Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις στο Κλειδί

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις στο Κλειδί

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κοινότητα Κλειδίου, αποφασίζουμε:

 

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της κεντρικής οδού Δ.Δ. Κλειδίου, από τη συμβολής της με ανώνυμη δημοτική οδό (Ο.Τ. 23, αρ. οικ. 128) έως τη συμβολή της με έτερη δημοτική οδό (Ο.Τ. 66, αρ. οικ. 252)

 

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Παρασκευή 12-08-2022 έως και την Κυριακή 14-08-2022 και κατά τις ώρες από 17:00΄ έως και 05:00΄, της επόμενης έκαστης ημέρας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Από την παραπάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί μετά την δύση του ηλίου έκαστης ημέρας.

Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

(1) Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται πριν την έναρξη των εκδηλώσεων και θα απομακρύνεται μετά το πέρας αυτών, έκαστη ημέρα, από τον αιτούντα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

(2) Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας υποχρεούται να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

(3) Σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

(4) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

(5) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας