Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αλεξάνδρειας

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) για τη Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα

Καλλικράτης)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και

λοιπές διατάξεις»

3.Την αριθμ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί ορισμού

μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Αλεξάνδρειας

4.Τις προτάσεις των διαφόρων υπηρεσιών, φορέων, εθελοντικών ομάδων για εκπροσώπησή

τους στο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

5. Τις 320/20721/25-10-2019 & 321/20722/25-10-2019 Αποφάσεις Δημάρχου περί

συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και έγκρισης κανονισμού λειτουργίας

του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, αντίστοιχα.

6. Την ανάγκη συγκρότησης και σύσκεψης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ' αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, που θα γίνει την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας (κτίριο Δημαρχείου), Εθνικής Αντίστασης 42 στην Αλεξάνδρεια, με το εξής θέμα:

1. Πυρκαγιές

Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και όπως αυτοί καταγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1. Μέλος Δ.Σ.: κ. Τόκας Σωτήριος με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο

2. Μέλος Δ.Σ.: κ. Κούγκα Αθανάσιο με αναπληρωτή του τον κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο

3. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου κ. Καραβασίλη

Χρήστο με αναπληρωτή του τον κ. Καλότση Αθανάσιο

4. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κα Παπαδημητρίου Αναστασία

5. Τον εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με

τον αναπληρωτή του

6. Τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ημαθίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής

Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του

7. Εκπρόσωπο 3ου Τ.Ε.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ με τον αναπληρωτή του

8. Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας Διοικητή κ. Κυριακίδη Νικόλαο- Αστυνόμο Α’ με

αναπληρωτή του τον Υποδιοικητή κ. Κουκιώτη Δήμο – Υπαστυνόμο Α’

9. Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας κ. Μοσχόπουλο Θωμά - Αστυνόμο Α’ με

αναπληρωτή του τον Υποδιοικητή κ. Κουκιώτη Δήμο – Αστυνόμο Β’

10. Τον Διοικητή Π.Υ. Ν. Ημαθίας Πύραρχο κ. Παλαμούτη Νικόλαο

11. Εκπρόσωπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας Διοικητή κ. Γερόπουλο Γρηγόριο – Αντιπύραρχο με

τον αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Αρβανιτίδη Χρήστο – Αντιπύραρχο

12. Εκπρόσωπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας κ. Φουρλίγκα Νικόλαο – Επιπυραγό με τον

αναπληρωτή του τον κ. Χονδροματίδη Παναγιώτη – Επιπυραγό

13. Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Βέροιας κ. Παπαρουσόπουλο Γεώργιο – Δασολόγο με αναπληρωτή του τον

κ. Χατζόπουλο Γεώργιο - Δασολόγο

14. Εκπρόσωπο Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας κ. Κυριακού Πρόδρομο με αναπληρωτή του τον κ.

Θεοχάρη Μάριο

15. Εκπρόσωπο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας με τον αναπληρωτή του

16. Εκπρόσωπο του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά με τον αναπληρωτή της

17. Εκπρόσωπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Περιφερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας) κα Γραμματικοπού

λου Ελένη Νοσηλεύτρια – Εκαπαιδεύτρια Ε.Ε.Σ. με αναπληρώτρια της την κα Λυκουρίνου Δέσποινα μέλος

Δ.Σ. του τμήματος.

18. Εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του.

19.Εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας κ. Κουπάντση Θωμά γεν. γραμματέα του Κ.Σ. Βέροιας με

αναπληρωτή του τον κ. Παϊσιάδη Δημήτριο πρόεδρο του Κ.Σ. Βέροιας.

20. Εκπρόσωπο του Ιππικού Συλλόγου Νάουσας “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” με τον αναπληρωτή του

21. Εκπρόσωπο του ΕΣΕΠΑ Ριζωμάτων Ν. Ημαθίας με τον αναπληρωτή του

22. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομάδα Διάσωσης Ημαθίας με τον αναπληρωτή του

23. Εκπρόσωπο της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) με τον αναπληρωτή του

24. Εκπρόσωπο της Λέσχης Καταδρομέων Ν. Ημαθίας με τον αναπληρωτή του

25. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΤΟΕΒ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ

2. ΤΟΕΒ ΣΧΟΙΝΑ

3. ΤΟΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

4. ΤΟΕΒ ΝΗΣΙΟΥ

5. ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. ΤΟΕΒ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ

7. ΤΟΕΒ Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ

8. ΤΟΕΒ ΣΤΑΥΡΟΥ

9. ΤΟΕΒ ΚΟΡΥΦΗΣ

10. ΤΟΕΒ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

11. ΤΟΕΒ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

12. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

13. ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας