Αν και απομένουν δύο εβδομάδες για τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2», ο ρυθμός των αιτήσεων παραμένει χαμηλός και μάλλον δυσανάλογος σε σχέση με το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι παραγωγικοί φορείς στις έως τώρα ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις.

 

Μπαίνοντας στη Μεγάλη Εβδομάδα, οι αιτήσεις που έχουν πέσει στο σύστημα είναι περίπου 10 χιλιάδες, δηλαδή απέχουν πολύ από την εκτιμώμενη περίμετρο των 100 χιλιάδων και η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να «τρέξει» και νέο γύρο ενημερώσεων. Το κονδύλι για τις επιδοτήσεις ανέρχεται στα 330 εκατ. Ευρώ και θα καλύψει τις δόσεις «κόκκινων» αλλά κι ενήμερων επιχειρηματικών δανείων ως το τέλος του έτους.

 

Από τις ερωτήσεις, που τέθηκαν στον πρώτο γύρο των ενημερωτικών τηλεδιασκέψεων, έγινε σαφές ότι υπάρχει πανσπερμία υποπεριπτώσεων, ενώ αναδεικνύεται το πρόβλημα των νέων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να λάβουν επιδότηση καθώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με το 2019. Σαφής έγινε και η πρόθεση κάποιων να ενεργήσουν καταχρηστικά «φουσκώνοντας» τις μηνιαίες δόσεις του δανείου τους, προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή του Κράτους. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω ερωτήματα, όπως τα σταχυολόγησε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.


Ερωτήσεις και απαντήσεις για το «Γέφυρα 2»

 

Το δάνειό μου είναι μη εξυπηρετούμενο. Ποσό χρόνο έχω για να το ρυθμίσω με την τράπεζα;

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή (π.χ. δάνειο) είναι μη εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούντα να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες του παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να την εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές του δυνατότητες. Για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 15.7.2021.

 

Πρέπει να ρυθμίσω τα δάνεια πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές οφειλές που είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί σε χρόνο που δεν εκτείνεται πριν την 31/12/2018 μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιδότηση δόσεων, εφόσον πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, αφού πρώτα έχει υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οφειλή κριθεί επιλέξιμη, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου πρέπει να προηγηθεί ρύθμιση-αναδιάρθρωση της οφειλής σε συμφωνία του αιτούντα-οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα.

 

Από που αντλούνται τα στοιχεία εσόδων και μείωσης τζίρου; Αν δεν έχει υποβληθεί ακόμη ο ισολογισμός από που αντλούνται τα στοιχεία;

Η επιλεξιμότητα της επιχείρησης θα διενεργηθεί βάσει των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το 2020 για το κριτήριο του Κύκλου Εργασιών της και βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ισολογισμού της για το κριτήριο μεγέθους της επιχείρησης.

Τα πλήρη στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα και τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Ενδιαφέρουν και αξιοποιούνται τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020, τα οποία θα πρέπει να παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι αιτούντες/ δικαιούχοι δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Εταιρεία με αύξηση εσόδων το 2020, σε σχέση με 2019, επιδοτείται;

Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εταιρεία που έχει παρουσιάσει αύξηση των εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 δεν έχει αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19 προκειμένου να τύχει επιδότησης.

 

Εταιρεία που ολοκλήρωσε την κατασκευή ξενοδοχείου το πρώτο εξάμηνο του 2020 και έχει έσοδα για το 2020, ενώ το 2019 δεν είχε έσοδα επιδοτείται;

Όχι δεν επιδοτείται. Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Στο mybusiness έχουν γίνει λάθος καταχωρήσεις τζίρου κλπ. στοιχείων και επίσης έχει κάνει και λάθος το σύστημα με τα δεκαδικά ψηφιά. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία;

Η διόρθωση των καταχωρίσεων του τζίρου και των λοιπών στοιχείων στο mybusiness δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων προσωπικού;

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ».

 

Εφόσον για την υποβολή της αίτησης συμπράξει κάποιος σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος), ποια είναι η αμοιβή και ποιος την καταβάλει (πληρώνει);

Εάν για τη σύνταξή της συνέπραξε σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος) ο σύμβουλος αυτός δικαιούται αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, εταιρεία παροχής πιστώσεων κλπ), στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου.

 

Έχω 2 δάνεια: ένα στεγαστικό και ένα επιχειρηματικό. Το στεγαστικό ήδη επιδοτείται από το ΓΕΦΥΡΑ I. Το επιχειρηματικό μπορεί να επιδοτηθεί από το ΓΕΦΥΡΑ II;

Ναι. Οφειλή για την οποία δεν υπάρχει ενεργή συνεισφορά, μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα. Συνεπώς, οφειλή (λ.χ. δάνειο) για την οποία δεν λαμβάνεται άλλη συνεισφορά (λ.χ. ΓΕΦΥΡΑ Ι) κατά το συγκεκριμένο διάστημα μπορεί να υπαχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.

 

Προβλέπει το Πρόγραμμα διαγραφή οφειλών;

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, για τις οποίες ευθύνονται νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Δεν αφορά διαγραφή των οφειλών των κορωνόπληκτων.

 

Η επιχείρησή μου είχε λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ μετά τον Μάρτιο του 2020; Μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, που είχαν λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 της ΚΥΑ 39162/2020 (ΦΕΚ Β' 1457), εμπίπτουν στην έννοια του «επιλέξιμου προσώπου». Οι ως άνω κατηγορίες πληρούν το κριτήριο του άρθρου 64§2 του ν. 4790/20 για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», όμως θα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.

 

Εάν κάποιος πληρώνει σήμερα δόση επαγγελματικού δανείου πχ. 100 ευρώ και θέλει να αυξήσει την δόση του σε 1.000 ευρώ από 01/05/2021, η επιδότηση ποια από τις δύο δόσεις θα συμπεριλάβει;

Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη. Μετά την θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής σε αυτό, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη δόση και κατά συνέπεια μία τέτοια συμφωνία (περί αύξησης της μηνιαίας δόσης ) πρόδηλα είναι καταχρηστική και δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Σημειωτέον, ότι στο νόμο προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και χρονικό διάστημα παρακολούθησης της οφειλής, καθ΄όλη τη διάρκεια του οποίου ο οφειλέτης καλείται να καταβάλει προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του.

 

Αν κάποιος έχει εγκριθεί για την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων Α τριμήνου 2021, μπορεί να μπει και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ;

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επισημαίνεται ότι η κρατική ενίσχυση πρέπει να είναι ενεργή και να αφορά στην επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή δηλ. στο ίδιο το δάνειο για το οποίο ζητείται η επιδότηση.

 

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων συνιστά κρατική επιδότηση, ωστόσο, εφ’ όσον η επιδότηση αφορά σε άλλο χρονικό διάστημα δηλ. άλλους μήνες και δόσεις, δεν θεωρείται ενεργή. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και να εγκριθεί επιδότηση συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργή κρατική επιδότηση για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και με την προϋπόθεση πλήρωσης και των λοιπών κριτηρίων επιλεξιμότητας του νόμου.

 

Mε την υπαγωγή μας στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αποδεχόμαστε και το ύψος της οφειλής των δανείων που έχουμε στις τράπεζες;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεν συνεπάγεται αναγνώριση του ύψους της οφειλής προς το πιστωτικό ίδρυμα. Επειδή όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της δόσης της αποπληρωμής είναι η ρύθμιση της οφειλής, η Τράπεζα θα ζητήσει ως προϋπόθεση της ρύθμισης την αναγνώριση του ύψους της οφειλής.

 

iefimerida.gr

Στον εισαγγελέα αποστέλλονται χιλιάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι δήλωναν «μαϊμού» τζίρους προκειμένου να λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή, η την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ.

 

Οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τους οποίους είχε γράψει το Σin, έφεραν στην επιφάνεια «λαβράκια» τα οποία στέλνονται στον εισαγγελέα.

 

Παράλληλα, τα ευρήματα αυτά, οδήγησαν την ΑΑΔΕ να διενεργήσει νέο γύρο ελέγχων στην 7η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που σημαίνει ότι περισσότερες από 700.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα περάσουν από ψιλό κόσκινο.

 

Ταυτόχρονα ξεσκονίζονται όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΡΓΑΝΗ για τις Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας.

 

Αναλυτικότερα, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ανακοίνωσε ότι αποστέλλουν στη Δικαιοσύνη υποθέσεις πιθανής καταστρατήγησης μέτρων στήριξης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές των δύο υπουργείων.

 

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν κυρίως, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας, όπου εντοπίστηκαν «σημεία και τέρατα».


Απίστευτες δηλώσεις

 

Ορισμένες από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι οι ακόλουθες:

 

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Πελοπόννησο, που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο κρέατος, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ για το 2019. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.


ΕΠΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού γραφείου, είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, με τζίρο συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.


Ξενοδοχείο στη Θεσσαλία είχε υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2019 και το 2020. Πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019 και το 2020, με τζίρο 3 εκατ. ευρώ και 1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.


Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Αττική, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτών, είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 7.000 ευρώ για το 2019 και το 2020. Υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για το 2019, με τζίρο ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Καφετέρια στη Θεσσαλία, που στεγαζόταν σε κτίριο 25 τ.μ., όπου, κατά τον έλεγχο του κλιμακίου του ΣΕΠΕ, βρέθηκαν εγγεγραμμένοι συνολικά 150 εργαζόμενοι! Από αυτούς, οι 129 είχαν προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης – για 4 ώρες εργασίας το μήνα κατά μέσο όρο (!) – και οι περισσότεροι είχαν προσληφθεί από τον Νοέμβριο του 2020 και εφεξής, οπότε ξεκίνησε το δεύτερο lockdown. Οι συμβάσεις και των 150 εργαζομένων τέθηκαν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

 

Καθώς τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε εικονικές προσλήψεις, συντάσσεται σχετικός φάκελος για να σταλεί στον Εισαγγελέα και να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά.

 

Κλιμάκια του ΣΕΠΕ ελέγχουν αυτή τη στιγμή και άλλες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ανάλογες – αδικαιολόγητες – ροές μισθωτής απασχόλησης, οι οποίες εγείρουν υπόνοιες καταστρατήγησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

 

Παράλληλα με τους φυσικούς ελέγχους από το ΣΕΠΕ, πραγματοποιούνται και ψηφιακοί έλεγχοι των στοιχείων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για να εντοπιστούν και άλλες πρακτικές που ενδεχομένως υποκρύπτουν καταχρηστική συμπεριφορά, όπως π.χ. η πρόσληψη ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις εν μέσω lockdown.

Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

 

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού:

 

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σταθερή της προτεραιότητα είναι η μείωση της φορολογίας πριν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν. Και πρώτο μέλημά μας μετά την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης είναι η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και γι’ αυτό τον σκοπό ανακοινώνουμε σήμερα πέντε μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν την βάση, το θεμέλιο, για την αποφασιστική επάνοδο. Και θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν ζημίες μέσα στην πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και πάλι σε θετικό πρόσημο.

 

Παράλληλα, αποτελούν μέτρα τα οποία θα παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων.

 

Συγκεκριμένα:

 

Πρώτον. Μειώνεται από φέτος -αλλά πια σε μόνιμη βάση- για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

 

Δεύτερον. Μειώνεται -πάλι σε μόνιμη βάση- για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το ‘22. Ειδικά για φέτος όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 70%.

 

Τρίτον. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του ‘21, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%. Δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, που θυμίζω ήταν στο 28%. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε, πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.

 

Τέταρτον. Επεκτείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022.

 

Πέμπτον, επεκτείνεται -μπορούμε πια να το επιβεβαιώσουμε και επίσημα- η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022».

 

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικων Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στη συνέχεια θα εξειδικευτούν από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

 

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη:

 

«Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε η πανδημία είχα τονίσει πως η προτεραιότητα της Υγείας πρέπει να συμβαδίζει με τη θωράκιση της Οικονομίας. Γι’ αυτό ακριβώς, και δίπλα στη τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ, μέσα στο 2020 διατέθηκαν 24 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και σήμερα κινητοποιούνται ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα 11,6 δισ. τα σχετικά κονδύλια για το 2021.

 

Σε πείσμα της ανεύθυνης καταστροφολογίας, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, είχαμε ελάχιστα «λουκέτα». Στη συγκράτηση της ανεργίας η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2%, κόντρα στις μίζερες προβλέψεις της αντιπολίτευσης. Στόχος μας, τώρα, είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας, έτσι, πιο σίγουρα τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα.

 

Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να ανακοινώσω μία νέα δέσμη μέτρων τόνωσης τα οποία θα ανακουφίσουν περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εκατομμύρια εργαζόμενους.

 

Ρυθμίσεις οι οποίες ξεδιπλώνονται σε έξι πεδία:

 

Πρώτον, τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Θα είναι διευρυμένος, περιλαμβάνοντας όλους όσοι πλήττονται, όπως το λιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδους όπου εφαρμόστηκαν περιορισμοί. Αλλά και με αυξημένη ενίσχυση: Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο και θα φτάνουν έως τις 100.000 ευρώ.

 

Δεύτερον, η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Ενώ όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60. Αν, μάλιστα, η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης μετατρέπεται σε απευθείας επιχορήγηση, με άλλα λόγια σε Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

 

Τρίτον, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν, με ένα ακόμα μέτρο: H Πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020 οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή «πιστωτικού» για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με σκοπό οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά τη κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη.

 

Τέταρτον, το Πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επιδοτώντας, για πρώτη επίσης φορά, εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς. Ενώ στα «κόκκινα» δάνεια θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθιούνται οι πιο αδύναμοι.

 

Τέλος, τις επιλογές αυτές πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίες: Όπως συμβαίνει και έως τώρα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου όσων πλήττονται θα μεταφερθούν στο τέλος της περιόδου ρύθμισης. Ενώ διατηρείται και αυτόν το μήνα η πλήρης απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα.

 

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά, σε λίγη ώρα, από το οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται, πάντως, για μέτρα τα οποία καθιστά εφικτά η ορθολογική οικονομική πολιτική που προηγήθηκε. Όπως και η σωστή αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων όλο το τελευταίο διάστημα. Διαμορφώνουν το δρόμο για την ασφαλή μετάβασή μας στην μετα-κορονοϊό εποχή. Και αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να ακολουθεί τις επιταγές της συγκυρίας, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Με εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στη δυναμική της χώρας μας»

Την εκ νέου παράταση έως και τις 31/12/2021 της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, εξήγγειλε ένα ειδικό πλαίσιο για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών, που θα θεσμοθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση.

 

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως «εδώ και έναν χρόνο στηρίξαμε και στηρίζουμε τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώνουμε όλοι. Και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις ανάγκες που αυτή δημιουργεί.

 

Για τον λόγο αυτόν, οι ασφαλιστικές εισφορές, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, παρατείνονται εκ νέου μέχρι και 31/12/2021. Ταυτόχρονα, με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει σύντομα στη Βουλή ορίζουμε ένα ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής αυτών των οφειλών με επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής των δόσεων από 1.1.2022.

 

Με αυτό το σχήμα ευθυγραμμιζόμαστε και με τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών στις οποίες προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για επιχειρήσεις και φυσικά για τους εργαζόμενούς τους. Διότι κερδισμένοι βγαίνουν εμμέσως πλην σαφώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

 

Σχετικά με τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές επιχειρήσεων, συνεχίζονται, όπως είπε, οι παρατάσεις στην καταβολή τους. Η απόφαση για την παράταση των οφειλών Ιανουαρίου θα δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ, ενώ αναμένεται και αντίστοιχη απόφαση για τον Φεβρουάριο με τους ίδιους πληττόμενους ΚΑΔ του Ιανουαρίου.

 

Στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι να αντιμετωπιστούν όσο περισσότερο γίνεται οι συνέπειες τις πανδημίας ώστε εργαζόμενοι και επιχειρήσεις «να περάσουμε στην επόμενη μέρα με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται. Είναι άλλο ένα μέτρο της κυβέρνησης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, που ανακουφίζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο τους εργαζόμενους» τόνισε ο υπουργός.

H ΕΕ ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενισχύοντας την ευελιξία και αυξάνοντας τα όρια κρατικής ενίσχυσης, ενώ επεκτείνουν και τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ.
 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».


Με το Μέρος Α΄ του εν λόγω Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται θέματα διενέργειας Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός το αντικείμενο, οι ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021, καθώς και της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας έτους 2021. Ακολουθούν διατάξεις που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και τα όργανα των παραπάνω Γενικών Απογραφών. Επιπλέον, ρυθμίζονται διοικητικά και οικονομικά θέματα και θέματα μεταπογραφικών εργασιών.


Τα Μέρη Β΄ και Γ΄ του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αποδεικνύουν ότι "η Κυβέρνηση συνεχίζει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού" όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

 

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων: Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές με κρατική εντολή λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

 

Στήριξη των εκμισθωτών για τη μη είσπραξη μισθωμάτων: Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους εκμισθωτές-φυσικά πρόσωπα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Επιπλέον, για τους εκμισθωτές-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

 

Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

 

Τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

 

Αναστολή πληρωμών αξιογράφων: Χορηγούνται οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

 

Για όσα αξιόγραφα εμφανίστηκαν από τις 2-1-2021 έως χθες, 25-1-2021, προβλέπεται ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από χθες, 25-1-2021 και έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

 

Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες.

 

Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

Επιδότηση παγίων δαπανών: Με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα προβλέπεται ότι θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για:

 

Τον χρόνο κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020: Ρυθμίζεται η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται. Έτσι, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, αλλά και η διοίκηση. Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά εισπράττονται κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τη φορολόγησή τους στο έτος που ανάγονται. Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις οι οποίες εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος.

 

Την υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς: Διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την 1η/1/2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών (από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς) υποβάλλεται μέχρι τις 31/3/2021. Η ευεργετική ρύθμιση αφορά όσους δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.

 

Την παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων: Χορηγείται δίμηνη παράταση, έως τις 26-3-2021, για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

 

Την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 μέχρι και την 30ή/6/2021, προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις της εκπρόθεσμης δήλωσης. Σε όσους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αυτά ακυρώνονται και όσα έχουν εισπραχθεί επιστρέφονται. Η ρύθμιση αφορά τα φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και θεσπίζεται στα πλαίσια της δυσχερούς μετακίνησης τους λόγω κορονοϊού.

 

Τη στελέχωση υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Την παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «Νέος Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908» για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του: Στόχος των σχετικών διατάξεων είναι καταστήσουν δυνατή την, κατά προορισμό, αθλητική χρήση ακινήτων, που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν για τον σκοπό αυτό.

 

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει ότι, μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Χορηγείται κρατική οικονομική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ στην εταιρεία «Aegean Airlines» με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς. Ως βασικής προϋπόθεση τίθεται η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τις διατάξεις

 

enikonomia,gr, ethnos.gr

Δυσάρεστη έκπληξη επεφύλασσαν για τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο τα αποτελέσματα του προγράμματος “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταγράφεται και στην επιστολή διαμαρτυρίας-καταγγελίας του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. Όπως ανακοινώθηκε, από το πρόγραμμα αποκλείστηκαν 13.317 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκρίθηκαν μόνο οι 6.683, δηλαδή το 1/3 των αιτήσεων, διότι εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

 

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ. Έλειπαν δηλαδή από το πρόγραμμα 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν και οι υπόλοιπες 13.317 ή αλλιώς τα 2/3 των αιτήσεων. Όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει στην κυβέρνηση το “μαξιλάρι” των 37 δις, ενώ υπάρχουν και άφθονες ενισχύσεις και χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε.

 

Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά είναι ότι οι περισσότερες ενισχύσεις κατευθύνονται προς τους λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ παράλληλα διαγράφονται και χρέη των “ημετέρων”.

 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την όλη κατάσταση είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποιεί την πανδημία και την οικονομική κρίση για να υλοποιήσει τη στρατηγική της και το πρόγραμμα Πισσαρίδη που στοχεύει στη δραστική συρρίκνωση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων στο όνομα της εξασφάλισης “βιώσιμων μεγεθών” και στην απελευθέρωση της εργασίας από την αυτοαπασχόληση.

 

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η ψήφιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, που η εφαρμογή του θα αρχίσει το 2021 μετά τη λήξη των αναστολών πληρωμών και θα αποτελέσει την ταφόπλακα για μικρά και μεγάλα νοικοκυριά. Θα είναι το επόμενο βήμα για να πετύχουν την αναδιανομή του πλούτου και της αγοράς υπέρ των συμφερόντων των ολίγων μεγάλων κεφαλαίων που υπηρετούν.

 

Οι έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες όμως ήδη κατεβαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας στην απαξίωση και την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντιδρούν στη διαρκή αδράνεια της κυβέρνησης που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση και τον αφανισμό.

 

Από την κατακραυγή του κόσμου την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα σώσουν στο τέλος ούτε οι επικοινωνιακού χαρακτήρα ανασχηματισμοί, ούτε τα ανοίγματα προς την ακροδεξιά και ο πακτωλός χρημάτων προς τα “φιλικά” μέσα ενημέρωσης για να λιβανίζουν το ανύπαρκτο έργο της.

Χρήμα στην αγορά με στήριξη όλων των επιχειρήσεων το πρώτο δίμηνο του 2021 και νέο στοχευμένο μοντέλο από τον Μάρτιο και μετά, αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πατούν ήδη σε ναρκοπέδιο και κινδυνεύουν να αφανιστούν, προβλέπει η στρατηγική του οικονομικού επιτελείου για τη διάσωσή τους.

 

Aπό την παροχή ρευστότητας σε όλους με κύριο εργαλείο την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, το οικονομικό επιτελείο σταδιακά θα προχωρήσει σε παροχή στήριξης σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο και να οδηγήσουν στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους.

 

Σε αυτές τις επιχειρήσεις στρέφει την προσοχή του το Υπουργείο Οικονομικών και σχεδιάζει μια «εξατομικευμένη» διαχείριση της δεινής κατάστασης τους για την επόμενη ημέρα και όσο πλησιάζει η επιστροφή σε μία σχετική κανονικότητα. Άλλωστε, εάν υπάρξει μια ρύθμιση οφειλών των χρεών που γεννήθηκαν κατά την πανδημία φαίνεται ότι θα αφορά μόνο τα χρέη αυτών των επιχειρήσεων.

 

«Πρέπει να γίνει μια εξατομικευμένη διαχείριση, ώστε να σωθούν οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα έχει γενικό χαρακτήρα, αυτό είναι σίγουρο» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας χθες στον ANΤ1, κλείνοντας το παράθυρο για μία νέα ρύθμιση οφειλών σε πολλές δόσεις για το σύνολο του πληττόμενων από τον κορονοϊό.

 

Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει μια δύσκολη άσκηση που θα κορυφωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου με στόχο να καταγραφούν τα ακριβή κριτήρια, βάσει των οποίων θα καθορίζεται ποιες επιχειρήσεις χρήζουν ενισχυμένης κρατικής στήριξης. Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου «αυτό είναι το κλειδί για το επόμενο διάστημα, αφού η παροχή ρευστότητας πρέπει να λάβει πιο ειδικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να δοθεί βοήθεια οι επιχειρήσεις που πραγματικά κινδυνεύουν και να αποτραπεί ο ξαφνικός θάνατος τους».

 

Βασικό εργαλείο θα είναι η ενεργοποίηση από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 2021, ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, με «πιλότο» τον σχετικό κοινοτικό κανονισμό. Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους ώστε να διατηρηθεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να λειτουργήσει ως ισχυρό εφαλτήριο για την ανάκαμψή τους.

 


Σε πρώτο χρόνο ενεργοποιούνται:

 

5η επιστρεπτέα προκαταβολή. Aρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την 5η επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα καλύψει τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες με βάση τη λίστα των ΚΑΔ Απριλίου για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου. Θα υπάρχει κατώτατο όριο στα 1000 ευρώ ως ενίσχυση για τις πληττόμενες προσωπικές εταιρείες, χωρίς προσωπικό και ταμειακή μηχανή. To 50% της ενίσχυσης θα είναι μη επιστρεπτέο.

 


Νέο πρόγραμμα Γέφυρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα χρηματοδοτεί όχι μόνο τόκους αλλά ενδεχομένως και το κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα θα είναι μια ΓΕΦΥΡΑ για τα επιχειρηματικά δάνεια και θα τρέξει από τον Ιανουάριο .

 


Νέο πρόγραμμα δανείων έως 50.000 ευρώ σε συνεργασία με την αναπτυξιακή τράπεζα, με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ. Η διαφορά με το τρέχον εγγυοδοτικό πρόγραμμα θα είναι ότι οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται λιγότερες εγγυήσεις για να λάβουν τα δάνεια.

 

Νέο μοντέλο από τον Μάρτιο

 

Με στόχο τη διάσωση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας από τον Μάρτιο θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο «κόκκινο». H στήριξη θα αφορά σε μη καλυπτόμενες έως τώρα πάγιες δαπάνες, που δεν είναι επιλέξιμες, ούτε από τα κέρδη, ούτε από άλλες πηγές και αφορούν επιχειρήσεις που έχουν μείωση τουλάχιστον 30% από 1ης Μαρτίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021.

 

Πρόκειται για τις πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή, έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες), ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από το Προσωρινό πλαίσιο. Ενισχύσεις μπορεί να δοθούν κατ' εξαίρεση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές στα τέλη του 2019 υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

 

Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές επιχειρήσεις όπου η ενίσχυση μπορεί να φτάσει το 90%.Το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών. Στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν καταλήξει ακόμα για τα ποσά των ενισχύσεων, καθώς πρώτα θα καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι επιχειρήεσις θα έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

 

 

imerisia.gr

Ρευστότητα που αντιστοιχεί στο 1/4 του ΑΕΠ πρόσφερε σε έξι μήνες η ΕΚΤ, αλλά οι επιχειρήσεις παραμένουν... διψασμένες

Ένα δικό της «σχέδιο Μάρσαλ», με πόρους που έχουν φθάσει τα 46,3 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο της κρίσης του κορονοϊού, έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΚΤ για να κρατήσει όρθια την ελληνική οικονομία. Αυτός ο πακτωλός ρευστότητας έχει αποτρέψει τον αποκλεισμό του Δημοσίου από την αγορά ομολόγων και σταθεροποίησε το τραπεζικό σύστημα, αλλά η στήριξη δεν έχει φθάσει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας.

Αποκαλυπτικά της μεγάλης έκτασης της παρέμβασης της ΕΚΤ για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, που κάνει τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της οικονομίας από την κυβέρνηση να φαίνονται... ψίχουλα, είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε την 1η Οκτωβρίου το Ευρωσύστημα για τα υπόλοιπα των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο σύστημα πληρωμών Target II.

Πρόκειται για το σύστημα που αποτελεί την «καρδιά» της ευρωζώνης, καθώς μέσω αυτού οι εθνικές τράπεζες δανείζουν ή δανείζονται μεταξύ τους, με την ΕΚΤ σε ρόλο εκκαθαριστή των συναλλαγών αυτών. Πλεονασματικές χώρες, όπως η Γερμανία, εμφανίζονται με θετικό υπόλοιπο στο Target II (δηλαδή έχουν δανείσει ελλειμματικές κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών), ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2009, είναι συνεχώς ελλειμματικές.

Το αρνητικό υπόλοιπο της Ελλάδας, δηλαδή τα χρήματα που χρωστάει η Τράπεζα της Ελλάδος σε άλλες κεντρικές τράπεζες, είχε ξεπεράσει και τα 100 δισ. ευρώ το 2012 και το 2015, όταν τις τράπεζες κρατούσε «ζωντανές» ο μηχανισμός έκτακτης χρηματοδότησης της ΕΚΤ, γνωστός και ως ELA. Στα τέλη του 2019, το άνοιγμα είχε μειωθεί αισθητά και, τον Φεβρουάριο 2020, πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού, είχε υποχωρήσει στα 25,4 δισ. ευρώ.

Από τον Μάρτιο, η ΕΚΤ ενεργοποίησε το ειδικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την πανδημία, με την Ελλάδα για πρώτη φορά να συμμετέχει, ενώ έθεσε σε εφαρμογή και πρόγραμμα δανεισμού των τραπεζών με αρνητικό επιτόκιο έως και -1%, το λεγόμενο TLTRO της πανδημίας.

Από αυτό το σημείο άρχισε η ξέφρενη αύξηση του ανοίγματος της χώρας στο Ευρωσύστημα, που έφθασε τον Αύγουστο, με τη συμπλήρωση ενός εξαμήνου κρίσης του κορονοϊού, στα 71,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή, το ευρωσύστημα απελευθέρωσε ρευστότητα 46,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας!
Σώθηκαν οι τράπεζες και το Δημόσιο

Οι ευεργετικές συνέπειες αυτής της τεράστιας παρέμβασης από την κεντρική τράπεζα είναι ορατές κυρίως σε δύο επίπεδα:

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας «στέκεται στα πόδια του», καθώς από τα 46,3 δισ. ευρώ, περίπου τα 36 δισ. ευρώ αποτελούν δάνεια αρνητικού επιτοκίου στις τράπεζες. Δηλαδή δάνεια που δεν αυξάνουν απλώς τη ρευστότητα των τραπεζών, αλλά από τη στιγμή που εκταμιεύονται δίνουν στις τράπεζες κέρδος με τη μορφή του αρνητικού επιτοκίου. Μάλιστα, επειδή η ΕΚΤ σε αυτό το πρόγραμμα TLTRO δεν έχει υποχρεώσει τις τράπεζες να χρησιμοποιούν αυτή τη ρευστότητα για να δανείζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι τράπεζες μπορούν να την αξιοποιούν για εύκολα κέρδη από κρατικούς τίτλους.
Το ελληνικό Δημόσιο έμεινε «στον αφρό» σε αυτή την κρίση, που δεν εξελίχθηκε σε μια κρίση χρέους όπως αυτή του 2009 – 2010, παρότι τον Μάρτιο, πριν ανακοινωθούν τα μέτρα της ΕΚΤ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε εκτιναχθεί κοντά στο 4% και ουσιαστικά σηματοδοτούσε τον αποκλεισμό της από την αγορά ομολόγων (ήταν απαγορευτικά υψηλό για νέες εκδόσεις). Η Ελλάδα είναι σήμερα, όμως, μια από τις πλέον ωφελημένες χώρες της ευρωζώνης από τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος για την πανδημία, αφού αυτές υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι να έχει υποχωρήσει κοντά σε επίπεδα ρεκόρ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, χαμηλότερα και από το 1% την Παρασκευή, κάτι που επιτρέπει στο υπ. Οικονομικών να βγαίνει σε τακτά διαστήματα στην αγορά για να αυξάνει το «μαξιλάρι» των διαθεσίμων του.

Δεν φθάνει το ρευστό στις επιχειρήσεις

Κάπου εδώ, όμως, τελειώνει η θετική πλευρά της ιστορίας, αφού η πρωτοφανής αυτή ένεση ρευστότητας δεν φθάνει στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που παραμένουν σε συνθήκες ασφυξίας.

Αυτό συμβαίνει γιατί, αφενός, δεν έχει αποκατασταθεί η σοβαρή βλάβη του ιμάντα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής: «φορτωμένος» με τεράστια υπόλοιπα «κόκκινων» δανείων και ανησυχώντας για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, οι τράπεζες δεν μπορούν να μεταφέρουν στην πραγματική οικονομία, με μορφή δανείων, τη ρευστότητα που λαμβάνουν από την ΕΚΤ. Αφετέρου, ο επιχειρηματικός ιστός της χώρας έχει υποστεί τεράστιες βλάβες από την πολυετή κρίση, με αποτέλεσμα, όπως έλεγε πρόσφατα κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος, να μην είναι περισσότερες από 20.000 οι επιχειρήσεις που πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια για να πάρουν δάνεια.

Έτσι, η εικόνα της Ελλάδας, αν προσπαθήσει κανείς την σκιαγραφήσει μέσα από τα στοιχεία για τις ροές του χρήματος, φαντάζει εντελώς παράδοξη: από τη μια η χώρα δείχνει να... πνίγεται από υπερβάλλουσα ρευστότητα, αλλά την ίδια στιγμή η πλειονότητα των επιχειρήσεων δίνουν καθημερινό αγώνα για να μην... πεθάνουν από δίψα.

Σελίδα 1 από 6

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας