Εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Σχολή της ΕΛ.ΑΣ. στη Βέροια

08 Οκτ 2016
Εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Σχολή της ΕΛ.ΑΣ. στη Βέροια

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, ότι την 07-10-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, ολοκληρώθηκαν

με επιτυχία δύο (02) εκπαιδευτικά σεμινάρια της δράσης με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020 και πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών στους συνολικά τριάντα τρείς (33) αστυνομικούς που συμμετείχαν.

Αναλυτικά, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν:

1.«Εκπαίδευση Αστυνομικού Προσωπικού σε Θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων-Ταυτοποίηση Υπηκοότητας (SCREENING)», στο οποίο συμμετείχαν δέκα τέσσερις (14) Αστυνομικοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 03-10-2016 έως 07-10-2016, από Εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening) αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Η θεματική ενότητα του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν η πλήρης ανάπτυξη όλων όσων αφορούν την ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening).

2.«Εκπαίδευση Αστυνομικού Προσωπικού από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ.) σε Θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων»,στο οποίο συμμετείχαν δέκα εννέα (19) Αστυνομικοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 03-10-2016 έως 07-10-2016, από Εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα «ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα που αφορούν: Έλεγχο της κυκλοφορίας των προσώπων, Έλεγχο γνησιότητας ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων, Συνεργασία και ασφάλεια.

Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας