Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Λουτρού στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Λουτρού στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σε τμήμα ανώνυμης οδού, εντός της Τ.Κ. Λουτρού, λόγω καθίζησης, αποφασίζουμε:

 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της ανωνύμου δημοτικής οδού, η οποία χωροθετείται μεταξύ των Ο.Τ. 18 και Ο.Τ. 19 και του αγροτεμαχίου 397 της Τ.Κ. Λουτρού και από τη συμβολή των αρ.οικ.96-98 (Ο.Τ.18) έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ. 100, Ο.Τ.19-20) και από τη συμβολή των αρ.οικ. 96-98 (Ο.Τ.18) έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ. 90-102)εντός της Τ.Κ. Λουτρού, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 5 σχετική.

 

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ ώρα της Μ. Τετάρτης 28-04-2021 έως την 18:00΄ ώρα της Μ. Πέμπτης 29-04-2021.

 

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται πριν τη δύση του ηλίου έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)

 

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

 

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας