Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Α. Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ’ αριθμ. 1215 από 22-01-2021 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης
Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας,
3. Την από 03-03-2021 αίτηση του ΚΑΪΣΙΔΗ Νικόλαου
4. Το υπ’ αριθμ. 3774 από 03-03-2021 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλεξάνδρειας,
5. Την Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την έκδοση περιοριστικών
μέτρων του αναδόχου: ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου,
6. Το υπ’ αριθμ. 3881 από 04-03-2021 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλεξάνδρειας, με την εγκεκριμένη μελέτη,
7. Το υπ’ αριθμ. 4847/21/480800 από 05-03-2021 έγγραφο του Α.Τ. Αλεξάνδρειας,
και
 
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος επί τμήματος της οδού Γεννήσεως της Θεοτόκου,
εντός της Τ.Κ. Πλατέος, λόγω καθίζησης,
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Γεννήσεως της Θεοτόκου, από τη
συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου,
σύμφωνα με ανωτέρω α/α 5 σχετική.
 
Aρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00’ ώρα της Δευτέρας
08-03-2021 έως την 18:00’ ώρα της Πέμπτης 11-03-2021.
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 05 Μαρτίου 2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19/2021
 
 2
Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν την δύση του ηλίου εκάστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες
για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)
 
Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
 
Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των
εργασιών, θα παραμένει κατά την διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των
εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί
πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία
των οχημάτων.
 
Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη
συνημμένη με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και
ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η
σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).
 
ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
 
1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους εργασιών.
2)Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν
στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
3)Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
4)Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού
του έργου.
Ζ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος  ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Σχετικά Άρθρα