Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 2α Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 2α Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 141 οικοπέδου Ο.Τ.26 έκτασης 1.003 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση των Πράξεων:

1.“Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης, αντλιοστασίων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων”,
2.“Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού σε αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας”.

Β. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις παραπάνω Πράξεις, καθώς και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,

Δ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενταγμένη πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» και τον ορισμό μελών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της αριθ. 319/2019 [ΑΔΑ:Ω25ΧΩΨΠ-07Τ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Τροποποίηση της αριθμ. 320/30-10-2019 (ΑΔΑ:64ΤΠΩΨΠ-Φ26) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των

Παρακολουθήστε  την 11η Tακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 19:00

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνεδρίαση.
 

 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των

Παρακολουθήστε σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 20:00 ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Youtube, την αποψινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθείας από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των

Αλεξάνδρεια, 29 Μαΐου 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας εκ περιφοράς

Η Λαϊκή Συσπείρωση χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των σωματείων εργαζόμενων του κλάδου επισιτισμού-τουρισμού που πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά Πέμπτη 28 Μαΐου. Συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου που είχαν παύσει την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας και τον κυβερνητικών απαγορεύσεων. Να ληφθούν μέτρα προστασίας αλλά και οικονομικών ελαφρύνσεων για τους κλάδους εργαζομένων που επλήγησαν. Είναι το πιο επιβεβλημένο αίτημα. Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει με αστυνομική καταστολή και βία τις κινητοποιήσεις αυτές.

Διανύουμε την εβδομάδα που επέστρεψαν στην λειτουργία τους και τα καταστήματα εστίασης εκτός των εμπορικών καταστημάτων αλλά κι επιχειρήσεων που ξεκίνησαν νωρίτερα. Ενώ εμείς καλούμαστε ακόμη μια φορά σε ένα δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς. Θεωρούμε απαράδεκτη την στάση της διοίκησης που ενώ από την Δευτέρα 1 Ιουνίου θα κληθούν πλέον και οι μαθητές – εκπαιδευτές δημοτικού να βρεθούν στα σχολεία, να μην λαμβάνει μέτρα για δια ζώσης συνεδρίαση, μιας και δεν εξάντλησε τις προσπάθειες αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες για συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεως.

Μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας επιχειρούν να πείσουν την κοινή γνώμη πως όλα τα προβλήματα είναι λυμένα. Επιστρατεύουν διάφορα ΜΜΕ με στόχο να μεταφέρουν το βάρος της συζήτησης στο δίλημμα «εάν είναι απαραίτητο το άνοιγμα των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων», ώστε να αποφύγουν την τοποθέτηση στο ουσιαστικό ερώτημα «για τους όρους και τις προϋποθέσεις» με τους οποίους πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι προφανής ο στόχος τους, αφού η κουβέντα περί «όρων ανοίγματος των σχολείων» σημαίνει κρατική ευθύνη, για να καλυφθούν οι ελλείψεις πρωτίστως στον τομέα της υγιεινής και της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες. Όλο το προηγούμενο διάστημα προτιμήθηκε να δοθούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα ΜΜΕ, για να διαφημίζουν το έργο του Υπουργείου Παιδείας (που τώρα παραδέχονται ότι δε λειτούργησε όπως έπρεπε) παρά να εφοδιάσουν τους μαθητές τουλάχιστον με ένα tablet και γρήγορο internet.

Με αφορμή τα παραπάνω κι εξειδικεύοντας το θέμα στην τοπική διοίκηση ερωτάται η δημοτική αρχή ποιες ενέργειες έχει κάνει ώστε οι μαθητές κι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα δια ζώσης μαθήματα, όπως επίσης για όσους από τους μαθητές η τους εκπαιδευτικούς που λόγω ζητήματος υγείας ή λόγω του ότι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον τους έχουν άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πως θα παρακολουθούν/παραδίδουν τα μαθήματα με τον τρόπο της ασύγχρονης διδασκαλίας; Ιδίως για τους μαθητές που ανήκουν στις οικονομικά αδύνατες οικογένειες θα τους παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν το διδακτικό έτος; Από την στιγμή που οι καθαρίστριες μετακινήθηκαν στα λύκεια και στα γυμνάσια πως θα διατηρούνται οι χώροι διαρκώς καθαροί και για όση διάρκεια θα παραμένουν στο σχολείο μαθητές κι εκπαιδευτικοί;

Από την πρώτη στιγμή εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων εστίασης και άλλων. Επίσης πολλοί εργαζόμενοι απολύθηκαν και σε άλλους τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους.

Ωστόσο, η οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί τα λαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις ίσως αποδειχθεί ανεπανόρθωτη. Στο πλαίσιο αυτής της ζοφερής πραγματικότητας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, θεωρούμε σημαντικό να μείνουν οι μικρές επιχειρήσεις ζωντανές, να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να μη μείνει κόσμος χωρίς δουλειά.

Γι’ αυτό ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα εξής, που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες και συνολικά τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας που επλήγησαν από την πανδημία:

Απαλλαγή των δημοτικών τελών και φόρων (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, φόρος ηλεκτροδοτούμενων, νερό κ.ά.) για τα καταστήματα και επιχειρήσεις για 6 μήνες.

Απαλλαγή από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για 6 μήνες.

Απαλλαγή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 0,5% επί του τζίρου, που αποδίδουν οι επιχειρήσεις (βάσει Ν. 4483/2017 – Άρθρο 62) για 6 μήνες.

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν δημοτικές εγκαταστάσεις (π.χ. κυλικεία σχολείων) για 6 μήνες.

Μείωση τόσο του οικιακού όσο και του επαγγελματικού τιμολογίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επί των ανταποδοτικών τελών στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, σύμφωνα με την πρόταση που καταθέσαμε κατά τη συζήτηση για τον προσδιορισμού των δημοτικών τελών για το έτος 2020.

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για 6 μήνες για τα λαϊκά νοικοκυριά με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ το έτος, προσαυξημένο κατά 1.500 ευρώ για κάθε παιδί.

Άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το Δήμο, επαγγελματιών και ιδιωτών, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατάργηση όλων των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών.

Καμία διακοπή νερού για ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών, αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών-ΕΒΕ προς το Δήμο.

Κατάργηση του ανταποδοτικού αντιτίμου όλων των αθλητικών και πολιτιστικών-καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Κλείνοντας, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί διακοπές νερού χωρίς προειδοποίηση στην περιοχή του Αράχου, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου ακόμη και στην πόλη της Αλεξάνδρειας, καθώς επίσης και χαμηλή πίεση στο δίκτυο. Ερωτάται η διοίκηση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης και τι μέτρα έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα στο μέλλον;

Με εκτίμηση

Ηλίας Ιακωβίδης

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας