Τα ΙΚΤΕΟ ΖΕΡΒΟΣ Βέροιας και Αλεξάνδρειας ανακοινώνουν ότι θα δώσουν πριμ εμβολιασμού 300ευρώ σε κάθε εργαζόμενο στα ΙΚΤΕΟ.

 

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης που είναι εθνική, μέσα στα πλαίσια των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και της κοινωνικής ευθύνης για το πρόγραμμμα ¨ΕΛΕΥΘΥΡΙΑ¨ από τον Covid 19.

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης

 

Σπύρος και Γιάννης Ζερβός

Δικογραφία σε βάρος 26χρονης Ρομά σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα στη Βέροια, αφού προσέγγισε μία 84χρονη, της αφαίρεσε στη συνέχεια, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, ένα κόσμημα λαιμού, αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταί αὐτοῦ νυ­κτός ἔκλεψαν αὐτόν ἡμῶν κοι­μωμένων».Αὐτή τή συμβουλή ἔδωσαν οἱ ἀρχιερεῖς στούς φύλακες τοῦ τά­φου τοῦ Κυρίου μας. Τούς εἶχαν τοποθετήσει ἐκεῖ μέ τήν ἄδεια τοῦ Πι­λά­του, ἐπειδή ἐφοβοῦντο μήπως οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἔλθουν κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας καί κλέψουν τό σῶμα του γιά νά ποῦν ὅτι ἀναστήθηκε, ὅπως εἶχε προα­ναγ­γείλει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πρίν νά σταυρωθεῖ. Ὅμως ἡ ἐπιδίωξή τους δέν εὐοδώθηκε. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ἀλλά ἡ κουστωδία, πού φύλασσε τόν τάφο του, δέν τό ἀντελήφθη. Καί τώρα σπεύδουν νά δικαιολογήσουν καί νά δικαιολο­γη­θοῦν. 

Τό περιστατικό μέ τούς φύλακες τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου καί τούς ἀρ­χιερεῖς πού πίστευαν ὅτι βάζο­ντας φρουρούς θά μπορέσουν νά ἀπο­τρέψουν τήν ἀνάσταση δέν εἶναι μοναδικό. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς γεν­νήσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κό­σμο μέχρι σήμερα, εἴκοσι αἰῶνες τώρα, οἱ ἐχθροί του προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο καί ἀγωνίζονται χρησιμο­ποι­ώντας κάθε μέσο νά τόν ἐξαφα­νίσουν. Ἀπό τόν Ἡρώδη πού ἔδωσε ἐντολή νά θανατώσουν τά νήπια «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω», νομί­ζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ, μέχρι τούς γραμματεῖς καί τούς φαρισαίους πού πληρώ­νουν μέ τριάκοντα ἀργύρια τόν Ἰούδα γιά νά τόν προδώσει καί νά τόν ὁδηγήσουν στόν Σταυρό καί τόν θάνατο, μέχρι τούς ἀρχιερεῖς πού τοποθετοῦν φύλακες στόν τά­φο του γιά νά ἐμποδίσουν τήν ἀνά­στασή του, ἀλλά καί ὅλους ἐκεί­νους τούς μεγαλύτερους καί μικρό­τερους, παλαιότερους καί συγ­χρό­νους ἐχθρούς καί διῶκτες του, ὅλοι γιά τόν ἴδιο σκοπό ἀγωνίζονται. Ἀγωνίζονται εἴτε ἐξαγοράζοντας ἀνθρώπους καί συνειδήσεις εἴτε ψευ­δόμενοι νά συκοφαντήσουν καί νά ἀφανίσουν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του. Προσπαθοῦν νά βλάψουν τούς μαθητές του καί νά κλονίσουν τήν πίστη τῶν ἀνθρώ­πων, ἀμφισβητώντας τό Ἅγιο Φῶς πού ἐξέρχεται κάθε χρόνο τό Μέγα Σάββατο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο καί μόνο ἀπό τά χέρια τοῦ Ἕλληνος Ὀρθοδόξου Πατριάρχου, ἀμφισβητώντας τήν ἀλήθεια καί τή γνησιότητα τῶν Εὐαγγελίων καί ἀνακαλύπτοντας δῆθεν ἄλλα κείμενα πού ἀναδεικνύουν ἄγνω­στες πλευρές τῆς ἱστορίας.

Ἐπιδιώκουν νά μήν ἀκούεται  τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Κυρίου μας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ὄχι μόνο τή μεγαλύτερη ἐπιβεβαίωση τῆς Θεότητός του ἀλ­λά καί τῆς σωτηρίας μας, ἀπο­τελεῖ τό μόνο μήνυμα ἐλπίδος καί σωτη­ρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅμως ἀποτυγχάνουν καί ἀποτυγ­χάνουν οἰκτρά κάθε φορά πού τό ἐπιχειροῦν, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὄντως Θεός καί ἡ δύναμή του ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη δύναμη, ὑπερβαίνει καί τή δύναμη τοῦ δια­βόλου, τήν ὁποία συνέτριψε μέ τήν κάθοδό του στόν Ἅδη καί τήν Ἀνά­στασή του. Καί ὅπως κανείς δέν μπορεῖ νά περιορίσει τή δύναμη τοῦ ἡλίου νά φωτίζει μέ τίς ἀκτί­νες του τόν κόσμο, ἔτσι δέν μπορεῖ νά περιορίσει καί τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά καταυγάζει μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του τόν κόσμο καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων.

Κανείς δέν ἐπαινεῖ τόν Ἰούδα πού πρόδωσε τόν Χριστό, ἐξυπηρετώ­ντας τά σχέδια τῶν Ἰουδαίων. Κανείς δέν θυμᾶται τήν πρόφαση πού πρότειναν οἱ ἀρχιερεῖς στούς φύλακες τοῦ τάφου, γιά νά δικαι­ο­λογήσουν τήν ἀπουσία τοῦ σώμα­τός του ἀπό τόν τάφο καί νά δυσφημήσουν τήν Ἀνάστασή του. Ὅ,τι καί ἐάν ἐπινοήσουν, ὅ,τι καί ἄν μηχανευθοῦν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, ὁ Χριστός ἀνέστη. Ὁ Χρι­στός εἶναι ἀναστημένος, καί αὐτό ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ἀδιαμ­φισβήτητη μέ τεράστια ἐπί­δραση στόν κόσμο καί στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ὁ Χριστός ὡς Θεός, ὡς κύριος καί ἀρχηγός τῆς ζωῆς, δέν περιορίζεται οὔτε ἀπό τόν τάφο οὔτε ἀπό τόν θάνατο οὔτε ἀπό τά ἐμπόδια καί τά ψεύδη τῶν ἀνθρώπων. Σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ἀκολουθώντας τό δικό του θεῖο σχέδιο, τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Δέν σταυρώθηκε, ἐπειδή ἡττήθηκε ἀπό τούς ἐχθρούς του. Σταυρώθηκε ἑκουσίως καί ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του. Σταυ­ρώθηκε, συγχωρώντας καί τούς σταυρωτές του. Σταυρώθηκε καί ἀπέθανε, γιά νά ἀναστήσει μαζί του καί τούς ἀπ᾽ αἰῶνος κεκοιμη­μένους πού εὑρίσκοντο στόν Ἅδη. 

Ἀναστήσθηκε, γιατί «θά­να­τος αὐ­τοῦ οὐκέτι κυριεύει». Ἀναστή­θηκε γιά νά ἀναστήσει ὅσους θά τόν πιστεύσουν καί θά τόν ἀκολουθή­σουν, γιά νά τούς χαρίσει τό φῶς καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς του.

Γι᾽ αὐτό, ἄς μήν φοβούμεθα ὅσους συκοφαντοῦν τόν Χριστό καί ὅσους τόν διώκουν καί μαζί του τήν Ἐκκλησία του καί τήν πίστη μας. Ἐμεῖς ἄς μένουμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν πίστη μας σέ Αὐτόν καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεώς του θά κα­ταυ­γάζει πάντοτε τίς ψυχές μας καί μέ τή δύναμή του θά μπορέ­σουμε νά ὑπερβοῦμε ὅλες τίς δυσκο­λίες καί ὅλα τά ἐμπόδια καί τόν πειρασμό τῆς πανδημίας, πού τόσο μᾶς δοκίμασε καί τόσα μᾶς στέρησε, γιά νά τόν δοξάζουμε καί νά τόν τιμοῦμε πάντοτε ὡς Ἀνα­στάντα Κύριο καί Θεό μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας. Η περιφορά του Επιταφίου έγινε στο προαύλιο του Ιερού Ναού από τον Σεβασμιώτατο και το ιερατείο.

Στη Βέροια βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια, στην οποία εκτός του κ. Καλαϊτζίδη, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, οι δήμαρχοι Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, οι αντιδήμαρχοι Βέροιας και Αλεξάνδρειας Ηλίας Τσιφλίδης και Στέφανος Δριστάς, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμού Ομάδων Παραγωγών του Νομού Ημαθίας Χρήστος Γιαννακάκης και παραγωγικοί φορείς.

 

Σε δήλωση του μετά το πέρας της σύσκεψης ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αιφνιδιάσει ευχάριστα τον αγροτικό κόσμο. Είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ολοσχερή καταστροφή, έκανε γνωστό ότι ο ΕΛΓΑ εξάντλησε τα περιθώρια προσλήψεων και έκανε αίτημα στον ΑΣΕΠ για επιπλέον εκτάκτους γεωπόνους και πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών θα παρουσιάσουν το σχέδιο στήριξης του αγροτικού κόσμου που επλήγη από την παγωνιά και το χαλάζι. Ο κ Λυκουρέντζος σημείωσε ότι αγρότες θα λάβουν τα χρήματα των αποζημιώσεων την εποχή που παρέδιδαν τις παραγωγές τους.

 

Δείτε αναλυτικά τι δήλωσε:

 

 

 

www.pliroforiodotis.gr

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Χθες, Τετάρτη 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (69.093) έλεγχοι, από τους οποίους οι (9.095) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

 

Βεβαιώθηκαν συνολικά (996) παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν (2) συλλήψεις, ως ακολούθως:

 

(799) παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

(118) στην Αττική,
(110) στη Θεσσαλονίκη,
(86) στη Στερεά Ελλάδα,
(73) στη Δυτική Ελλάδα,
(70) στην Κρήτη,
(61) στην Ήπειρο,
(55) στην Πελοπόννησο,
(52) στην Κεντρική Μακεδονία,
(46) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(37) στη Θεσσαλία,
(35) στο Βόρειο Αιγαίο,
(25) στη Δυτική Μακεδονία,
(22) στα Ιόνια Νησιά και
(9) στο Νότιο Αιγαίο.

 

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (175.241) ομοειδείς παραβάσεις.

 

(179) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν (167) πρόστιμα των 300 ευρώ και (12) των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

(28) στην Αττική,
(23) στην Κεντρική Μακεδονία,
(17) στη Στερεά Ελλάδα,
(16) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(16) στην Κρήτη,
(16) στη Δυτική Μακεδονία,
(16) στα Ιόνια Νησιά,
(10) στη Θεσσαλονίκη,
(10) στο Βόρειο Αιγαίο,
(9) στην Ήπειρο,
(8) στην Πελοπόννησο,
(5) στη Δυτική Ελλάδα,
(4) στη Θεσσαλία και
(1) στο Νότιο Αιγαίο.

 

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά (49.982) ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν (47.962) διοικητικά πρόστιμα των (300) ευρώ και (2.020) των (150) ευρώ.

 

(18) παραβάσεις και (2) συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

 

Στην Αττική,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος,
3.000 ευρώ πρόστιμο σε εστιατόριο και από 300 ευρώ πρόστιμο σε (2) πελάτες για παραμονή στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος,
1.000 ευρώ πρόστιμο σε (2) καταστήματα για μη τήρηση καταλόγου ραντεβού,
1.000 ευρώ πρόστιμο σε (3) κατάστημα για μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας,

 

Στα Ιόνια Νησιά, σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε υπεύθυνο γυμναστηρίου και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε (6) άτομα για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

 

 

Στην Κεντρική Μακεδονία, 3.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κέντρο διασκέδασης στη Βέροια.

 

 

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (5.356) ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (1.800) άτομα.

 

Τέλος, βεβαιώθηκε (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (117) ομοειδείς παραβάσεις.

 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, μία 40χρονη Ελληνίδα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα της ίδιας ημέρας, αφαίρεσε με την μέθοδο της απασχόλησης από την κατοχή ενός 56χρονου το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή της και αποδόθηκε στον παθόντα.

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 272,5 εκατ. ευρώ κατά την πενταετία 2021-2025.


Oι επενδύσεις αφορούν την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο όπου προβλέπεται ότι θα τροφοδοτηθούν πάνω από 68.000 νέοι καταναλωτές φυσικού αερίου, οικιακοί και επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ προβλέπεται η τροφοδοσία 34 πόλεων στις εν λόγω Περιφέρειες, ενώ η έναρξη των εργασιών ξεκινά από αυτόν τον μήνα.


Αναλυτικά, τον Μάρτιο 2021 ξεκινούν - σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα - οι εργασίες σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα και Ξάνθη και ακολουθούν:


-Μάιο του 2021 Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες


-Ιούλιο 2021 Λιβαδειά, 'Αμφισσα, Καρπενήσι, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Ορεστιάδα, Καβάλα.


-Σεπτέμβριο 20201 Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργος.


-Οκτώβριο 2021 Καστοριά και 'Αργος Ορεστικό


-Φεβρουάριο 2022 Γρεβενά, Μανιακοί, Δρέπανο, Φλώρινα, Μαυροδένδρι, Κρόκος, Περδίκκα, Ιωάννινα, 'Αρτας, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα.

Με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προμηθεύει τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας και Ιατρεία) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.


Πρόκειται για ένα σύνολο 136 διαγνωστικών μηχανημάτων για όλα τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία που ανήκουν στην ευθύνη της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας. Ο εξοπλισμός αυτός συνιστά μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας στην Κεντρική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια.


«Η δημόσια υγεία όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αξία και η δυναμική του συστήματος δημόσιας υγείας, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αποδείχτηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Στην Περιφέρεια αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους εκατομμυρίων ευρώ για να εκσυγχρονίσουμε και να εξοπλίσουμε όλες τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά και για να παρέχουμε τα κατάλληλα μέσα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για να επιτελέσουν το καθήκον τους. Μετά τα νοσοκομεία, σύγχρονο εξοπλισμό αποκτούν και τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία τους, συνολικά δηλαδή οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι κρίσιμες για την καλύτερη λειτουργία συνολικά του συστήματος δημόσιας υγείας. Με τη νέα απόφασή μας ενισχύουμε με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας περισσότερα από 20 Κέντρα Υγείας και Ιατρεία, διαθέτοντας ευρωπαϊκούς πόρους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δομές αυτές καλύπτουν τις υγειονομικές ανάγκες άνω του ενός εκατομμυρίου πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε και τα επόμενα χρόνια να έχει τη δυνατότητα παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.


Οι δομές πρωτοβάθμιας υγείας που ενισχύονται με τη νέα απόφαση είναι τα Κέντρα Υγείας και Ιατρεία: Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Νάουσας, Νεάπολης (ιατρείο Πολίχνης), ιατρείο Ευκαρπίας, ιατρείο Ροδοχωρίου, Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης (Γ. Ακροπόλεως), ιατρείο Σβώλου, Πύλης Αξιού (ιατρείο Αμπελοκήπων), Σκύδρας, Πύλης Αξιού, Κατερίνης, Αιγινίου, Ευόσμου, Διαβατών, Θεσσαλονίκης, Λιτοχώρου, Νεάπολης, Χαλάστρας, Θεσσαλονίκης (φυσικοθεραπευτήριο).


Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακτινογραφικά μηχανήματα, ακτινολογικά συγκροτήματα, μαστογράφοι, ορθοπαντογράφοι, ψηφιοποιητές εικόνας, συστήματα μέτρησης οστικής πυκνότητας, οδοντιατρικά μηχανήματα, ηλεκτροκαρδιογράφοι, υπερηχοτομογράφοι, διαθλασίμετρα, μηχανήματα για καρδιοαναπνευστική κόπωση, τυμπανογράφοι, ρινοφαρυγγοσκόπια, υγροί κλίβανοι αποστείρωσης, ακοομετρητές, κλίνες χειρουργείων, συσκευές διαθερμίας, κρουστικού υπέρηχου και θεραπευτικού laser, μικροσκόπια, φορητοί ασύρματοι υπέρηχοι, εξομοιωτές κ.ά.

Κέρδισαν με τα μαγευτικά τους χρώματα και τη μοναδική εμπειρία που χαρίζουν σε κάθε επισκέπτη, μία θέση στο οπτικοακουστικό «οπλοστάσιο» του μεγαλύτερου μέσου προβολής εικόνων και ήχων της σύγχρονης εποχής, του δικτύου National Geographic. Ο λόγος για τις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας που, στις 17 Φεβρουαρίου, αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα μέσα απ’ αυτή την παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα.

Σελίδα 1 από 30

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας