Προάγεται στο βαθμό του Αστυνομικού Δντη ο Διονύσιος Κούγκας, Δκτης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος Κύριο

Προάγεται στο βαθμό του Αστυνομικού Δντη ο Διονύσιος Κούγκας, Δκτης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος

       Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Νοεμβρίου 2017, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και την

έκδοση του υπ’αριθμ 1278 από 11/12/2017 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄), προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, μετά τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας