ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 7η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών από 01-07-2019 έως και 31-12-2019 & από 01-01-2020 έως και 30-06-2020 στην Π.Ε. Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση ή μη του Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθ. 106/31-08-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής στη Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της πρότασης της Κ.Ε.Δ.Α για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

7. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αριθ. 13 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατασκευής και τευχών μελέτης – δημοπράτησης της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2» (Α.Μ. 47/2020) της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας» με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Τροποποίηση της αριθ. 393/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό τακτικού μέλους/προέδρου της «Επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων, χορτοκοπτικών κτλ.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πινακίδων σήμανσης εισόδου-εξόδου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αλεξάνδρεια.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής φόρων και προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης δωρεάς απορριμματοφόρου στον Δήμο Αλεξάνδρειας από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενταγμένη πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» και τον ορισμό μελών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στη σύναψη σύμβασης ενεργειακής απόδοσης ΣΕΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού».

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (αφορά την με αριθμό 19/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

16. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ» (αφορά την με αριθμό 20/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

17. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Ο. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (αφορά την με αριθμό 21/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Καίρια η παρέμβαση του αρχηγού της παράταξης «Αξίζουμε Καλύτερα», δημοτικού συμβούλου Γιάννη Κιρκιλιανίδη στο δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου της πόλης.

Καταρχάς ο κ. Κιρκιλιανίδης αναφέρθηκε στο μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα των σκουπιδιών υποστηρίζοντας ότι το θέμα απασχολεί πλέον όλους τους πολίτες και έχει εξαντλήσει την υπομονή τους, χαρακτήρισε την κατάσταση με την αποκομιδή των απορριμμάτων «ως απειλή για τη δημοσία υγεία» αφού η διαδικασία ¨σέρνεται¨ χαρακτηριστικά και δεν γίνονται ούτε οι απαραίτητες απολυμάνσεις των κάδων.

Ο κ. Κιρκιλιανίδης επανέφερε στο σώμα την πρόταση να προμηθευτεί ο δήμος ακόμη έναν τράκτορα ώστε να λειτουργούν και τα δύο press container.

Έπειτα ζήτησε να γίνουν συναντήσεις με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και να κατατεθούν από όλους προτάσεις για να βρεθεί επιτέλους λύση στο σοβαρό πρόβλημα των σκουπιδιών καθώς η υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί.

Τέλος ζήτησε από τον δήμαρχο Π. Γκυρίνη οι 800 νέοι κάδοι που προμηθεύτηκε ο δήμος πριν λίγες ημέρες, να κατανεμηθούν από την υπηρεσία της καθαριότητας σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και όχι από τους αιρετούς αντιδημάρχους  -  δημοτικούς συμβούλους για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης «Αξίζουμε Καλύτερα» επεσήμανε ότι η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σ’ όλη την επικράτεια της χώρας αλλά και σε επίπεδο νόμου αλλά και Δήμου μας επιβάλει συντονισμό και επαγρύπνηση. Εξέφρασε την ανησυχία των γονιών για την ασφάλεια της υγείας των παιδιών τους ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και έθεσε προς τους αρμόδιους των σχολικών επιτροπών ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη και την επάρκεια αντισηπτικών, μασκών, υλικών καθαριότητας αλλά και προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ζήτησε να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα απολυμάνσεις των αιθουσών και των εξωτερικών χώρων. Τέλος τόνισε ότι ο Δήμος πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να καλύψει τα κενά του υπουργείου και των άλλων φορέων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για τις αναφορές και τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα για σκυλιά που έχουν "χαθεί - κλαπεί" από το χώρο του κυνοκομείου επισημαίνοντας πως αυτές δεν τιμούν κανένα μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ενώ πρότεινε να τοποθετηθούν κάμερες και να ενισχυθεί ο φωτισμός του κυνοκομείου ώστε να μην παρατηρούνται στο μέλλον τέτοιυ είδους φαινόμενα και να τοποθετηθούν ποτίστρες και ταΐστρες σε διάφορα σημεία του Δήμου. Τόνισε τη σημαντικότητα να υπάρξει συνεργασία με τη Φιλοζωική αλλά και με μεμονωμένους φιλόζωους για τη σίτιση των αδέσποτων και να βρεθούν από κοινού λύσεις σε επίπεδο δημάρχων νομού.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην κίνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να υιοθετήσει στα σχολεία την πολύ σημαντική εκπαιδευτική φιλοζωική δράση της εκπαιδευτικού κ. Παπαποστόλου Κατερίνας ζητώντας από το δήμαρχο να τολμήσει να εισάγει στα σχολεία του δήμου μας το πρόγραμμα για τη φιλοζωϊα που έχει σαν σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τα αδέσποτα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στις 31 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ( σχετική απόφαση αριθμ. 266/2020 Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ )

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (Σχετική η αριθμ. 260/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την καταβολή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης που έχουν επιβληθεί από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 26 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 1 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 2 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ )

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών από τις λοιπές παρατάξεις που θα μετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Αλεξάνδρειας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για:

1)την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020” και
2)την έγκριση της τροποποίησης των Αποφάσεων Υλοποίησης με ιδία μέσα [δύο υποέργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο] και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Έγκριση δαπάνης κάλυψης εξόδων εξειδικευμένης μοριακής εξέτασης για διερεύνηση συνδρόμου κατοίκου του Δήμου μας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από δημοτικούς πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας
για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μνημείο πολιτισμού
σε εν ενεργεία χώρο Μωαμεθανικής λατρείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης, για την μεταβολή του περίλαμπρου μνημείου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από μνημείο πολιτισμού και πνεύματος, σε εν ενεργεΐα χώρο της μωαμεθανικής λατρείας

Η απόφαση αυτή του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ερντογάν αποτελεί και θα αποτελεί για πάντα πλέον κηλίδα για τον τουρκικό λαό, τον οποίο εμφανίζει να οικειοποιείται αυθαίρετα ένα μνημείο κτήμα όλων των ανθρώπων και σύμβολο καλής θέλησης και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο, Αλεξάνδρειας, ζητάμε άμεσα την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και της UNESCO, για να μην προχωρήσει η τουρκική κυβέρνηση στα επόμενα σχεδιαζόμενα βήματά της για την ουσιαστική καταστροφή της Αγίας Σοφίας ως κιβωτού της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την έντονη καταδίκη της Τούρκικης προκλητικότητας και όσων τροφοδοτούν την αμφισβήτηση των διεθνών συνθηκών που ορίζουν τα σύνορα στον Έβρο και στο Αιγαίο. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας στο παζάρεμα που επιδιώκει η Τούρκικη πλευρά για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα προωθώντας λύση συνεκμετάλλευσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος επιχειρηματικών μεγαθηρίων και όχι των λαών της περιοχής.

Με τις δικές τους πλάτες συνεχίζεται η κατοχή του 40% της Κύπρου, υπογράφηκε η απαράδεκτη συμφωνία για ΑΟΖ με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης και συνεχίζεται η τουρκική πολεμική επέμβαση σ΄ αυτήν, στη Συρία και στο Ιράκ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004098.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

2.Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι :

-Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται ο Δήμος να υποβάλει μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004098 και εάν η εν λόγω υποβολή δεν πραγματοποιηθεί άμεσα, προκειμένου η ΕΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας να προβεί σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης πριν την αποστολή στο Υπουργείο του Πίνακα ΠΔΕ, τότε η σχετική τροποποίηση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πριν από τον Μάιο ή Ιούνιο του 2020 και έτσι θα επέλθει σημαντική καθυστέρηση στη δημοπράτηση του υποέργου της ΕΕΛ, γεγονός το οποίο ενδεχόμενα να επιφέρει σοβαρές δημοσιονομικές κυρώσεις.

-Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η σχετική σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει οριστεί ακόμη αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) (αφορά υπόθεση άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της πράξης 1234/2020/6007/5-2-2020 της Δ.Ο.Υ. Βέροιας)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι υφίσταται χρονικός περιορισμός απόφασης για κατάθεση ενδίκου βοηθήματος για την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση.

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του επόμενου έτους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

3.Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Β.Την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και της χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€
Γ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για Α)Την σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας Β)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ)Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 75/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 76/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019(σχετική η αριθ. 66/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (A΄ κατανομή ) έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησί (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης α) για την ανάκληση ή μη της αρίθ. 70/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.7,Β.1.7)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Ηλεκτρολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Μηχανολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

26. Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στην Κοινότητα Μελίκης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας της Κοινότητας Μελίκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μεσοχώρι» στα πλαίσια «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο (ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ» για τη διεξαγωγή Διασυλλογικού Πρωταθλήματος στις 8 Μαρτίου 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας και παράλληλα η καθιερωμένη κοπή Πίτας.

Τυχερή ήταν η παράταξη του Μιχάλη Χαλκίδη αφού ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Μπουκουβάλας βρήκε το φλουρί στο κομμάτι τους.

 

 

Παραιτήθηκε από μέλος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας ο επικεφαλής της παράταξης «Αξίζουμε Καλύτερα», Κώστας Ναλμπάντης όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος του σώματος, κ. Όλγα Μοσχοπούλου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στο δημαρχείο της πόλης.

Ο κ. Ναλμπάντης απουσίαζε για αρκετό καιρό από τις συνεδριάσεις αφού είχε πάρει τρίμηνη άδεια.

Σύμφωνα με τον νόμο τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών της παράταξης που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις τελευταίες εκλογές. Ο αντικαταστάτης του κ. Ναλμπάντη στο δημοτικό συμβούλιο είναι ο Δημήτρης Συρόπουλος, που θα αναλάβει καθήκοντα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Σώματος.

Τα μέλη της παράταξης «Αξίζουμε Καλύτερα», θα προχωρήσουν σε ενδοπαραταξιακές διαδικασίες το προσεχές διάστημα για να αναδειχθεί ο νέος επικεφαλής της παράταξης.

Νέα διαμάχη ξέσπασε στο δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας το βράδυ της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ του Γιάννη Κιρκιλιάνιδη και του Αργύρη Πανταζόπουλου κατά τη διάρκεια της ψήφισης του προϋπολογισμού 2020.

Στην πρωτολογία του ο κ. Πανταζόπουλος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό 2020 του δήμου ρεαλιστικό και πραγματικό ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων που τον κατηγορούν για τη σύμπραξη του με την παράταξη του κ. Γκυρίνη: «Κάποιοι, λίγοι αριθμητικά, μας κατηγορούν για την επιλογή μας αυτή, είναι οι ίδιοι που ευχαρίστως θα συνεργαζόντουσαν και θα έλεγαν ναι σε όλα με ανταλλάγματα κι όχι μόνο διοικητικών θέσεων» ενώ ο ίδιος έθεσε κάποιες προτάσεις προς το Σώμα.

Τα λεγόμενα του κ. Πανταζόπουλου προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Κιρκιλιανίδη λέγοντας του πως είναι διοίκηση κι όχι αντιπολίτευση καθώς η παράταξη του κατέχει δύο θέσεις αντιδημάρχων στην διοίκηση του δήμου. Ο κ. Κιρκιλιανίδης κατηγόρησε τον κ. Πανταζόπουλο για υποκρισία στις προτάσεις του ιδιαίτερα στην πρόταση δημιουργίας κοινωνικού τιμολογίου σε ευπαθείς ομάδες όταν ο ίδιος υπερψήφισε σε προηγούμενη συνεδρίαση την αύξηση των δημοτικών τελών στο δήμο κατά 33%.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κιρκιλιανίδης κατηγόρησε την παράταξη του κ. Πανταζόπουλου για συναλλαγές με έμμισθες θέσεις απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρωτολογία του: «Μας χαρακτηρίσατε, ότι εμείς εδώ η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε στη διαδικασία συναλλαγών όπως κάνατε εσείς; Διδάκτωρ της συναλλαγής είστε εσείς κ. Πανταζόπουλε, προσπαθείτε να κρυφτείτε από τους πολίτες». Στη συνέχεια σχολίασε τις προτάσεις που έκανε ο κ. Πανταζόπουλος καθώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό πριν τεθούν προς ψήφιση στη χθεσινή συνεδρίαση από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων που ανήκει στην παράταξη του κ. Πανταζόπουλου.

Υπήρξε μια έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο δημοτικών συμβούλων, με τον κ. Πανταζόπουλο να λέει στον κ. Κιρκιλιανίδη πως αν δεν ξέρει τι σημαίνουν κάποιες λέξεις να μην τις χρησιμοποιεί. Τέλος στη λογομαχία έδωσε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης που είπε πως ήταν προσωπική του επιλογή η τοποθέτηση των δύο αντιδημάρχων από την παράταξη του κ. Πανταζόπουλου.

Η πρωτολογία του κ. Πανταζόπουλου

Η δευτερολογία του κ. Κιρκιλιανίδη

 Οι απαντήσεις:

Σελίδα 1 από 5

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας