Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τα Προγράμματα Εκλογής για την Εκλογική Διαδικασία της 26ης Μαΐου 2019 Κύριο

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τα Προγράμματα Εκλογής για την Εκλογική Διαδικασία της 26ης Μαΐου 2019

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019(Α΄43).
2. Την υπ΄αριθμ. 13/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και τις αριθμ. 16/ΕΠ/2019 και 17/ΕΠ/2019 τροποποιήσεις αυτής.

3. Την υπ΄αριθμ. 13/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και τις αριθμ. 16/ΕΠ/2019 και 17/ΕΠ/2019 τροποποιήσεις αυτής.

Γνωστοποιούμε ότι:

α. Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Αλεξάνδρειας, για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επίσης,

β. Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!