alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Δύο μετάλλια ο απολογισμός για τον Παλαιστικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας «Ο Ημαθίων», στο φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης Παίδων & Κορασίδων το οποίο φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Φεβρουαρίου στην πόλη των Τρικάλων.

Η ομάδα με συμμετοχή τριών αθλητών κατέκτησε δύο μετάλλια, ένα (1) αργυρό, ένα (1) χάλκινο και μία 5η θέση. Την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο της κατηγορία των 65 κιλών ελευθέρας πάλης κατέκτησε ο Πόλος Νικόλαος, ενώ στα 80 κιλά ελευθέρας πάλης ο Αποστολίδης Άγγελος κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας. Ο αθλητής Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος στα 65 κιλά διεκδίκησε ανεπιτυχώς το χάλκινο μετάλλιο και παρότι η όλη εμφάνησή του στην διοργάνωση ήταν πολύ καλή, αρκέστηκε στην 5η θέση.

Τα συγχαρητήρια τους εξέφρασαν τα μέλη του ΔΣ δια του προέδρου Τσακυρίδη Ελευθέριου στους αθλητές και τους προπονητές του συλλόγου.

Κατηγορία Αθλητικά

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Ν.4463/2017 "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης
υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών",
3. Την υπ’ αριθμό 22849 από 20-11-2019 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου
Αλεξάνδρειας,
4. Την από 03-02-2020 αίτηση έκδοσης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας της Εταιρείας
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,
5. Την από 03-02-2020 Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
έκδοση περιοριστικών μέτρων της Εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», της Μελετήτριας - Συγκοινωνιολόγου
ΜΠΕΛΙΑΤΗ Δέσποινας,
6. Το υπ’ αριθμό 2048 από 07-02-2020 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας,
7. Το υπ’ αριθμό 2502/2/20/2-β’ από 13-02-2020 Έγγραφο του Α.Τ. Αλεξάνδρειας,
8. Την υπ’ αριθμό 4847/20/302946 από 10-02-2020 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ.
Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στα πλαίσια έργου εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού
δικτύου νέας γενιάς της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στο Πλατύ, Ημαθίας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, την Τετάρτη 19-02-2020 και την Πέμπτη
20-02-2020 και κατά τις ώρες από 07:30 έως 18:00 έκαστη μέρα, από το εναπομένον
ρεύμα κυκλοφορίας, στο οδόστρωμα της ανωνύμου οδού από την συμβολή της με την οδό Β.

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Γεωργίου έως την συμβολή της με την οδό Ε. Παπασάββα, με αποκλεισμό του κλάδου
κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ε. Παπασάββα.
Άρθρο 2ο
Α. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα από το
εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος που θα είναι τουλάχιστον 2,90 m. για όλο το τμήμα
της οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες.
Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν μετά την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν την Δύση του Ηλίου εκάστης ημέρας και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην
κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των
οχημάτων, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των
οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση, κ.τ.λ.).
Άρθρο 3ο
Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 5 εγκεκριμένη Τεχνική
Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά
σχέδια για Αστικές Οδούς / Εργοτάξια μακράς Διάρκειας και βασισμένη στην Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.
Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις
ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Σε
όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρχουν σηματωροί, εκατέρωθεν του εργοταξίου.
Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί, πριν την έναρξη των εργασιών και σε κάθε
περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών και σε
κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από την ανάδοχο εταιρία του έργου και υπό την
επίβλεψη και μέριμνα του Φορέα της οδού (Δήμος Αλεξάνδρειας), σύμφωνα με την ανωτέρω
με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους εργασιών.
2)Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες
κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να
αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
3)Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
4)Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού
του έργου.
Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών, η σήμανση θα
παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό
διάστημα εφαρμογής τους.
Δ. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός της τεθείσας ημερομηνίας ή
αναβληθούν, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας.
Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα

Άρθρο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Κατηγορία Αστυνομικά

Καταργείται από 1/1/2020 η παροχή της «13ης σύνταξης» η οποία θεσμοθετήθηκε τον περασμένο Μάιο ως παροχή που θα έπρεπε να καταβάλλεται «εντός του Μαΐου κάθε έτους». Το άρθρο 120 του Ν. 4611/2019 όριζε πως την δικαιούνται «όσοι λαμβάνουν σύνταξη την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της». Τώρα αυτό το άρθρο αντικαθίσταται από 1/1/2020 από «μια συμπληρωματική χρηματοδότηση του κοινωνικού προυπολογισμού» ύψους 0,5% του ΑΕΠ (περίπου ένα δις) ώστε να καλύπτεται :

  • κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως από την εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, δηλαδή από τις αυξήσεις των επικουρικών λόγω της κατάργησης των μειώσεων του 2016 και τις αυξήσεις των παλαιών και νέων κύριων συντάξεων με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και
  • κατά δεύτερον δαπάνες «πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας».

Η τελική νομοθετική διάταξη παραπέμπει σε ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών, η οποία θα καθορίζει ετησίως το ποσό για την χρηματοδότηση των εν λόγω πολιτικών, με βάση τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους.

Υπενθυμίζεται πως η λεγόμενη «13η σύνταξη» είχε θεσμοθετηθεί τον περασμένο Μάιο με το άρθρο 120 του νόμου 4611/2019 (τον νόμο για τις 120 δόσεις) το οποίο αντικαθίσταται τώρα με τη νέα παροχή. Η παλαιά παροχή είχε θεσμοθετηθεί να δίνεται ποσοστιαία ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%

γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%

δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%

Από την κατάργηση της «13ης σύνταξης» κυρίως χάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων κάτω των 500 ευρώ, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα αποχωρήσει με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης. Όσοι έχουν αποχωρήσει με 30 έτη ασφάλισης και κάτω δεν πρέπει να προσδοκούν σε αύξηση, καθώς δεν ανήκουν στις κατηγορίες της αυξημένης ανταποδοτικότητας.

Πηγή: ethnos.gr

Κατηγορία Οικονομία

ΔΤ: Μετά τις υποσχέσεις του ενοικιαστή των δύο Εργοστασίων Ζαχάρεως (Πλατύ, Σέρρες) κυριου Καραθανάση ,κατα το τελευταίο διάστημα ,με αποκορύφωση τη συνάντηση της κυριακής 16/2/2020,παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών του νομού Ημαθίας και του Δημάρχου Αλεξανδρείας. Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να επαληθευτούν οι φόβοι μας για τη μή λειτουργεία του εργοστασίου Πλάτέως και τη παύση της τευτλοκαλλιέργειας στους Νομούς Ημαθίας,Πέλλας,Πιερίας,Κοζάνης και Θεσσαλονίκης ,μετά και τη σημερινή (17/2/2020) ανακοίνωση του τιμολογίου παραλαβής τεύτλων απο τη Royal Sugar για το 2020 ,η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι στην Ελληνική επικράτεια θα λειτουργήσει μόνο το εργαστάσιο Σερρών ,χωρίς να αναφέρεται η οποιαδήποτε λειτουργία κέντρων παραλλαβής και η ενσωμάτωση ,στο τιμολόγιο,των μεταφορικών.

Διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση, πως είμαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε ότι το εργοστάσιο Πλατέως θα λειτουργήσει απλά σαν αποθηκευτικός χώρος.

Είμαστε αντίθετοι ,στη συνειδητή απαξίωση του εργοστασίου Πλατέως και της τευτλοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς παράλληλα να μπορούμε να παραβλέψουμε και τις πρόσφατες καταγγελίες των εργαζομένων.

Ζητούμε, να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ενοικιαστη Το αμέσως επόμενο διάστημα αντιπροσωπεία αγρουτών θα παραβρεθεί σε προγραμματισμένη σύσκεψη στο ΥΠΠΑΤ και θα αιτηθεί συνάντηση στο υπουργέιο Οικονομικών και Ανάπτυξης, προκειμένου να τεθούν όλα τα παραπάνω στους αρμόδιους υπουργούς.

Κατηγορία Αγροτικά

Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 153.500 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ που θα ξεκινήσουν άμεσα και θα τρέξουν μέσα στο 2020.

Ο πρωθυπουργός πριν λιγες μερες υπογράμμισε την σημασία της κατάρτισης και εκπαίδευσης των ανέργων σημειώνοντας ότι 111.000 άνεργοι συνολικά, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν τα σταθερά εφόδια για να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας. Όπως τόνισε μέσα στο επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα προκηρύξει:

- 52.000 θέσεις για νέους ως 29 ετών προκειμένου να καταρτιστούν σε νέες τεχνολογίες, ψηφιακής και πράσινης οικονομίας καθώς και αγροτουρισμού.

- 36.500 θέσεις μέσω της κοινωφελούς εργασίας στους δήμους

- 3.000 θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες

- 22.000 θέσεις σε διάφορες δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους

- 5.000 γυναίκες θα ειδικευτούν και θα καταρτιστούν σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας

- 2.500 πρώην κρατούμενοι θα επανέλθουν στην κοινωνία μέσω της εργασίας

- 32.500 θέσεις μέσω προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν αποκλειστικά για την περιφέρεια

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν µε το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνουν την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

- Συµβουλευτική υποστήριξη.

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης.

- Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών πρακτικής άσκησης και θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Παράλληλα μέσα στον Μάρτιο θα βγει η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία των 36.500 ανέργων στους δήμους. Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Οι άνεργοι του ΟΑΕΔ που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Κατηγορία Γενικά

Άρχισε το άνοιγμα σε μικρομεσαίους και νοικοκυριά, αλλά με δρακόντεια κριτήρια αξιολόγησης των δανειοληπτών.

Eνώ η συρρίκνωση των χαρτοφυλακίων δανείων των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να επιταχυνθεί εντυπωσιακά τα επόμενα χρόνια, καθώς θα «ξεφορτώνονται» μαζικά τα προβληματικά τους δάνεια, οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ανοίγουν τη στρόφιγγα της παροχής νέων πιστώσεων, κάνοντας κινήσεις προς την πλευρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στα νοικοκυριά, με τη... δειλή προώθηση νέων στεγαστικών δανείων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τα επόμενα χρόνια, όσο και να προσπαθήσουν οι τράπεζες να αυξήσουν τις νέες χορηγήσεις, η λεγόμενη απομόχλευση των ισολογισμών τους θα συνεχισθεί και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς, καθώς θα βρεθούν δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων έξω από τα τραπεζικά βιβλία, αντισταθμίζοντας την όποια αύξηση των νέων χορηγήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Goldman Sachs στην τελευταία της έκθεση εκτιμούσε ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων των ελληνικών τραπεζών από 183,5 δισ. ευρώ το 2019 θα συρρικνωθεί στα 150 δισ. ευρώ το 2022, επίπεδο στο οποίο θα διατηρηθεί και το 2023.

Πίσω από αυτή γενική εικόνα απομόχλευσης των ισολογισμών, όμως, παρατηρείται ήδη μια προσπάθεια των τραπεζών να δημιουργήσουν νέα χαρτοφυλάκια «καλών» δανείων. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν «ασφαλείς» δανειολήπτες σε ένα «πέλαγος» επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπου οι δανειολήπτες με οικονομικά προβλήματα και κακό ιστορικό είναι περισσότεροι από αυτούς που μπορούν να «σηκώσουν» με σχετική ασφάλεια νέες πιστώσεις.

Μεγάλα δάνεια χωρίς ρίσκο

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι τράπεζες αναζητούν μετ' επιτάσεως μεγάλα αναπτυξιακά έργα προς χρηματοδότηση, στα οποία μπορούν να δίνονται μεγάλα δάνεια με πολύ χαμηλό κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ εύκολα  βρέθηκαν περίπου 900 εκατ. ευρώ από δύο συστημικές τράπεζες για το έργο στο Ελληνικό και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, καθώς τέτοια έργα αποτελούν σίγουρα «στοιχήματα» για να μεγαλώσουν οι τράπεζες τα βιβλία χορηγήσεων.

Πέρα από τα μεγάλα έργα, οι τράπεζες ανοίγουν διστακτικά και με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων που περιορίζουν το ρίσκο του δανεισμού, τη «στρόφιγγα» προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μάλιστα το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς για τις μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται ότι στερεί από τις ελληνικές τράπεζες τη δυνατότητα να προσφέρουν νέα δάνεια στα καλύτερα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, που μπορούν να αντλήσουν πολύ φθηνότερη ρευστότητα από την αγορά ομολόγων.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή όσα δανείζουν οι τράπεζες αφού αφαιρεθούν όσα πληρώνονται για τα υφιστάμενα δάνεια, ήταν θετική κατά 428 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από το αντίστοιχο του Νοεμβρίου (116 εκατ. ευρώ).

Χρήμα σε επιχειρήσεις

Αυτή η θετική επίδοση ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης των ροών χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Η ροή ήταν θετική κατά 511 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 300 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οριακά θετική, κατά 14 εκατ. ευρώ, ήταν και η ροή χρηματοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, που ήταν αρνητική κατά 32 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Σε ό,τι αφορά, όμως, τα νοικοκυριά, η ροή χρηματοδότησης εξακολουθεί να είναι αρνητική, κατά 97 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, αλλά με σημαντική μείωση από τα -152 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου, κάτι που δείχνει ότι «ξυπνούν» και οι χορηγήσεις της λιανικής τραπεζικής.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι τράπεζες ακολουθούν δρακόντειες διαδικασίες αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 Στεγαστικά με τη ρέγουλα

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στόχος όλων των τραπεζών, για παράδειγμα, είναι να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια στεγαστικής πίστης, ύστερα από την καταστροφή των προηγούμενων ετών.

 Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και από το γεγονός ότι αρχίζουν να διαφημίζονται προγράμματα στεγαστικών δανείων. Όμως, η αξιολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών είναι πολύ αυστηρή και πολλοί απορρίπτονται, ενώ δεν  είναι ασύνηθες να ζητείται σημαντικό cash collateral για να νιώσει... ασφαλής η τράπεζα.

Εξίσου αυστηρή είναι η αξιολόγηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να δηλώνουν στις σχετικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Οι τράπεζες προτιμούν να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως όταν πρόκειται για παλιούς πελάτες με καλό ιστορικό, ή για επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τα οποία περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος.

sofokleousin.gr

Κατηγορία Οικονομία

Ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 έκοψε την καθιερωμένη Βασιλόπιτα για το νέο έτος 2020, στο Κέντρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Τριλοφιά.

          Το πρωί της Κυριακής οι Προσκυνητές εκκλησιάστηκαν στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφίνιτσας στην Αγκαθιά, όπου μετά τη θεία λειτουργία ήπιαν τον καφέ τους. Ακολούθως μετέβησαν στο Κέντρο Διόνυσος, όπου ο πατήρ Ιερόθεος Γκουντρουμπής τέλεσε τον Αγιασμό και έδωσε τις ευχές του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους προσκυνητές και σε όλους τους φίλους του Συλλόγου.

          Στη συνέχεια έγινε η κοπή της βασιλόπιτας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχεροί αναδείχτηκαν οι: Καραμπατζιάκης Νικόλαος και Παπαγεωργίου Πέτρος, στους οποίους δόθηκε σαν δώρο μια εικόνα με την παράσταση της Παναγίας με το Χριστό. Το ΄Αγιο Όρος, ως γνωστό, θεωρείται σαν «Περιβόλι της Παναγιάς»

          Επακολούθησε γεύμα σ’ ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και ανταλλαγές ευχών μεταξύ των μελών του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσκυνητές ήταν περισσότεροι από 70 κι αυτός ο αριθμός δείχνει το δυναμισμό του Συλλόγου, που, μέρα με τη μέρα, δυναμώνει και γράφει καινούργια μέλη.

          Στην πατρίδα μας είναι πολύ δυνατό το θρησκευτικό συναίσθημα και, για το λόγο αυτό, πολλοί άνθρωποι έρχονται οικειοθελώς, γράφονται στο Σύλλογο και συμμετέχουν στις πολυπληθείς δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στη διάρκεια του κάθε έτους.

          Στα φωτογραφικά μας στιγμιότυπα βλέπουμε εικόνες από τη χθεσινή εκδήλωση του Συλλόγου.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφημερίες Φαρμακείων - Αλεξάνδρειας - Βέροιας - Νάουσας 18/02/2020
 
 
 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
ΜΠΙΝΤΙΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Βετσοπούλου 92 23330 26857
 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
13:30-17:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812
 
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από το βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324
 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
 
Αναστασίου Σοφία 2332021062 Εθνικής Αντιστάσεως 10
Κατηγορία Φαρμακεία

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!