Τίτλοι Ειδήσεων

 

Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Αλεξάνδρειας για τους εργαζομένους του προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Κύριο

Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Αλεξάνδρειας για τους εργαζομένους του προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι''
ΔΤ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
θέμα 1ο:Τροποποίηση της υπ' άριθμ. 01/14-01-2019 Απόφασης  Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα μετά από το αριθμό 494/4-2-2019 έγγραφο (Εξ. Επείγον) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που αφορούν τη σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ ''Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας'' του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο του Προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018.

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!