Με 5 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Με 5 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 1. Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου περί ματαίωσης ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά το έργο: «Εργασίες Βελτίωσης Οδών Δήμου Αλεξάνδρειας». Α.Μ.47/2018
 2. Λήψη απόφασης για
  α)παροχή γνωμοδότησης δικηγόρου μετά από την από 03-01-2020 αίτηση του κ. Σωτηρίου Τόκα
  β) ορισμό δικηγόρου.
 3. Λήψη απόφασης για
  α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων -ανακοπή για την με αριθμό 98/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας
  β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).
 4. Λήψη απόφασης για
  α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων -ανακοπή για την με αριθμό 41/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας
  β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).
 5. Λήψη απόφασης για
  α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων -ανακοπή για την με αριθμό 99/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας
  β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας