Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Ν.4463/2017 "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης
υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών",
3. Την υπ’ αριθμό 22849 από 20-11-2019 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου
Αλεξάνδρειας,
4. Την από 03-02-2020 αίτηση έκδοσης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας της Εταιρείας
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,
5. Την από 03-02-2020 Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
έκδοση περιοριστικών μέτρων της Εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», της Μελετήτριας - Συγκοινωνιολόγου
ΜΠΕΛΙΑΤΗ Δέσποινας,
6. Το υπ’ αριθμό 2048 από 07-02-2020 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας,
7. Το υπ’ αριθμό 2502/2/20/2-β’ από 13-02-2020 Έγγραφο του Α.Τ. Αλεξάνδρειας,
8. Την υπ’ αριθμό 4847/20/302946 από 10-02-2020 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ.
Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στα πλαίσια έργου εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού
δικτύου νέας γενιάς της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στο Πλατύ, Ημαθίας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, την Τετάρτη 19-02-2020 και την Πέμπτη
20-02-2020 και κατά τις ώρες από 07:30 έως 18:00 έκαστη μέρα, από το εναπομένον
ρεύμα κυκλοφορίας, στο οδόστρωμα της ανωνύμου οδού από την συμβολή της με την οδό Β.

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Γεωργίου έως την συμβολή της με την οδό Ε. Παπασάββα, με αποκλεισμό του κλάδου
κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ε. Παπασάββα.
Άρθρο 2ο
Α. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα από το
εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος που θα είναι τουλάχιστον 2,90 m. για όλο το τμήμα
της οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες.
Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν μετά την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν την Δύση του Ηλίου εκάστης ημέρας και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην
κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των
οχημάτων, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των
οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση, κ.τ.λ.).
Άρθρο 3ο
Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 5 εγκεκριμένη Τεχνική
Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά
σχέδια για Αστικές Οδούς / Εργοτάξια μακράς Διάρκειας και βασισμένη στην Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.
Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις
ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Σε
όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρχουν σηματωροί, εκατέρωθεν του εργοταξίου.
Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί, πριν την έναρξη των εργασιών και σε κάθε
περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών και σε
κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από την ανάδοχο εταιρία του έργου και υπό την
επίβλεψη και μέριμνα του Φορέα της οδού (Δήμος Αλεξάνδρειας), σύμφωνα με την ανωτέρω
με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους εργασιών.
2)Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες
κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να
αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
3)Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
4)Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού
του έργου.
Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών, η σήμανση θα
παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό
διάστημα εφαρμογής τους.
Δ. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός της τεθείσας ημερομηνίας ή
αναβληθούν, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας.
Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα

Άρθρο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση του αποθέματος της Τράπεζας Αίματος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο Πλατύ διοργανώνει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 ο Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος

Αναφορικά με τη στελέχωση των εργοστασίων στη μονάδα της ΕΒΖ στις Σέρρες θα απαιτηθούν 150 εργαζόμενοι και στο Πλατύ Ημαθίας άλλοι 40

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 18. 30 στο κοινοτικό αμφιθέατρο Πλατέος πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του ΔΣ της Κοινότητας με σκοπό την

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 18. 30 στο κοινοτικό αμφιθέατρο Πλατέος πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του ΔΣ της Κοινότητας με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για το πρόβλημα που έχει προκύψει στο αποχετευτικό σύστημα του Πλατέος με πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κ. Τσοπουρίδη.

O Διευθυντής της ΔΕΥΑΑΛ Αργύρης Περνετζής τοποθετήθηκε σε σχέση με τεχνικά θέματα που αφορούν το δίκτυο.
- Από το 2017 είχε εμφανιστεί το πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε τότε με παρέμβαση του εργολάβου.
-Το πρόβλαμα εντοπίζεται στους ¨πνεύμονες - εγκεφάλους¨ λόγω αναρρόφησης στο σύστημα vacuum
-Tέλος Νοεμβρίου εμφανίστηκε εκ νέου το πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.
-Κλήθηκε ο εργολάβος για να δώσει λύση όμως...


Η τοποθέτηση του κ. Περνετζή:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΛ κ. Σωτήρης Τόκας τόνισε ότι η ΔΕΥΑΑΛ δεν αδιαφόρησε σε καμιά περίπτωση αφού κάλεσε άμεσα τον εργολάβο ο οποίος δεν ήρθε...επίσης κλήθηκαν και άλλοι οι οποίοι δεν έδωσαν λύση.
Το έργο δεν μπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά από το υπάρχον μη εξειδικευμένο και γνωστικά καταρτισμένο προσωπικό της ΔΕΥΑΑΛ
- Ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι ο εργολάβος που κατασκεύασε όμως το ποσό που ζητά είναι απαγορευτικό και επίσης ζητά το προσωπικό της ΔΕΥΑΑΛ να βρίσκεται συνεχώς στο Πλατύ.


Η τοποθέτηση του κ. Tόκα:

Η πρώην Πρόεδρος του Πλατέος κ. Παντοπούλου ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα χωρίς να να υπολογιστεί το οικονομικό κόστος αφού όπως τόνισε ¨Ηπατίτιδα οι συμπολίτες μου δεν θέλω να πάθουν¨


Η τοποθέτηση της κ. Παντοπούλου:

Να σημειωθεί ότι στο Πλατύ δεν υπάρχει χρέωση για την αποχέτευση, συζήτηση που έπεσε στο τραπέζι από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΛ αφού οι υπηρεσίες πρέπει να είναι ανταποδοτικές όμως εγκαταλείφθηκε ως ιδέα προφανώς...λόγω εκλογών.

 

Τοποθέτηση του Κ. Στυλιανίδη :

 

Τοποθέτηση κατοίκων πλατέους

 

 

 

 

Ανακοίνωση - πρόσκληση από την Τοπική Κοινότητα Πλατέος

Την Τετάρτη 15/01 και ώρα 18. 30 στο κοινοτικό αμφιθέατρο Πλατέος θα γίνει έκτακτη συνέλευση του ΔΣ

της κοινότητας με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για την αποχέτευση.

Υπό τη διαχείριση της Royal Sugar, αναμένεται να λειτουργήσει φέτος στον τομέα της παραγωγής το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) στις Σέρρες, ενώ παράλληλα στη μονάδα στο Πλατύ Ημαθίας

Explore, Create and Know erasmus plus 2019-2021 Εκδήλωση Υποδοχής με κάλαντα και ευχές από το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 10.00 στο Θέατρο Πλατέος.

Χριστουγεννιάτικες, γιορτινές ημέρες ντυμένες με φιλοξενίες και ευχές και χαμόγελα και προσμονές.
Γαλλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία-Σμύρνη, Ελλάδα μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να καλλιεργήσουν με καινοτόμες μεθόδους μορφές γραμματισμού. Μουσική, χορός, παράδοση, ιστορία, λογοτεχνία, εικόνα και γραπτός λόγος, αφήγηση και κίνηση τα εργαλεία για την απόδοση νοήματος. Ένα πρόγραμμα erasmus plus, 2019-2021 ''Explore, Create and Know'' το οποίο αφορά μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών για το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας, Δεκέμβριος 2019

Το βράδυ της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2019 περί ώρα 9.00 Ι.Χ. αυτοκίνητο εκτράπη και ανετράπη της πορείας του σε αποστραγγιστικό κανάλι

δίπλα στην επαρχιακή οδό από Τρίκαλα προς Πλατύ με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο μοναδικός επιβαίνων του αυτοκινήτου.
Χάρη στις προσπάθειες των ανδρών της Π.Υ. Αλεξάνδρειας επετεύχθη ο απεγκλωβισμός του οδηγού με διασωστικά μέσα.
Για καλή τύχη του επιβαίνοντα το κανάλι δεν είχε νερό και ο ίδιος διεκομίσθη σε μονάδα υγείας του νομού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στον τόπο του συμβάντος οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19000
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19001
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19002
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19004
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19005
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19008
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19010
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19012
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19013
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19015
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19016
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19017
 • alexandriamou.gr_troxaio21.10.19018

Simple Image Gallery Extended

Σελίδα 1 από 4

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!