Σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» Κύριο

Σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα». Στην τεχνολογική υποδομή του έργου αυτού περιλαμβάνονται 3.050 σταθμοί Συλλογής Δεδομένων, 15 Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης, 50 συστήματα drones και δορυφορικά δεδομένα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 54.979.275 ευρώ και όπως τονίζεται σκοπός είναι «η δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών».

Οι ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 450.000, καλύπτοντας κατηγορίες πληθυσμού που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα είτε άμεσα ή έμμεσα, όπως οι αγρότες, οι εποπτευόμενοι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οργανισμοί, οι γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, καταναλωτές καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις.


Τα οφέλη για τους παραγωγούς


Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου, τα οφέλη για τους παραγωγούς μεταξύ άλλων θα είναι:

«*Εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, στην εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών μεθόδων, στην τήρηση των κανόνων και των υποχρεώσεων απέναντι στους καταναλωτές, την ΚΑΠ κ.λπ.

*Άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε μέτρα και επιδοτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ.

*Σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξηση του κέρδους.

*Αύξηση παραγωγής και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.

*Μείωση βιολογικής ανισορροπίας, λειψυδρίας και ερημοποίησης που συχνά προκαλούνται από την εντατική γεωργία.

*Ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού.

*Προστιθέμενη αξία των προϊόντων, λόγω των καλύτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές διάθεσης.

*Το προϊόν γίνεται πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή, δεδομένου ότι παράγεται με μεθόδους που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της ορθολογισμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

*Παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων τροφίμων δεδομένης της ελεγχόμενης και ακριβούς χρήσης γεωργικών εισροών.

*Βελτιστοποίηση του κόστους των γεωργικών ασφαλίστρων έναντι φυσικών καταστροφών, λόγω της ύπαρξης του αντίστοιχου υποσυστήματος».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας