Εκτύπωση αυτής της σελίδας

3η Πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 – “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” Κύριο

3η Πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 – “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Για την δημοσίευση της αριθμ. 4704/11-11-2021 Πρόσκλησης, που αφορά την 3η Πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνει την δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».


Η δημοσίευση βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) &(www.minagric.gr) και στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.


Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί μπορούν να  υποβάλουν αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας,  ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό ιστότοποwww.ependyseis.gr, και η περίοδος υποβολής ορίζεται από 12 -11 – 2021 έως και 14 – 12 – 2021 και ώρα 13:00.


Οι προϋποθέσεις για την ένταξη αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 4704/11-11-2021(ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις παραπάνω ιστοσελίδες και  στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας 2331350183, 2331350142, 2331350148, 2331350155, 2331350147.

Σχετικά Άρθρα