Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Αλεξάνδρειας στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Αλεξάνδρειας  στα πλαίσια πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

ΘΕΜΑ: Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια
πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.


2. Την από 15-02-2023 αίτηση του συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ».


3. Το υπ’ αριθ. 3475 από 16-02-2023 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας/Δ.Τ.Υ., με
συνημμένη την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη.


4. Την υπ’ αριθ. 4847/23/369100 από 21-02-2023 αναφορά – πρόταση του Α.Τ.
Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και


Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στα πλαίσια πολιτιστικής
εκδήλωσης του Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»,

 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 


Άρθρο 1ο

 


Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων:


 στην οδό Ανώνυμη 57, από τη συμβολή της με τις οδούς Νικολάου Πλαστήρα και
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Βετσοπούλου.


 στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από τη συμβολή της με την οδό Ανώνυμη 57 έως τη
συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.


Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Κυριακή 26-02-2023 και
ώρα 06:00 ́ έως την Δευτέρα 27-02-2023 και ώρα 17:00 ́.

 


Άρθρο 2ο

 


Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.


Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν και θα απομακρυνθούν
από τον σύλλογο «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ», με μέριμνα και επίβλεψη του Δήμου Αλεξάνδρειας,
καθώς η σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ905,τ.Β ́20-05-2011).


Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.


Δ. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.


Άρθρο 3ο

 


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 

 


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ/ Δ.Τ.Υ.


2. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 


1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ


2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


4. R/T ΚΕΝΤΡΟ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 


Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ


Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας