Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Νησελίου την Πέμπτη 14/1

13 Ιαν 2016
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Νησελίου την Πέμπτη 14/1

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος, στο ύψος της ανισόπεδης γέφυρας στο Νησέλι Ημαθίας, λόγω μεγάλης και επικίνδυνης φθοράς του

οδοστρώματος, την Πέμπτη 14-1-2016 από ώρα 09:00 έως 17:00.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση αρχικά από Αλεξάνδρεια προς Κυψέλη από ώρες 09:00΄ έως 13:00΄ και εν συνέχεια της λωρίδας κυκλοφορίας από Κυψέλη προς Αλεξάνδρεια από ώρες 13:00΄ έως 17:00΄. Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται εναλλάξ από την εναπομείνασα λωρίδα κυκλοφορίας.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται από 4 σημαιοφόρους, 2 από κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα φορούν φωσφορούχο γιλέκο κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος και θα βρίσκονται εκατέρωθεν του σημείου εργασιών.

Άρθρο 2ο
-Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, όπως προβλέπεται από το προσκομισθέν σχέδιο που εγκρίθηκε ως κατάλληλο για το έργο.
-Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, παρακαλείται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων
τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή ή νομίμου αναπληρωτή αυτού.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά τοχρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-