ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2.Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της Απόφασης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με αριθμό ΟΠΣ 5001643.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Συμπληρωματική Κατανομή – θέρμανσης) έτους 2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4.Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7.Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 997.5kWel) της εταιρίας με την επωνυμία ¨ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο τμήμα 3 του αγροτεμαχίου με αριθ. 387 της Κτηματικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας Δ.Δ. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας, Π.Κ.Μ.”, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για :1.Έγκριση πινακίδων σήμανσης εισόδου-εξόδου, 2.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

9.Τροποποίηση της 329/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης περί: α)έγκρισης ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας” β) έγκρισης ή μη του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης”, ως προς το το σκέλος (γ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

10.Λήψη απόφασης για τον «Ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την εκ νέου Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν.4486/2017»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

12.Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας

Μεγάλο ζήτημα ήταν την προηγούμενη δημοτική περίοδο το «απουσιολόγιο» στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Για να παταχθεί το φαινόμενο της αναιτιολόγητης (κυρίως) απουσίας συμβούλων από τις συνεδριάσεις, το ΥΠΕΣ, σε εγκύκλιο-οδηγό που εξέδωσε, υπενθυμίζει τα εξής:

«…η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων του εκ μέρους του δημοτικού συμβούλου, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας ή ακόμα και της έκπτωσης. Έτσι,ενδεικτικά ένας δημοτικός σύμβουλος: Δεν μπορεί να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου.

Δημοτικός σύμβουλος που είναι Αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) μήνες,με άδεια του συμβουλίου»

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα γίνει στις 01 Iουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την πράξη «Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας» ως προς το χρόνο ισχύος της.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος : «Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 1.123,13 τ.μ. αγροκτήματος Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης, για κατασκευή επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 4. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για το απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 4-6 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 5. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για το ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 22 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 68/2016 του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή δύο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 4 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: Κατασταλτικός Έλεγχος». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος -ΝΕΤ-Δημοτέλεια> και στην Υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018» (12-03-2019 έως 11-06-2019) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 16.  Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 17. Λήψη απόφασης για το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 18. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ.ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ» (Α.Μ. 50/2014)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 20. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 21.  Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας » με κωδικό ΟΠΣ 5003543,του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Βέροιας, σχηματίστηκε και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας δούμε το νέο σχήμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της αριθ. 21/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο  «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ κατανομή) έτους  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δωρεάς ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να δοθεί στην ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας (μετά από το με Αρ.Πρ(εισ.)10/22.01.2019 αίτημα αυτού). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης φερτών υλών Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας : Περιβαλλοντική μελέτη και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης καλης εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κυδωνιά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (ΟΜΑΔΑ Β΄-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 25 καταστήματος  που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου  Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του  αρίθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»   (ΑΜ 68/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ»   (ΑΜ 239/2008) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»   (ΑΜ 50/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ. 537/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σημείο Β. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Τροποποίηση της αριθ. 01/21-01-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων –Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου στο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του ετήσιου απολογισμού και του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
6. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 19/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
14. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του τακτικού μέλους και από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
15. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
16. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση τακτικού μέλους και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Τροποποίηση της αριθ. 399/30-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ04ΟΩΨΠ-Ρ9Ξ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας». 
19. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος των αρίθ. 24 & 35 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
20. Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη της συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περι έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βέροιας της Δ.Κ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση για τέσσερις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
5. 1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6 ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Aντιγονιδών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
  
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:  «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018»  (11/09/2018 έως και 11/12/2018) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Δήμος-ΝΕΤ-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία E-postirixis για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για :
Α.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Επανάχρηση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιμετρικών ζωνών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του δικτύου υδρευσης» Α.Μ. 6/2009 (πρωην ΤΥΔΚ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
25. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της αρίθ.486/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Καβασίλων στην Αθλητική Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας “ΑΣΤΕΡΑΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 Ν.3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
29. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κλπ για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στην προετοιμασία Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) (αφορά υπόθεση αγωγής των συγγενών θανόντων Νικολάου και Στέλλας Δαδάκου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφεκους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα « Λήψη απόφασης για την καταρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού της ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης συνολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 66/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Αναφορά στο ρεπορτάζ του alexandriamou.gr (διαβάστε εδώ) για τις στάσεις των ΚΤΕΛ έκανε το βράδυ της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου 2018 ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας Χρήστος Αλευράς κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Αλευράς χαρακτήρισε την κατάσταση που βρίσκονται οι στάσεις ως το τραγικότερο συμβάν για την καθημερινότητα των πολιτών αναφέροντας το παράδειγμα με την αναμονή των μαθητών στη στάση που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας και δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο μαθητών ενώ πρότεινε να αντικατασταθεί η πινακίδα που αναγράφει «Δήμος Αλεξάνδρειας» στις στάσεις με μια που να γράφει «ΚΤΕΛ Ημαθίας.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον αντιδήμαρχο κ. Τόκα που επεσήμανε για μια ακόμη φορά πως από την αρχή του 2018 η συντήρηση των στάσεων δεν βρίσκεται πλέον στη δικαιοδοσία του δήμου, με επίσημο έγγραφο που έχει σταλεί στους δήμους, αλλά των ΚΤΕΛ και τόνισε πως έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ημαθίας κ. Συμεωνίδης, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του δήμου...από τον Άννα στον Καϊάφα δηλαδή και τούμπαλιν...

Το θέμα είναι τι έγινε μέχρι και τις αρχές του 2018 για τις στάσεις των ΚΤΕΛ των οποίων η δικαιοδοσία βρισκόταν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ακόμη και μόνο από πλευράς καθαριότητας;

Η λύση είναι επιβεβλημένη ώστε να σταματήσει η τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι στάσεις ως ελάχιστος σεβασμός προς τους πολίτες που τις χρησιμοποιούν καθημερινά.

Δείτε το βίντεο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2019 (σχετική η αριθ. 04/13-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ατο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020". (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων – εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους  2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Έγκριση ή μη του απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2017 καθώς και του ισολογισμού της 31-12-2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) (σχετική η αριθ. 392/2018 απόφαση Κ.Ε.Δ.Α.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Έγκριση ή μη απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2017 καθώς και του Ισολογισμού της 31/12/2017 του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», οι οποίοι προελέγχθηκαν με την υπ'αριθμ.130/2018 απόφαση του Οργανισμου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
6. Έγκριση ή μη της αριθ. 172/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας - 5η αναμόρφωση προυπολογισμου οικονομικού έτους 2018 του του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
7. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (σχετική η αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδότουμενων ακινήτων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση των οφειλών σε άλλο οφειλέτη λόγω συνωνυμίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των προτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για τροποποίηση, μέρους της αριθ. 461/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Μελίκης με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις σε συλλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις  στο Αθλητικό Σωματείο <<ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΚΕΔΑ» για την υλοποίηση των  προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος   Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
36. Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα) που  βρίσκεται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
37. Λήψη  απόφασης για την  καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία του αρίθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 19.250 τ.μ. Τ.Κ. Νησίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
38. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς  Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
40. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
41. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
43. Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
2.περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
44. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «“Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η με Α/Α 15)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
45. Λήψη απόφασης για: «Έγκριση νέων τιμων για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
46. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου <<ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
47. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 17 Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
48. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δέκα (10) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
49. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  οκτώ (8) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ Κλειδίου Ν.Ημαθίας Δ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
50. Λήψη απόφασης έγκρισης διεξαγωγής  Αγώνα  Δρόμου για τα Θ΄ Μελίκεια  2018 με την επωνυμία ¨ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ¨ συνδιοργάνωσης με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και την Κ.Ε.Δ.Α,  σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
51. Λήψη αποφασης για παραχωρηση ή μη προς χρήση στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα αυλειου χώρου του του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 25-11-2018 εως 15-01-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 
Σελίδα 1 από 5

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!