ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του επόμενου έτους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

3.Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Β.Την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και της χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€
Γ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για Α)Την σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας Β)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ)Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 75/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 76/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019(σχετική η αριθ. 66/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (A΄ κατανομή ) έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησί (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης α) για την ανάκληση ή μη της αρίθ. 70/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.7,Β.1.7)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Ηλεκτρολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Μηχανολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

26. Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στην Κοινότητα Μελίκης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας της Κοινότητας Μελίκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μεσοχώρι» στα πλαίσια «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο (ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ» για τη διεξαγωγή Διασυλλογικού Πρωταθλήματος στις 8 Μαρτίου 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης “οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο”, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
2. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «παροχή υπηρεσιών από ”Μαέστρο – Δάσκαλο” για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξάνδρειας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση ή μη του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη Απόφασης:
  1.Για την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά”με κωδικό ΟΠΣ 5003543στο Ε.Π Κεντρική Μακεδονία
  2.Για την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής απόφασης.
  3.Για την έγκριση της έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 2. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων-εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2020-2021.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 3. 12η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική απόφαση αριθ. 289/2019 Οικονομικής Επιτροπής
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 4. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαικών αγορών από 01-01-2018 εώς 31-12-2018 & από 01-01-2019 εώς 30-06-2019 στην ΠΕ Ημαθίας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄ κατανομή) έτους 2019».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για το 2019.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α’ Φάση)»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2019».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 12. Α)Ανάκληση της αρίθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Β) Λήψη απόφασης εκ νέου για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 13. Α)Ανάκληση της αρίθ. 343/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Β) Λήψη απόφασης εκ νέου για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο (2) επιπλέον αιθουσών του διδακτηρίου του ΕΠΑΛ στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας (για τις ανάγκες των μαθητών του).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη του δημοτικού γηπέδου Κοινότητας Λουτρού (αφορά την με αριθμό 5/2019 απόφαση Κοινότητας Λουτρού).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 16. Λήψη απόφασης επί νέας αιτήσεως του κ. Γεωργίου Γκακούδη του Ιωάννη.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργίου Χατζηγεωργίου του Νικολάου.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 18. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 1904088125, για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας “Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line” από το τεμάχιο Η22 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Φιλιππόπουλου Κάπα Βασιλείου, στη νέα θέση ΗΝ32, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ., σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 115 τον/έτος” (υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες / Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων με Α/Α 04)».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 19. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε. μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 1904089420, για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας “Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line” από το τεμάχιο Η18 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Φιλιππόπουλου Κάπα Βασιλείου, στη νέα θέση ΗΝ28, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ., σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 110 τον/έτος” (υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες / Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων με Α/Α 04)».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 20. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης και Αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 21. Λήψη απόφασης περί ορισμού 3μελούς επιτροπής παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 22. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 23. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2020
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 24. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2020.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 25. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της 133/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» αναφορικά με την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» μέχρι τις 26.02.2021.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας>>.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών της επιχείρησης BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ: 099774123, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση: Πανσελήνου 4 – Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 54248(ΟΜΑΔΕΣ: Β.1.1, Β.1.2., Β.1.3., Β.1.4., Β.1.5., Β.1.6., Β.1.8.) με την υπ΄ αριθμ. 142/11-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 19AWRD005113141/2019-06-14 και ΑΔΑ: 62ΝΞΩΨΠ-ΤΞΓ).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 25 Noεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2020 (σχετική η αριθ.05/18-11-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 5. .Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 10. Τροποποίηση -Συμπλήρωση του Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλεξάνδρειας στο σκέλος που αφορά στα περίπτερα (σχετική η αριθ. 08/15-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το έτος 2019».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του πεζοδρομημένου τμήματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου της Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του περιβάλλοντα αύλειου χώρου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας στην Κ.Ε.Δ.Α. για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 25-11-2019 έως 15-01-2020
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Δημοτικού Σταδίου Καψόχωρας στην ¨Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ¨ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 21. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου στην Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 22. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος δημοτικής οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρόπουλου της Τ.Κ. Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 23. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία των αριθ. 27&28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Τ.Κ. Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ιωάννη Σαρρηκυριακίδη του Κωνσταντίνου
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 28. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 29. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 30. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καβασίλων Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 31. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 32. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 33. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 34. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Παλ. Σκυλιτσίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 35. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 37. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη τμημάτων των αρίθ. 749β΄ και 749γ΄ αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 38. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 40. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με αριθμό ΟΠΣ 5001643.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 41. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη γνωμοδότηση της άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων Δήμου Αλεξάνδρειας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
20ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. 11η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 3. Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 4. Έγκριση ή μη της αριθ. 179/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
 5. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας και διάθεση πίστωσης.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επαύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος στο Πλατύ.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)».
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη από κληρονομική διαδοχή μισθωτικής σχέσης, που αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ αρίθ. 862 (31) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω θανάτου του μισθωτή».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 10. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της αριθ.443/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 12. Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 [ΑΔΑ: ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 263/23-09-2019 [ΑΔΑ: ΨΗ7ΡΩΨΠ-ΞΧΓ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα “Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της “Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας”.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 14. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος « Αίτηση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΒΕΕ για την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Β΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ.: 44/2018
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 17. Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω ακύρωσης της αριθ. 277/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
 18. Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω ακύρωσης της αριθ.278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονία.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική απόφαση αριθ. 234/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ)
 3. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη Μελίκη.).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ)
 4. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση παροχής ρεύματος στο Καμποχώρι.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ)
 5. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα Καβάσιλα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ)
 6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 520/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας σχετικά με τον Ορισμό των Δικαιούχων αιρετών και Καθορισμό ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής δήμου Αλεξάνδρειας»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων – Δομική Ενημέρωση»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Αμοιβές δικαστικών επιμελητών”. ).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ) 
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γεωργίου Γκακούδη του Ιωάννη.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ)
 11. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη μισθωτικής σχέσης, που αφορά στην εκμίσθωση τριών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω συνταξιοδότησης του μισθωτή.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ)
 12. Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006) καθώς και αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ βάσει της αριθμ.42188 ΚΥΑ/8.07.2018 (470ΦΕΚ/ΥΟΔΔ /20.08.2018).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Βρυσακίου στον Αθλητικό Σύλλογο Βρυσακίου «ΔΟΞΑ» για τις προπονήσεις και αγώνες της ομάδας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Προδρόμου.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Νεοκάστρου (αφορά την με αριθμό 6/2019 απόφαση Κοινότητας Νεοκάστρου).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Νεοκάστρου (αφορά την με αριθμό 7/2019 απόφαση Κοινότητας Νεοκάστρου).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δημοτικών ακινήτων(του γηπέδου Μελίκης) της Κοινότητας Μελίκης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Μελίκης.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου για τα Ι΄Μελίκεια 2019 με την επωνυμία ¨ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ¨ συνδιοργάνωση με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Κ.Ε.Δ.Α, σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 20. Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 21. Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 22. Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ)
 24. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων – ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου, για την κίνηση του λογαριασμού. ).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης

           «16η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ»

 1. Λήψη απόφασης για την Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά ‘’Πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση και εκμετάλλευση ρεπερτορίου των μουσικών εκδηλώσεων της επιχείρησης’’
 2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης – δήλωση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια άνεργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.
 3. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος για την πραγματοποίηση παιδικής θεατρικής παράστασης ‘’ το μυστικό του πηγαδιού’’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 1. 1.κ. Εμμανουήλ Σταυρής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 2. 2.κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
 3. 3.κ. Αχιλλέας Τσιάρας, Μέλος Δ.Σ.
 4. 4.κ. Ιωάννης Ουσταμπασίδης, Μέλος Δ.Σ.
 5. 5.κ. Βικτωρία Δρίζη, Μέλος Δ.Σ.
 6. 6.κ. Γεώργιος Μπουκλάς, Μέλος Δ.Σ.
 7. 7.κ. Νικόλαος Πανταζής, Μέλος Δ.Σ.
 8. 8.κ. Μαρία Σταυρογιαννοπούλου, Μέλος Δ.Σ.
 9. 9.κ. Στέργιος Δεληπάλας, Μέλος Δ.Σ.
 10. 10.κ. Γιαννούλα Γκιορτζή, Μέλος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της αριθ. 21/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο  «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ κατανομή) έτους  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δωρεάς ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να δοθεί στην ομάδα ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας (μετά από το με Αρ.Πρ(εισ.)10/22.01.2019 αίτημα αυτού). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης φερτών υλών Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας : Περιβαλλοντική μελέτη και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φερτών υλών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης καλης εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Κυδωνιά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (ΟΜΑΔΑ Β΄-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 25 καταστήματος  που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου  Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος του  αρίθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη  αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»   (ΑΜ 68/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ»   (ΑΜ 239/2008) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»   (ΑΜ 50/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ. 537/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σημείο Β. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 3η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (σχετική η αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης:
1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020», όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1 της απόφασης ένταξης.
2. περί 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την 44/2019 Απόφαση ΟΕ.
3. για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2019». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019.(σχετική η αριθ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Εξειδίκευση της πίστωσης για τις δαπάνες της διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών για το έτος 2019 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη της κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικων απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία των αρίθ.143 & 144 αγροτεμαχίων Δ.Κ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρίθ. 274 αγροτεμαχίου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αριθ. 2 &19 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Έγκριση ή μη τροποποιημένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΑΜ 4/2014) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις στο ¨Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης ΜΑΟΚ Μελίκης “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού, στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟ-ΝΤΟ ¨Ο Θησέας Βέροιας¨ για τις προπονήσεις των αθλητών του.

20. Τροποποίηση της αριθμ. 500/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω30ΟΩΨΠ-Α9Ω) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ,
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, Δ] Τον ορισμό Υπεύθυνου/ης Πράξης και Ομάδας Έργου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης περί:
α) ορισμού εκ νέου αναπληρωτή του Δημάρχου κ. Γκυρίνη Παναγιώτη, τακτικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας
β) ορισμού νέας 3μελούς επιτροπής παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"
γ) ορισμού Υπευθύνου Αποθήκης βάση του Ν. 4412/2016 ,
δ) ορισμού Υπευθύνου διανομής και
ε) αντικατάσταση της υπεύθυνης επικοινωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Ορισμός ενός(1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Σελίδα 1 από 2

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!