Τίτλοι Ειδήσεων

 

ΟΠΑΚΟΜ Δ.Αλεξάνδρειας:Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων) Κύριο

ΟΠΑΚΟΜ Δ.Αλεξάνδρειας:Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων)

Στην Αλεξάνδρεια στο κτίριο του Νομικού προσώπου, σήμερα 11 Ιανουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης

Αιτήσεων της ΣΟΧ 2 2016 , προκειμένου να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης και απόρριψης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ2/2016 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι πίνακες περιέχονται στο συνημμένο αρχείο.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους(12/01/2017).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθηνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

Διαφημίσεις Περιεχομένου

linas exclusive1 kafeine 37  gyros1 katoikein meze banner maragos banner tsalapataras banner stella PRAXIS BANNERyes banner

   

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!