ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Τροποποίηση της αριθ. 01/21-01-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων –Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου στο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του ετήσιου απολογισμού και του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
6. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 19/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
14. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του τακτικού μέλους και από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
15. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
16. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση τακτικού μέλους και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Τροποποίηση της αριθ. 399/30-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ04ΟΩΨΠ-Ρ9Ξ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας». 
19. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος των αρίθ. 24 & 35 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
20. Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη της συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περι έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βέροιας της Δ.Κ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση για τέσσερις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
5. 1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6 ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Aντιγονιδών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
  
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:  «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018»  (11/09/2018 έως και 11/12/2018) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Δήμος-ΝΕΤ-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία E-postirixis για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για :
Α.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Επανάχρηση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»
Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιμετρικών ζωνών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του δικτύου υδρευσης» Α.Μ. 6/2009 (πρωην ΤΥΔΚ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
25. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της αρίθ.486/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Καβασίλων στην Αθλητική Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας “ΑΣΤΕΡΑΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 Ν.3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
29. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κλπ για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στην προετοιμασία Πρότασης - Αίτησης Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) (αφορά υπόθεση αγωγής των συγγενών θανόντων Νικολάου και Στέλλας Δαδάκου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφεκους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα « Λήψη απόφασης για την καταρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού της ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης συνολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 66/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Αναφορά στο ρεπορτάζ του alexandriamou.gr (διαβάστε εδώ) για τις στάσεις των ΚΤΕΛ έκανε το βράδυ της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου 2018 ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας Χρήστος Αλευράς κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Αλευράς χαρακτήρισε την κατάσταση που βρίσκονται οι στάσεις ως το τραγικότερο συμβάν για την καθημερινότητα των πολιτών αναφέροντας το παράδειγμα με την αναμονή των μαθητών στη στάση που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας και δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο μαθητών ενώ πρότεινε να αντικατασταθεί η πινακίδα που αναγράφει «Δήμος Αλεξάνδρειας» στις στάσεις με μια που να γράφει «ΚΤΕΛ Ημαθίας.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον αντιδήμαρχο κ. Τόκα που επεσήμανε για μια ακόμη φορά πως από την αρχή του 2018 η συντήρηση των στάσεων δεν βρίσκεται πλέον στη δικαιοδοσία του δήμου, με επίσημο έγγραφο που έχει σταλεί στους δήμους, αλλά των ΚΤΕΛ και τόνισε πως έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ημαθίας κ. Συμεωνίδης, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του δήμου...από τον Άννα στον Καϊάφα δηλαδή και τούμπαλιν...

Το θέμα είναι τι έγινε μέχρι και τις αρχές του 2018 για τις στάσεις των ΚΤΕΛ των οποίων η δικαιοδοσία βρισκόταν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ακόμη και μόνο από πλευράς καθαριότητας;

Η λύση είναι επιβεβλημένη ώστε να σταματήσει η τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι στάσεις ως ελάχιστος σεβασμός προς τους πολίτες που τις χρησιμοποιούν καθημερινά.

Δείτε το βίντεο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2019 (σχετική η αριθ. 04/13-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ατο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020". (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων – εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους  2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Έγκριση ή μη του απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2017 καθώς και του ισολογισμού της 31-12-2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) (σχετική η αριθ. 392/2018 απόφαση Κ.Ε.Δ.Α.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Έγκριση ή μη απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2017 καθώς και του Ισολογισμού της 31/12/2017 του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», οι οποίοι προελέγχθηκαν με την υπ'αριθμ.130/2018 απόφαση του Οργανισμου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
6. Έγκριση ή μη της αριθ. 172/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας - 5η αναμόρφωση προυπολογισμου οικονομικού έτους 2018 του του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
7. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (σχετική η αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδότουμενων ακινήτων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση των οφειλών σε άλλο οφειλέτη λόγω συνωνυμίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των προτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για τροποποίηση, μέρους της αριθ. 461/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Μελίκης με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις σε συλλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
33. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις  στο Αθλητικό Σωματείο <<ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
34. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΚΕΔΑ» για την υλοποίηση των  προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος   Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
36. Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα) που  βρίσκεται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
37. Λήψη  απόφασης για την  καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία του αρίθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 19.250 τ.μ. Τ.Κ. Νησίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
38. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς  Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
40. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
41. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
43. Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
2.περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
44. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «“Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η με Α/Α 15)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
45. Λήψη απόφασης για: «Έγκριση νέων τιμων για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
46. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου <<ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
47. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 17 Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
48. Λήψη απόφασης  για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δέκα (10) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
49. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  οκτώ (8) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ Κλειδίου Ν.Ημαθίας Δ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
50. Λήψη απόφασης έγκρισης διεξαγωγής  Αγώνα  Δρόμου για τα Θ΄ Μελίκεια  2018 με την επωνυμία ¨ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ¨ συνδιοργάνωσης με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και την Κ.Ε.Δ.Α,  σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
51. Λήψη αποφασης για παραχωρηση ή μη προς χρήση στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα αυλειου χώρου του του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 25-11-2018 εως 15-01-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Συνημμένα: Το εισηγητικό του θέματος της ειδικής συνεδρίασης.

Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018, στην ειδική συνεδρίαση της έγκρισης του προυπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Σχετική η αριθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ. 369/2018 Οικονομικής Επιτροπής ) - Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ.Π2 /οικ. 2673 /2001 ΚΥΑ , με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών, και συγκεκριμένα την χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος πληγέντος κατοίκων Δήμου Αλεξάνδρειας από την πλημμύρα της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης του Διοικητκού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>>, προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του. ( Σχετ. Αριθμ. 145/ 09-09-2018 Απόφαση Δ.Σ.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 427/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης:
1. Για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ" στο Πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" και την έγκριση του συνημμμένου Συμφώνου Αποδοχής Όρων.
2. Περί 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την 359/2018 Απόφαση ΟΕ.
3. Για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018.
4. Για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη συμβασιοποίηση του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης περι τροποποίησης της υπ. αριθ. 96/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για:
Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση, χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας
Β. Τη σύναψη ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για τις ως άνω υπηρεσίες και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου
Γ. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ16 και την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Δ. Την έγκριση των εκθέσεων προδιαγραφών των τριών Υποέργων της Πράξης
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επικάλυψη Τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού (Α.Μ. 90/2013) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Κλειδί. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Παλαιοχώρι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το νέο Κανονισμό της ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθ. 679/2016 και υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της «Δήλωσης-Δέσμευσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: <<Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για τη έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην υπηρεσία με τίτλο: "Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών" (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: "Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (Ομάδα Β΄- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)" (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: "Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού" (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση υποστήριξης Λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για το πρόγραμμα κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: "Παροχή συμβούλων σχεδιασμού των πράσινων σημείων του Δήμου Αλεξάνδρειας" (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

36. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης έκτασης για την ανέγερση μνημείου κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

38. Λήψη απόφασης για τη λύση ή μη της μίσθωσης του υπ΄αριθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 17.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στη Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

40. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

41. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στην Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

43. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στην Τ.Κ. Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

44. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

45. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στην Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

46. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

47. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρισκονται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

48. Τροποποίηση της αριθ. 384/10-09-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: “2ο IMATHIA QUALITY- IQ Τουριστικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας”.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

49. Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 
 

Και σήμερα θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση, μέσα από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο youtube, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και σήμερα θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση, μέσα από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο youtube, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων

Και σήμερα θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση, μέσα από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο youtube, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας