Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Έλους Κλειδίου Κύριο

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Έλους Κλειδίου

Σε συνέχεια της από 30 Απριλίου 2020 ανακοίνωσής μας σχετικά με τη μίσθωση εκτάσεων στην περιοχή Έλους Κλειδίου και δεδομένου ότι τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), έχουν δε αποσταλεί στην Υπηρεσία εκατοντάδες αιτήματα από ενδιαφερόμενους πολίτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων είναι η Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 08.00΄ π.μ. δηλ. μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr) εντοπισμού των εν λόγω ακινήτων καθώς και αναλυτικής κατάστασης αυτών με την ονομασία τους (να δοθεί προσοχή στην ονομασία αυτών κυρίως στις περιπτώσεις που διατίθενται πέραν του ενός τμήματα, με την ίδια έκταση, στο ίδιο τεμάχιο ή πλάκα).
Αιτήματα που θα αποσταλούν πριν την καθορισθείσα ημέρα και ώρα δε θα γίνουν δεκτά.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι απέστειλαν ήδη αιτήματα να επαναλάβουν αυτά στον ορθό χρόνο, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση .
Στο αίτημά του ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει, πέραν των πλήρων ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και το ακριβές ακίνητο του οποίου επιθυμεί τη μίσθωση (όπως αναφέρθηκε στην αρχική ανακοίνωση), τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του.
Επιπλέον διευκρινίζουμε τα εξής:
-Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά όσους κρίθηκαν δικαιούχοι κατά τα έτη 2013 και 2014 και συμμετέχουν ήδη στη διαδικασία της παράτασης που δόθηκε με την ίδια διάταξη.
-Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί τριετής αποκλεισμός από τις μισθώσεις ακινήτων, διαχειριζόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, λόγω παράβασης των όρων απόφασης παραχώρησης και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της απαγόρευσης.
Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον ακίνητα βρεθούν καταπατημένα, οι καταπατητές θα αντιμετωπίσουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Τέλος ενημερώνουμε ότι :
-Εκ παραδρομής αναρτήθηκε στην αρχική ανακοίνωση προς μίσθωση και το τεμάχιο 607 του αναδασμού ΣΑΑΚ Πρασινάδας ενώ αυτό έχει παραχωρηθεί στους δικαιούχους του συνοικισμού Πρασινάδας με την υπ’ αριθ.πρωτ. οικ.22318/26-06-2013 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ7ΛΛ-ΥΡΘ).
- Η ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας είναι η imathia.pkm.gov.gr, και όχι imathia.gr όπως, εκ παραδρομής, αναγράφηκε στην αρχική ανακοίνωση.
- Το εμβαδόν του υπ’ α/α 11 ακινήτου της αρχικής ανακοίνωσης (Πλάκα Τ-30 νότιο τμήμα (α)) είναι 19.120 τ.μ.
- Προστίθεται ακίνητο στην Πλάκα Τ-47 με έκταση 25.000 τ.μ.
Μετά τα παραπάνω ο πίνακας των ακινήτων (με την τελική τους ονομασία) έχει ως εξής:

1. Τεμάχιο 701 αναδασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων-τμήμα 701 Α, με έκταση 28.498 τ.μ.
2. Τεμάχιο 701 αναδασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων- τμήμα 701 Β, με έκταση 19.409 τ.μ.
3. Τεμάχιο 701 αναδασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων- τμήμα 701 Γ, με έκταση 19.000 τ.μ.
4. Τεμάχιο 701 αναδασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων- τμήμα 701 Δ, με έκταση 28.443 τ.μ.
5. Τεμάχιο 708 αναδασμού ΣΑΑΚ Τρικάλων- τμήμα με έκταση 24.331 τ.μ.
6.Πλάκα Τ-34- νότιο τμήμα (α), με έκταση 22.650 τ.μ.
7. Πλάκα Τ-34 -νότιο τμήμα (β) με έκταση 21.195 τ.μ.
8. Πλάκα Τ-30- τμήμα μεταξύ εκτάσεων Τρικάλων και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου,
με έκταση 33.652 τ.μ.
9. Πλάκα Τ-30 -νότιο τμήμα (α), με έκταση 19.120 τ.μ.
10. Πλάκα Τ-30 - νότιο τμήμα (β), με έκταση 42.000 τ.μ.
11. Πλάκα Τ-24 - νότιο τμήμα (α), με έκταση 23.641 τ.μ.
12. Πλάκα Τ-24 - νότιο τμήμα (β), με έκταση 24.404 τ.μ.
13. Πλάκα Τ-46 -δυτικό τμήμα, με έκταση 21.000 τ.μ.
14. Πλάκα Τ-46 -τμήμα, με έκταση 14.220 τ.μ.
15. Πλάκα Τ-48 - τμήμα, με έκταση 8.440 τ.μ.
16. Πλάκα Τ-49 -δυτικό τμήμα με έκταση 14.220 τ.μ.
17. Πλάκα Τ-49 -τμήμα Α με έκταση 14.220 τ.μ.
18. Πλάκα Τ-49 -τμήμα Β με έκταση 14.220 τ.μ.
19. Πλάκα Τ-50 - τμήμα με έκταση 14.220 τ.μ.
20. Πλάκα Τ-47 -τμήμα με έκταση 25.000 τ.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική ανακοίνωση.

Σχετικά Άρθρα