Νέα Πορίσματα ζημιών στις καλλιέργειες Σταυρού, Ξεχασμένης και Λουτρού από Βροχόπτωση και Χαλάζι Κύριο

Νέα Πορίσματα ζημιών στις καλλιέργειες Σταυρού, Ξεχασμένης και Λουτρού από Βροχόπτωση και Χαλάζι

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών:

 

της ∆/Τ.Κ Σταυρού από το Ζημιογόνο αίτιο Βροχόπτωση της 10/10/2021
της ∆/Τ.Κ Σταυρού από το Ζημιογόνο αίτιο Βροχόπτωση της 23/10/2021
της ∆/Τ.Κ Σταυρού από το Ζημιογόνο αίτιο Χαλάζι της 29/04/2020 (Επανεκτίμηση)
της ∆/Τ.Κ Ξεχασμένης από το Ζημιογόνο αίτιο Βροχόπτωση της 23/10/2021
της ∆/Τ.Κ Λουτρού από το Ζημιογόνο αίτιο Βροχόπτωση της 23/10/2021

 

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 31 Μαρτίου 2022

 

Όσοι παραγωγοί δεν έλαβαν γνώση των παραπάνω πορισμάτων εκτίμησης και επιθυμούν να τα μάθουν (μόνο για τις παραπάνω καλλιέργειες), μπορούν να μπαίνουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet στην εφαρμογή του ΕΛ.Γ.Α. (ηλεκτρονικές υπηρεσίες-κοινοποίηση πορισμάτων φυτικής παραγωγής) ή στο gov.gr ή να απευθύνονται στον τοπικό τους ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α.

 

Όποιος παραγωγός διαφωνεί µε τα πορίσματα, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

 

Ενστάσεις έως: 31/03/2022

 

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

 

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

 

η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

 

Οι  Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.

των Δ/Τ.Κ. Λουτρού, Σταυρού, Ξεχασμένης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας