Τίτλοι Ειδήσεων

 

Δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη στον Δήμο Αλεξάνδρειας Κύριο

Δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Τέσσερις αιτήσεις κατατέθηκαν στο δήμο Αλεξάνδρειας για τη θέση του «Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης» καθώς η υποβολή των αιτήσεων έληξε το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020.

Πρόκειται για τους παρακάτω:

Σιδηρόπουλος Ευθύμιος

Ανδρονίδης Συμεών

Σιμψερής Στέφανος

Τολιόπουλος Νικόλαος.

Στο Δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ενώ ο κ. Σιμψερής απέσυρε την υποψηφιότητά του λίγο πριν τη διαδικασία ψηφοφορίας.
Ψήφισαν 30, άκυρο 1, έλαβαν Ανδρονίδης Συμεών 8, Σιδηρόπουλος Ευθύμιος 8, Τολιόπουλος Νικόλαος 4, λευκά 9

Η εκλογή του δημότη απαιτεί την πλειοψηφία 3/5 επί των παρόντων, αριθμό ψήφων που κανείς εκ των υποψηφίων σεν συγκέντρωσε με αποτέλεσμα όπως ήταν σαναμενόμενο να μην προκύψει Συμπαραστάτης του Δημότη για τον Δήμο Αλεξάνδρειας , πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος καθιερώθηκε το 2010 με τον “Καλλικράτη”, αλλά υπήρξαν πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα ν’ αργήσει αρκετά η ενεργοποίησή του.

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.

Κατά την εξέταση καταγγελιών, μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των Υπηρεσιών του Δήμου, «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται «στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρ.217 του Κώδικα Δήμων», εντός 30 ημερών από την υποβολή της.

Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών Υπηρεσιών.

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!