Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα για το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στην Δ/Κ Βρυσακίου Κύριο

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα για το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στην Δ/Κ Βρυσακίου

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα, 29 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών

από το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Κ Βρυσακίου.

 

 

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 08/04/2024.

Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά,

µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

 

 

Υποβολή ενστάσεων έως 08/04/2024

 

 

Οι Πίνακες αυτοί περιέχουν µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές

του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζουν

την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή

και δεν δηµιουργούν δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

 

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

 

η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

 

 

Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Δ/Κ Βρυσακίου

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας