ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της αριθ. 21/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο  «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ κατανομή) έτους  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δωρεάς ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να δοθεί στην ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας (μετά από το με Αρ.Πρ(εισ.)10/22.01.2019 αίτημα αυτού). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης φερτών υλών Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας : Περιβαλλοντική μελέτη και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης καλης εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κυδωνιά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (ΟΜΑΔΑ Β΄-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 25 καταστήματος  που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου  Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του  αρίθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»   (ΑΜ 68/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ»   (ΑΜ 239/2008) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»   (ΑΜ 50/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ. 537/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σημείο Β. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 3η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (σχετική η αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης:
1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020», όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1 της απόφασης ένταξης.
2. περί 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την 44/2019 Απόφαση ΟΕ.
3. για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2019». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019.(σχετική η αριθ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Εξειδίκευση της πίστωσης για τις δαπάνες της διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών για το έτος 2019 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη της κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικων απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία των αρίθ.143 & 144 αγροτεμαχίων Δ.Κ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρίθ. 274 αγροτεμαχίου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αριθ. 2 &19 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Έγκριση ή μη τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΑΜ 4/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις στο ¨Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης ΜΑΟΚ Μελίκης “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού, στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟ-ΝΤΟ ¨Ο Θησέας Βέροιας¨ για τις προπονήσεις των αθλητών του.

20. Τροποποίηση της αριθμ. 500/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω30ΟΩΨΠ-Α9Ω) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ,
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, Δ] Τον ορισμό Υπεύθυνου/ης Πράξης και Ομάδας Έργου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης περί:
α) ορισμού εκ νέου αναπληρωτή του Δημάρχου κ. Γκυρίνη Παναγιώτη, τακτικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας
β) ορισμού νέας 3μελούς επιτροπής παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"
γ) ορισμού Υπευθύνου Αποθήκης βάση του Ν. 4412/2016 ,
δ) ορισμού Υπευθύνου διανομής και
ε) αντικατάσταση της υπεύθυνης επικοινωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Ορισμός ενός(1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
Λήψη απόφασης για:
Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού στις ΔΕ Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέως» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την
ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την έγκριση της με αρ. 67/2016 μελέτης,
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1.Λήψη απόφασης :
  1. για την αποδοχή των όρων της  Απόφασης  ένταξης της πράξης <<Ασφαλτόστρωση υφισταμένης αγροτικής οδού με στόχο  τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Πρόδρομου, Δ.Ε. Μελίκης>> στο πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης(ΠΑΑ) 2014-2020. 
  2. για τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο Παράρτημα I της οικείας απόφασης ένταξης και  
  3. περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σκέλος Δ) σύμφωνα με την 182/2018 απόφαση ΟΕ 
  4. για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018 
  5. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
2.Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (δέσμευσης
χώρου) του υπ΄αριθ.850 οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ.85 της πόλεως Αλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
3.Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2018»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
4.Καθορισμός μαθητεύομενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος –Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
5.Υποβολή έκθεσης εσόδων- εξόδων Ά τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους
2018 (Σχετική η αριθμ. 178/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
6.7η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΣΚΕΛΗ Α,Β,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η & Θ- ΠΛΗΝ Δ)
(σχετική απόφαση αριθμ.182/2018 Οικονομικής Επιτροπής) 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
7.8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  (σχετική απόφαση αριθμ.210/2018
Οικονομικής Επιτροπής) -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
8.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
10.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
11.Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας-
Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
12.Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας
από την Α.Α.Δ.Ε. Βεροίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
13.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (΄Β κατανομή ) έτους  2018.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
 
14.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού  ανοιχτού διαγωνισμού έτους
2018 για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο   Δήμο
Αλεξάνδρειας». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
15.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
16.Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη του προγράμματος κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των κριτήριων συμμετοχής -Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
17.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την  υπηρεσία  με τίτλο: Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής.  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
18.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την
υπηρεσία με τίτλο : Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
19.Λήψη απόφασης για την  έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
20.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών Δήμου – Άμεση αποκατάσταση Κεντρικών υποδομών Πληροφορικής με χρήση Hyper -V Replication>>.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
21.Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την  υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση  και επισκευή  φωτοτυπικών  εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2017»
(17/02/2018 έως και 16/05/2018)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
22.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2017».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
23.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2017».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
24.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
25.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή  και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου    Αλεξάνδρειας Ομάδα 3,4».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
26.Λήψη απόφασης για την έγκριση  ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  που αφορούν  την υπηρεσία με  τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 3».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
 
27.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:<<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ>>  
(Α.Μ. 20/2015). 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
28.Λήψη απόφασης  για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ.Κλειδίου» (Α.Μ.117/2015)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
29.Λήψη απόφασης  για την έγκριση του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση συστήματος ποτίσματος και επεμβάσεις στο γήπεδο Παλαιοχωρίου» ( Α.Μ. 57/2015)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 
30. Aντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπυρίδη Γεωργίου από μέλος επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου : Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων του Δικτύου Ύδρευσης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
 
31.Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημαρχείου Μελίκης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 
32.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση  του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο <<ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ>> από 22-06-18 ως 24-06-18 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!