους καί τούς συναδέλφους μας καί ἀπό ὅλο τόν κοινωνικό μας περί­γυ­ρο λόγω τῶν μέτρων πού ἐπι­βλή­θη­καν μέ σκοπό τήν προστα­σία τῆς ὑγείας μας καί τῆς δημό­σιας ὑγεί­ας ἀπό τήν πανδημία τοῦ κο­ρω­νοϊοῦ πού πλήττει καί τή χώ­ρα μας καί πολλές ἄλλες χῶρες. Στερούμεθα ἀκόμη καί τή δυνατότητα νά βρεθοῦμε στούς ναούς μας, νά λειτουργήσουμε μέ τόν κόσμο μας, μέ τό ποίμνιό μας.

Καί γι᾽ αὐτήν ὅμως τήν προ­σω­ρι­νή ἀπο­­­­ξένωση θά πρέπει νά ἀκο­λου­­θή­σουμε τίς συμβουλές πού μᾶς ἔδωσε ἀπόψε ὁ ἅγιος Λουκᾶς. Καί αὐτές εἶναι νά κάνουμε ὑπο­μο­νή, γιατί ἡ πανδημία εἶναι μία προ­σω­ρινή δοκιμασία, ἡ ὁποία μέ τή βο­ή­θεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλ­λά καί τῶν ἰατρῶν καί τῶν εἰδι­κῶν, θά περάσει. Γι᾽ αὐτό καί δέν ὑπάρχει λόγος οὔτε νά ἀντι­δροῦμε στά μέ­τρα, οὔτε νά προσπαθοῦμε νά τά πα­ρακάμψουμε μέ διάφο­ρους τρό­πους, ἀλλά οὔτε καί νά ἀπο­­γο­η­τευόμεθα. Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος προσπαθεῖ καί ὅλοι οἱ ἱεράρχες προσπαθοῦν νά βρεθεῖ τρόπος οὕτως ὥστε αὐτές τίς μεγάλες ἡμέρες, τά Πάθη τοῦ Κυρίου καί τήν Ἀνάσταση, νά λειτουργήσουν οἱ ναοί μας μέ τόν τρόπο πού τελικά θά καταλήξουν.

Ἄς κάνουμε ὑπο­­μονή καί ἄς προ­σευχόμεθα, τόσο γιά τούς οἰκείους καί τούς συγ­γενεῖς μας, ἰδίως γι᾽ αὐτούς τούς ὁποίους δέν μποροῦ­με νά δοῦμε καί νά συ­ναντήσουμε, ὅσο καί γιά νά μᾶς ἀπαλ­λάξει ὁ Θεός ἀπό τήν ταλαιπωρία καί τή δο­κιμασία πού ὑφιστάμεθα. Καί μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή ἡ ψυχή μας θά βρεῖ ἀνάπαυση στόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι, ὅπως τονίζει καί ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, ἡ σωτηρία καί ἡ καταφυγή μας.

Ἄς ρίξουμε ἕνα βλέμμα γύρω μας, στίς ἄλλες χῶρες, στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στήν Ἀσία, στήν Τουρκία, καί θά δοῦμε πόσο ἔχει πληθυνθεῖ τό κακό, πόσο καθημερινά ἑκατοντάδες, φθάσαμε καί σέ χιλιάδες, ἄνθρωποι πεθαίνουν. Ἑπομένως, ἐπειδή εἶναι τόσο μεγάλος ὁ πειρασμός, νομίζω ὅτι χρειάζεται ἀνάλογη ὑπομονή ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα προσευχή, γιά νά μπορέσουμε νά τόν ξεπεράσουμε. Καί τότε πράγματι ὁ Θεός θά εἶναι μαζί μας, διότι μέσω τῆς ὑπομονῆς καί τῆς προσευχῆς θά φθάσουμε ἐκεῖ πού ποθοῦμε. Καί «εἰ ὁ Θεός μεθ᾽ ἡμῶν οὐδείς καθ᾽ ἡμῶν».

 

Στα μέτρα που έχει λάβει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε τράπεζες και εφορίες για την πληρωμή φορολογικών οφειλών, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Κατηγορία Υγεία

Παρακολουθήστε σε απευθείας σύνδεση αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στις 7:30 π.μ. την Ακολουθία του Όρθρου, τις Ώρες και την Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης

 

 

Την ώρα που η Ιατρική κοινότητα και όλος ο Ελληνικός λαός με πρωτοφανή σοβαρότητα και καρτερικότητα αντιμετωπίζει την ‘επέλαση’ του κορωναΪού υιοθετώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας σας ενημερώνει οτι εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ που ισχύει από την Τετάρτη (01-04-2020) έως την Πέμπτη (02-04-2020) με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας (8-10 βαθμούς). τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Κατηγορία Καιρός
Εφημερίες Φαρμακείων - Αλεξάνδρειας - Βέροιας - Νάουσας 01/04/2020
 
 
Κατηγορία Φαρμακεία

Σε πλήρη ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο.
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη από τα βόρεια - βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα (της τάξεως των 8 με 10 βαθμών), τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και τους θυελλώδεις βοριάδες.
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά:

Πιο αναλυτικά:

1. α. Την Τετάρτη (1/4) βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και σταδιακά στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Στη δυτική Ελλάδα από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β. Οι βροχές που θα εκδηλώνονται στη Μακεδονία από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, γρήγορα θα ενταθούν και θα είναι ισχυρές, ιδιαιτέρως στην κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (02-04-2020) τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη (1/4) στα ορεινά, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά, που βαθμιαία θα ενταθούν. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της βόρειας Θεσσαλίας, σταδιακά της ανατολικής Μακεδονίας και από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης της Θράκης (ενδεικτικό υψόμετρο 200-300 μέτρα).

3. Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/4) τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση.

4. Θυελλώδεις άνεμοι (7 με 8 μποφόρ) ανατολικών διευθύνσεων θα πνέουν στα κεντρικά και βόρεια από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (1/4), οι οποίοι σταδιακά από τη νύχτα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Ο καιρός σήμερα

Επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια - βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα (της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου), τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους τις σποραδικές καταιγίδες, καθώς και τις πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Οι ανατολικών διευθύνσεων άνεμοι που θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ, τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους, πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Τετάρτη 1 Απριλίου

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις και βαθμιαία τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.
Aνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, βαθμιαία στα ημιορεινά και από αργά το απόγευμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.
Aνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους 6 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, οι οποίες γρήγορα στα δυτικά θα ενταθούν και θα είναι τοπικά ισχυρές, ιδιαιτέρως στην κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τα ημιορεινά, κατά τόπους πυκνές από το μεσημέρι ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, σταδιακά της ανατολικής Μακεδονίας και από αργά τη νύχτα και της Θράκης (ενδεικτικό υψόμετρο 200-300 μέτρα).
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 6 με 8, πιθανώς τη νύχτα στο Θρακικό τοπικά 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βαθμιαία στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ τη νύχτα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές από τα βόρεια που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως στη Θεσσαλία και τις Σποράδες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, βαθμιαία στα ημιορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, ενώ σταδιακά θα ενταθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν και σε περιοχές της βόρειας Θεσσαλίας με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο 200-300 μέτρα). Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν στα νότια.
Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 7 με 8, πιθανώς τη νύχτα στις Σποράδες τοπικά 9 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που τη νύχτα θα ενταθούν. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Απριλίου

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά, ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της βόρειας Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία θα σταματήσουν γρήγορα, στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, και στα ηπειρωτικά ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο 8 και πιθανώς 9 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Παγετός κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την ΕΜΥ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2020

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και βαθμιαία στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2020

Στα νοτιοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κατηγορία Γενικά

Διάρρηξη σημειώθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα Κορυφής καθώς και στο χώρο του ΚΔΑΠ τα ξημερώματα της Τρίτης 31 Μαρτίου 2020 όπως μας επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυριάκος Μπενετάτος.

Κατηγορία Αστυνομικά

Καθίσταται εκ νέου δυνατή η ανανέωση της Κάρτας από τους ενδιαφερόμενους αγρότες για όσο διάστημα το σύστημα υποδοχής δηλώσεων (ΟΣΔΕ) θα παραμένει κλειστό στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου του κορονοϊού (COVID19), όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως με αυτό τον τρόπο οι αγρότες θα αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου

"Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης κατόπιν συνεννοήσεως με τις διοικήσεις των τραπεζών και αφού διευθετήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), έδωσε εντολή να προχωρήσει η διαδικασία για την ανανέωση της Κάρτας Αγρότη. Με την παρέμβαση του Υπουργού καθίσταται εκ νέου δυνατή η ανανέωση της Κάρτας από τους ενδιαφερόμενους αγρότες για όσο διάστημα το σύστημα υποδοχής δηλώσεων (ΟΣΔΕ) παραμένει κλειστό στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID19). Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το θέμα που είχε δημιουργηθεί και οι αγρότες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών τους, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία".

Κατηγορία Αγροτικά

Αυξάνονται οι διασωληνωμένοι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προχώρησε και την Τρίτη ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, για την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας, στη χώρα μας υπάρχουν 82 νέα κρούσματα και συνολικά 1.314.

Οι νεκροί ανέρχονται στους 49, 85 άνθρωποι έχουν διασωληνωθεί, 20 κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο.

Οπως εξήγησε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, 20 ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον ιό και γι' αυτό τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα στα 1.314.

Τσιόδρας: «Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας»

Ο Σωτήρης Τσιόδρας θέλησε να αναφερθεί για ακόμα μια φορά στην χρήση προστατευτικής μάσκας από το σύνολο του πληθυσμού μετά την επανατοποθέτηση του ΠΟΥ. «Ο ΠΟΥ εξακολουθεί να συστήνει το να μην φορούν μάσκες οι άνθρωποι που δεν νοσούν ή δεν φροντίζουν κάποιον άρρωστο. Είναι ξεκάθαρο πως οι περισσότεροι δεν τις χρησιμοποιούν σωστά και αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Η χρήση μάσκας δεν αναιρεί την απαραίτητη απόσταση που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες».
Τσιόδρας: «Αυτά είναι τα καλύτερα δυνατά μέτρα»

Στη συνέχεια, ο λοιμωξιολόγος αναφέρθηκε σε έναν καθηγητή του Χάρβαρντ ο οποίος σε χθεσινή του τοποθέτηση τόνισε ότι μέτρα σαν αυτά που παίρνει η Ελλάδα είναι τα καλύτερα δυνατά. «Δεν γνωρίζουμε κάτι καλύτερο μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι να είναι βραδύς ο ρυθμός αύξησης τς εξάπλωσης του ιού στη χώρα, ώστε να αναπτύσσεται ανοσία στον πληθυσμό και να μπορεί να ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε καταλήγοντας: «Αν χαλαρώσουμε, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα».

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης οι νεκροί είχαν φτάσει τους 47, καθώς σήμερα είχαμε 4 θανάτους. Οπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης τρεις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή. Πρόκειται για έναν άνδρα 78 ετών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», μια 82χρονη γυναίκα που έχασε τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και έναν 79χρονο που κατέληξε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Λίγη ώρα μετά κατέληξε ένας 51χρονος άνδρας από την Κοζάνη, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Κατηγορία Υγεία
Σελίδα 1 από 2

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!