Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
2. Το από 24-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας, με την εγκεκριμένη μελέτη,
3. Την υπ’ αριθ. 4842/20/1575551 από 24-07-2020 Αναφορά – πρόταση του Τ.Τ.
Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, στην πόλη της
Βέροιας.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, και την απαγόρευση της
στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, την Δευτέρα 27-07-2020 και
κατά τις ώρες 06:00 έως 12:00, στις κάτωθι οδούς:
 επί της οδού Περικλέους, από τη συμβολή της με την οδό Αντ. Καμάρα έως την
συμβολή της με την οδό Κεντρικής,
 επί της οδού Αντ. Καμάρα, από την συμβολή της με την οδό Περικλέους έως την
συμβολή της με την οδό Κ. Βαρλάμη.
Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 25 Ιουλίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
YΠ’ ΑΡΙΘ. 44/2020
 2
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ/ Δ.Τ.Υ.
2. Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Βασιλική ( Μέσω Τ.Τ.
Βέροιας)

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!