ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ: Παράταση ισχύος αποφάσεων παραχώρησης χρήσης εκτάσεων και εκμίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου Κύριο

ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ: Παράταση ισχύος αποφάσεων παραχώρησης χρήσης εκτάσεων και εκμίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αποφάσεων παραχώρησης χρήσης εκτάσεων και εκμίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ.

 

Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. α’ του άρθρου 141 Ν.4537/2018 (Α’84), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 Ν.4931/2022 (Α’94), παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας έτους 2013 και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2014, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του Ν.4061/2012 (Α΄ 66) για την περιοχή Έλους Κλειδίου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.


- Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα «αδιάθετα ακίνητα» που αφορούσε η υπ’ αριθμ. οικ.351550(15690)/10.06.2021 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΑΔΑ: ΡΥΛΘ7ΛΛ-ΧΙ4), τα οποία παραχωρήθηκαν στην ίδια περιοχή την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

 

Β. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. β’ του άρθρου 141 Ν.4537/2018 (Α’84), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 Ν.4931/2022 (Α’94), δίνεται η δυνατότητα αγροτικά ακίνητα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του Ν.4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες.
Για το λόγο αυτό έχει αναρτηθεί σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr) και την ενότητα «Νέα -Ανακοινώσεις».
Τα ακίνητα θα παραχωρηθούν με απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.


Αναλυτικά η διαδικασία παραχώρησης, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, περιγράφεται στην αναρτημένη ανακοίνωση και τα ακίνητα απεικονίζονται στο αναρτημένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Πολιτικής Γης Π.Ε. Ημαθίας 23313 50197-50203-50143-50159-50160.

Τα προς μίσθωση ακίνητα είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΕΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ" ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Αύξων αριθμός αδιάθετου ακινήτου

ΕΜΒΑΔΟΝ (στρέμματα)

ΘΕΣΗ

3

19.00

701 τεμάχιο αναδασμού 1976-77 και 1980 ΣΑΑΚ Τρικάλων

4

28.44

5

27.44

708 τεμάχιο αναδασμού 1976-77 και 1980 ΣΑΑΚ Τρικάλων

6

22.65

Τ-34

7

21.20

Τ-34

8

33.65

Τ-30

9

19.12

Τ-30

10

42.00

Τ-30

11

23.64

Τ-24

12

24.40

Τ-24

13

21.00

Τ-46

14

14.22

Τ-46

15

8.44

Τ-48

16

14.22

Τ-49

17

14.22

Τ-49

18

14.22

Τ-49

19

14.22

Τ-50

20

30.70

Τ-47

21

14.22

Τ-49

22

28.44

Τ-49

23

28.44

Τ-48

24

14.22

Τ-40

25

14.22

Τ-37

26

28.44

Τ-37

27

22.00

Τ-28

28

16.16

Τ-32

29

38.88

Τ-34

30

8.00

Τ-19

31

50.35

143ια τεμάχιο συμπληρωματικής διανομής 1991 αγρ/τος Κλειδίου

32

52.02

143ια τεμάχιο συμπληρωματικής διανομής 1991 αγρ/τος Κλειδίου

33

19.84

T-24

34

14.22

T-37

35

14.22

T-46

36

14.22

T-49

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας