Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω εκτάκτων μέτρων Προστασίας Κύριο

Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω εκτάκτων μέτρων Προστασίας

Α. Τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του

έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, με αντίστοιχη εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων και με παράλληλη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), όπου αυτό είναι εφικτό και εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων-αντικειμένων εργασίας τους, προς αποφυγή του συνωστισμού και του συγχρωτισμού των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας τους, στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.

Β. Τον καθορισμό της ως ανωτέρω οριζόμενης τηλεργασίας των υπαλλήλων του Δήμου στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, μη υπολογιζόμενων αυτών που απουσιάζουν σε άδεια άδεια ειδικού σκοπού, περιορισμού κατ’ οίκον, αναρρωτική κλπποσοστό το οποίο δύναται να τροποποιείται, προσαρμοζόμενο στα εκάστοτε ισχύοντα έκτακτα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και στις υπηρεσιακές ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, στους χώρους εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται η ελάχιστη προβλεπόμενη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων με αυτοπρόσωπη παρουσία, η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους υπαλλήλους και τους πολίτες και τα λοιπά προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Γ. Τον ορισμό των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου ως υπευθύνων για τον καθορισμό των υπαλλήλων των υπηρεσιών τους που θα εργάζονται με αυτοπρόσωπη παρουσία, εκ περιτροπής-θα παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).

Οι ανωτέρω προϊστάμενοι θα προσδιορίζουν τις εργασίες που θα εκτελούνται κατά προτεραιότητα, θα καθορίζουν τα καθήκοντα που θα ασκούν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και θα παρέχουν σαφείς οδηγίες για το περιεχόμενο του έργου που καλούνται να παρέχουν οι εν λόγω υπάλληλοι.

Οι ανωτέρω προϊστάμενοι μεριμνούν για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται, όπου είναι εφικτή, ανάλογα με την φύση των αντικειμένων της υπηρεσίας και των καθηκόντων των υπαλλήλων, η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) καθώς και για την ιεράρχηση, τη συστηματική παρακολούθηση και την έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου, δίνοντας σαφείς οδηγίες σε όλους τους υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι δε, οι οποίοι θα εργάζονται σε καθεστώς εξ’ αποστάσεως εργασίας- τηλεργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής συνέπειας και ευθύνης εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, μεριμνούν για την εξασφάλιση της εχεμύθειας και τίθενται στη διάθεση του Δήμου για την κάλυψη-με αυτοπρόσωπη παρουσία- τυχόν προκυπτουσών εκτάκτων ή λοιπών υπηρεσιακών αναγκών.

Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων, κάθε Παρασκευή, υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα και στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, και καθημερινά (μέχρι τις 08:30π.μ.), τα στοιχεία του προσωπικού τους που εργάζεται με αυτοπρόσωπη παρουσία, με εξ’ αποστάσεως εργασία- τηλεργασία, καθώς και τις απουσίες των υπαλλήλων τους με οποιασδήποτε μορφής άδεια, προς ενημέρωση της Διοίκησης του Δήμου, αλλά και προς καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή “Στελέχωση υπηρεσιών-COVID 19” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ. Την εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Στόχο των ανωτέρω μέτρων αποτελεί αφενός, η προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω της προστασίας των εργαζομένων και του εξυπηρετούμενου κοινού και αφετέρου, η κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ε. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης/ανάρτησής της στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και για όσο χρονικό διάστημα (συνεχές-επαναλαμβανόμενο ή διακεκομμένο) ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας