Αλλαγές στις δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι καθώς και στα κριτήρια επιλεξιμότητας, περιλαμβάνει η προδημοσίευση, που αφορά την 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.


Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομική ενίσχυση

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 -2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.

 

Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:

 

α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και

β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και

γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των,

α) δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

β) δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

γ) οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

δ) λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτημα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες.

 

Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την απόφαση ένταξης. Μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για τέσσερα έτη.

 

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής:

 

Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.

 

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι:

i. Να υποβάλουν και να εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο υποβάλλοντας αίτημα ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ένταξης.

ii. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά με βάση τα αντίστοιχα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.

iii. Κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των:

a. 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 16.000 ευρώ. Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου μεγαλύτερης των 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

b. 14.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου μεγαλύτερης των 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

c. 10.700 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 

Συνεπώς, εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου έως και 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση εισόδου μεγαλύτερης των 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

 

iv. Να υπαχθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

v. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, από το 2021 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

vi. Από το επόμενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και για συνολικά τέσσερα έτη, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να μην υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, των 14.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 10.700 ευρώ για νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

vii. Να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

viii. Να διατηρούν τη γεωργική τους εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το μέτρο με αποτέλεσμα να μην προσμετράται η τυπική τους απόδοση.

ix. Να διατηρούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

x. Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, να διατηρήσουν την βαθμολογία τους σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο με τη βαθμολογία του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες ή ανώτερη ή ίση της βαθμολογικής βάσης.

Αποσύρεται η διάταξη με την οποία δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση στην καινούργια προκήρυξη νέων αγροτών όσοι δεν είχαν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έστω οριστική απαλλαγή.


Κατ' αυτόν τρόπο διευρύνεται η βάση των εν δυνάμει δικαιούχων, σύμφωνα με την εφημερίδα "Agrenda", ύστερα από πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόμου. Συγκεκριμένα, η διάταξη που αναφέρει ότι “Κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει , έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την εξυπηρέτηση της στρατιωτικής θητείας “διαγράφεται και έτσι θα μπορούν να κάνουν αίτηση το ερχόμενο φθινόπωρο χωρίς κάποιο θέμα όσοι δεν είχαν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή στην προδημοσίευση μετά τη διαβούλευση που τελείωσε στις 15 Μαρτίου. Άλλωστε θα ήταν άδικο για παράδειγμα μια γυναίκα 19 ετών να μπορούσε να κάνει αίτηση και όχι ένας άντρας νέος αγρότης που δεν είχε ολοκληρώσει τη θητεία του στο στρατό.


Αναμένονται οι εξελίξεις με την τυπική απόδοση


Σύμφωνα με την εφημερίδα "Agrenda", τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τυχόν αλλαγές που θα αφορούν την τυπική απόδοση ένταξης στο Μέτρο( 14.000 ευρώ) και τα σκαλοπάτια του πριμ από τα 35.000 έως τα 40.000 .Για την Τυπική Απόδοση , το αίτημα μείωσης του κατωφλιού ένταξης που έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως στη διαβούλευση, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την Τυπική Απόδοση κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει προβλεφθεί στα 18.000 ευρώ


Μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων με δεσμεύσεις έως τις 15 Απριλίου


Σημειώνεται ότι εδώ ότι η επικείμενη προκήρυξη των Νέων Αγροτών έχει ξεκινήσει ένα κύμα μεταβιβάσεων εκμεταλλεύσεων προς συγγενικά πρόσωπα και παιδιά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο. Μάλιστα για τους έχοντες αγροτεμαχίων δεμένα με δεσμεύσεις σε προγράμματα όπως Κομφούζιο και Απονιτροποίηση (Μέτρα 10.1.8 και 10.1.4) η διορία μεταβίβασης λήγει στις 15 Απριλίου.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα και έως τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου το προσχέδιο του Προγράμματος των Νέων Αγροτών, όπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός, Γιάννης Οικονόμου κατά την επίσκεψή τους σε αγρόκτημα στην περιοχή του Μαραθώνα, συνοδευόμενοι από τον γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο.

 

Κατά την επίσκεψη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συζήτησε «με αγρότες της περιοχής τα προβλήματα που τους απασχολούν και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της χώρας», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

 

«Στόχος της κυβέρνησής μας είναι να ανανεώσουμε την αγροτική μας οικονομία, να επενδύσουμε σε νέους ανθρώπους. Και στην ηλικία αλλά και σε ανθρώπους που προέρχονται από άλλα επαγγέλματα.

 

Να επενδύσουν και να βιώσουν την εμπειρία της αγροτικής οικονομίας και μέσα από αυτήν να αποκτήσουν εισοδήματα και να γίνουν επιχειρηματίες σε έναν πολλά υποσχόμενο χώρο, που είναι ο βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας», τόνισε σε δηλώσεις του κ. Λιβανός, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το πρόγραμμα στηρίζει αυτούς που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο και όχι ευκαιριακά να πάρουν ένα βοήθημα.


Δημιουργεί τα κίνητρα αλλά και τις υποχρεώσεις οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα αυτό να παραμείνουν ως επαγγελματίες αγρότες για επτά χρόνια».

 

Από την πλευρά του ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσελκύσει και να κρατήσει στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν αυτή τη δουλειά και θέλουν να προσφέρουν», ενώ πρόκειται για «ένα εμβληματικό μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει αρκετές από τις στρεβλώσεις, όπως η γήρανση, αφού στοχεύει στη δημογραφική ανανέωση».

 

Η σχεδίαση του προγράμματος σύμφωνα με τον ίδιο είναι να «χτυπά την εικονικότητα», καθώς όπως τόνισε «δεν θα είναι αφορμή για να πάρουν κάποιοι χρήματα και να φύγουν αλλά να επενδύσουν στον τομέα της γεωργίας», ενώ συμπλήρωσε ότι «θα ωφεληθούν 10.000 νέοι άνθρωποι που θα μπουν και θα μείνουν στον αγροτικό τομέα».


Το Πρόγραμμα

 

Το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η πρόσκληση του προγράμματος για τους Νέους Αγρότες για πρώτη φορά μαζί με τα Σχέδια Βελτίωσης.

 

Απώτερος σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού από τους Νέους Αγρότες, οι οποίοι προβλέπεται ότι θα φτάσουν τις 10.000.

 

Σημαντικά αυξημένος θα είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 350 εκατ. ευρώ έως 400 εκατ. ευρώ.

 

Το ίδιο ισχύει και για την επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι, καθώς δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης θα ξεκινά από 35.000 ευρώ και θα φτάνει έως 40.000 ευρώ.

 

Η ηλικία των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 41ο έτος της ηλικίας τους.

 

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δυο δόσεις με την πρώτη να πληρώνεται με την ένταξη των δικαιούχων στο μέτρο και αφορά την πίστωση του 70% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.

 

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Τέλος, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος, αυτές θα είναι αυξημένες με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των παθογενειών της συγκυριακής λογικής.

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για επτά έτη έναντι των τεσσάρων ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Αλλαγές επέρχονται στις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος των νέων γεωργών.

Αίτημα να μη μείνει κανένας νέος, που θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, εκτός του προγράμματος Νέων Αγροτών, απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνης Παπάς, ο οποίος – μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων “Πρακτορείο 104,9 fm”- ανέφερε ότι οι αιτήσεις στην Κεντρική Μακεδονία ξεπερνούν τις 3500.

«Ευελπιστώ αυτό που ακούστηκε από τον πρωθυπουργό να γίνει πράξη. Είναι μόνιμο αίτημα δικό μας, να μην μείνει κανένα παιδί εκτός προγράμματος νέων αγροτών. Γιατί αυτοί οι νέοι είναι το μέλλον. Μία χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να έχει υπόσταση» σχολίασε ο ίδιος και σημείωσε ότι βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, και τα διαθέσιμα στοιχεία της Περιφέρειας για το πρόγραμμα νέων αγροτών, από τις 3581 αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι 2061, με βάση την κατανομή των χρημάτων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλοι 261 που έκαναν αιτήσεις χαρακτηρίζονται εν δυνάμει δικαιούχοι, επιλαχόντες είναι 1133 και 171 αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Όπως είπε ο κ. Παπάς, «είναι κρίμα και άδικο να μείνουν όλοι αυτοί οι νέοι γεωργοί εκτός προγράμματος όταν βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί και λένε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα». Υπογράμμισε δε, ότι είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο αριθμός στην Κεντρική Μακεδονία, Περιφέρεια που «παράγει το 26,6% του ΑΕΠ».

Ο ίδιος εξήγησε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα νέων αγροτών σε συνδυασμό με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας για την παράλληλη προβολή της μακεδονικής γαστρονομίας και αγροτοδιατροφικών προϊόντων της μακεδονικής γης».

«Η μακεδονική κουζίνα θα έρθει να δώσει μία προστιθέμενη αξία σε όλους αυτούς τους αγρότες διότι διαπιστώσαμε ότι μέσα από τη γαστρονομία δημιουργούνται οι μεγαλύτερες συναλλαγές και σχέσεις, όπως -ας πούμε- κάνει η Ιταλία με την κουζίνα της σε όλο τον κόσμο. Η μακεδονική κουζίνα θα είναι το όχημα που θα μεταφέρει τις γεύσεις μας σε όλο τον κόσμο» σημείωσε ο κ. Παπάς και αναφέρθηκε στα εμπορικά σήματα πιστοποίησης που σε λίγο καιρό θα διαθέτουν χώροι εστίασης της περιοχής.

«Το όνομα μακεδονική κουζίνα γίνεται brand name, θα υπάρχει ένα σήμα πιστοποίησης της μακεδονικής κουζίνας. Δηλαδή ένα μενού, ένα γεύμα μακεδονικό θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται και με τοπικά προϊόντα» τόνισε.

Ο αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο για «μακεδονική κουζίνα» με έναν «γαστρονομικό χάρτη» γύρω από την Κεντρική Μακεδονία. «Η μακεδονική κουζίνα είναι ένα υποσύνολο της μεσογειακής διατροφής. Εδώ στη Μακεδονία συναντάμε πολλές κουλτούρες διατροφής όπως ελληνικής, βυζαντινής, εβραϊκής, οθωμανικής, ποντιακής. Γεύσεις και κουλτούρες που παντρεύτηκαν αρμονικά μέσα στο χρόνο. Εμείς τις καταγράφουμε και προσπαθούμε να παντρέψουμε τις μακεδονικές συνταγές με τον πρωτογενή τομέα, τα τοπικά προϊόντα και προσπαθούμε να κάνουμε πρεσβευτές της μακεδονικής κουζίνας, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία».

Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, όπως είπε ο κ. Παπάς, έχει συμμετάσχει σε όλες σχεδόν τις διεθνείς εκθέσεις για την προώθηση των προϊόντων της μακεδονικής γης. «Θα πάμε στην ANUGA (σ.σ. Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Κολωνία της Γερμανίας) και πιθανότατα σε άλλες δύο εκθέσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα προβολής προϊόντων. Ήδη έχουμε ετοιμάσει μία πρόταση με το σύνολο των οινοπαραγωγών της Κ. Μακεδονίας» επισήμανε.

Ο αντιπεριφερειάρχης κατέληξε λέγοντας ότι η συντονισμένη προσπάθεια με συνεργασίες όπως με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Β. Ελλάδας, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδας, τα επιμελητήρια, επιχειρήσεις κ.α. είναι το πιο ισχυρό κομμάτι προώθησης και εδραίωσης ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

 

enoikonomia.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας