Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Aνακοίνωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας:

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρέλασης στην Τ.Κ. Δήμου Μελίκης Ημαθίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, των οχημάτων στην οδό Κεντρικής από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου.

 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28-10-2022 κατά τις ώρες 10:00΄ έως 12:00΄.

 

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.

 

Β. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

 

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 4ο

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας