Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «NOVA» στην Τ.Κ. Πλατέος αποφασίζουμε:

 

Από την Τρίτη 25-10-2022 και για είκοσι (20) ημέρες, την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, στις κάτωθι οδούς:

 

Στην Ανώνυμη Δημοτική Οδό από το όριο των Δήμων Χαλκηδόνος και Αλεξάνδρειας (Χ.Θ. 3+744) έως την συμβολή της με την οδό Λουδία (Χ.Θ. 6+227).
Στην οδό Λουδία από τη Χ.Θ. 6+227 έως την Χ.Θ. 6+827.
Στην οδό Μιαούλη από τη Χ.Θ. 6+827 έως την Χ.Θ. 6+894.
Στην οδό Γεννήσεως Θεοτόκου από τη διασταύρωση με την οδό Λουδία (Χ.Θ. 6+894) έως την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου (Χ.Θ. 6+972).
Στην οδό 25ης Μαρτίου από τη διασταύρωση με την οδό Γενν. Θεοτόκου (Χ.Θ. 6+972) έως την διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ. 7+293).
Στην οδό Ελ. Βενιζέλου:

 

i) από Χ.Θ. 7+293 έως Χ.Θ. 7+301 (κάθετη τομή).

ii) από την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου (Χ.Θ. 7+301) έως την διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ.7+337).

iii) από την διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Χ.Θ. 7+337) έως την διασταύρωση με την Επαρ. Οδό Θεσσαλονίκης Τρικάλων (Χ.Θ.7+457).

Α. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν μία ώρα μετά την Ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται μία ώρα πριν την Δύση του Ηλίου, εκάστη ημέρα, πλην της Κυριακής και των επίσημων αργιών καθώς και των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κ.τ.λ.).

Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 4 εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση, η οποία είναι βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Γ. Ο ρυθμός και η πρόοδος των εργασιών αναμένεται να είναι 150 μέτρα ανά ημέρα και το συνολικό μήκος όδευσης 3713 μέτρα. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα – σταδιακά κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης.

Δ. Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον πάροχο, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 σχετικό. O αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιώματος διέλευσης παρακολουθεί και εποπτεύει τα ανωτέρω καθώς και την εκτέλεση των εργασιών, βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνει, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών, τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων, και σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Ε. Ο πάροχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, η οποία θα παραμένει και μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, για όλο το ισχύον χρονικό διάστημα εφαρμογής τους.

 

ΣΤ. Επιπλέον:

Με μέριμνα του παρόχου θα τοποθετηθούν σηματωροί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Ο εργοταξιακός χώρος να διαχωρίζεται από την κυκλοφορία με κινητό φράγμα αποκλεισμού με φωτεινούς σηματοδότες, αναλάμποντες φανούς, με πινακίδες οριοθέτησης έργων με αναλάμποντες φανούς και με προβλεπόμενες εργοταξιακές πινακίδες αντανακλαστικότητας κατά μήκος του, προς αποφυγή σύγχυσης στους διερχόμενους οδηγούς.
Κατά τη διάρκεια ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετείται κατάλληλη σήμανση και φωτεινοί σηματοδότες σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προς προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.
Κατά την εκτέλεση των έργων θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείεται η διέλευση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στα πεζοδρόμια.
Στις περιπτώσεις που το εργοτάξιο καταλαμβάνει χώρο διάβασης, η κατάληψη του χώρου θα γίνεται τμηματικά ώστε να διατηρείται πάντοτε ένας διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,20 μέτρων επί της διαβάσεως για την διέλευση των πεζών.
Στις περιπτώσεις αποκλεισμού τμημάτων να υπάρχει μέριμνα για την διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.
Στις θέσεις που υφίστανται είσοδοι-έξοδοι ή γκαράζ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ώστε να μην αποκλείεται σε καμία περίπτωση η είσοδος –έξοδος των οχημάτων σε αυτά.
Να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η ανάδοχος εταιρεία μέσω του παρόχου οφείλει να υποβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, εγκαίρως και εγγράφως, αίτημα για την παράταση ισχύος της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Ζ. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας