Ανακοίνωση του Τ.Ο.Ε.Β. Σκυλιτσίου για τη δήλωση στοιχείων επικοινωνίας από κτηματίες και για εξόφληση οφειλών Κύριο

Ανακοίνωση του Τ.Ο.Ε.Β. Σκυλιτσίου για τη δήλωση στοιχείων επικοινωνίας από κτηματίες και για εξόφληση οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101),

Α) Υποχρεούνται όλοι οι κτηματίες να υποβάλουν στον οικείο Τ.Ο.Ε.Β., στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, ΔΗΛΩΣΗ στοιχείων επικοινωνίας και αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.) έως την 12-06-2019.

Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνετε από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλουν κοινή δήλωση που υπογράφεται και από τους δύο.

Όσοι κτηματίες ΔΕΝ υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση (έντυπα χορηγεί ο Οργανισμός) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της.

Β) Oι υπερήμεροι οφειλέτες πρέπει να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής τους σε δόσεις με έγγραφη αίτησή τους μέχρι τις 12/6/2019.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αποσταλούν στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη.

Επιπλέον στους υπερήμερους οφειλέτες που δεν θ’ ανταποκριθούν στα παραπάνω δεν θα δοθεί η υποχρεωτική βεβαίωση που πρέπει να προσκομίσουν για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Τ.Ο.Ε.Β. ή να καλούν στο τηλέφωνο: 2331039536

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας