Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στον Πλάτανο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Αστυνομία Κύριο

Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στον Πλάτανο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Αστυνομία

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σε τμήματα ανώνυμων οδών, εντός της Τ.Κ. Πλατάνου, λόγω καθίζησης, αποφασίζουμε:

 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στα τμήματα ανωνύμων δημοτικών οδών μεταξύ των:

 

Α. Ο.Τ.33 (αρ. οικοπέδων αρ.212-214-215) και Ο.Τ.40 (αρ. οικοπέδων 257-258-266-267- 268-269) από τη συμβολή της τοπικής ανωνύμου οδού με την Επ.Ο. Νησελίου – Πλατάνου (Ο.Τ.33-40) έως και τη συμβολή της με έτερη δημοτική οδό προς τα Ανατολικά (Ο.Τ.33-40), Β. Ο.Τ.27-29, από την συμβολή της τοπικής ανωνύμου οδού από Ο.Τ.27-29 (νότια) έως και τη συμβολή της με έτερη ανώνυμη οδό προς τα ανατολικά (Ο.Τ.27-29) εντός της Τ.Κ. Πλατάνου, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 σχετική.

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:30 ́ ώρα της Δευτέρας 04-07-2022 έως την 17:00 ́ ώρα της Παρασκευής 08-07-2022.

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 07:30 ́ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 17:00 ́ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας (χρήση αναλάμποντων φανών), μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 4 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011).

ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

2. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

4. Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, όπου υφίστανται είσοδοι – έξοδοι οικιών ή/και κτημάτων, εντός της ζώνης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ζ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 

Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας