Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες Τρίτη 28-
11-2023 και Πέμπτη 30-11-2023 στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την
χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα
από 07:05΄ έως 07:15΄), έως την χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του
συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:05΄ έως 08:15΄).Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον
Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον προορισμό τους προς Κοζάνη διαμέσου της Ν.Π.Ο. Βέροιας-
Νάουσας και της Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας-Δρεπάνου και επανείσοδος αυτών στην Εγνατία Οδό
μέσω του Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.

 

 


Άρθρο 2ο


Α. Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου
έως τον Α/Κ Βέροιας, τα εν λόγω φορτηγά θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα
καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α.. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την
κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων μία (01) λωρίδα κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν
θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.

 


Β. Τα ανωτέρω φορτηγά δεν θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, εξαιρουμένων
των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα στην δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας ή Λ.Ε.Α.).

 


Άρθρο 3ο


Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες
εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

 


Β. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετούνται μετά την
ανατολή του ηλίου και πριν την έναρξη της εκτροπής, και θα απομακρύνονται μετά τη
διέλευση του συρμού από τον Α/Κ Πολυμύλου, με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα δε εφαρμοζόμενα
μέτρα προσωρινής σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
του αποκλεισμού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου να ληφθεί μέριμνα ώστε να
καλυφτούν όποιες πινακίδες και λοιπές σημάνσεις αντίκειται στις προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για να αποφευχθεί σύγχυση των οδηγών.

 


Γ. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο που θα εκτρέπεται - διεξάγεται
η κυκλοφορία, θα τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΕ».

 


Δ. Κατά την διέλευση του συρμού από την Εγνατία Οδό, θα υπάρχει ένα συνοδευτικό όχημα
της αναδόχου εταιρείας έμπροσθεν κάθε φορτηγού οχήματος και επιπλέον ένα συνοδευτικό
όχημα όπισθεν του τελευταίου φορτηγού. Επιπρόσθετα θα υπάρχει έτερο συνοδευτικό όχημα
που θα προπορεύεται του πρώτου συνοδευτικού (συνολικά πέντε συνοδευτικά οχήματα σε κάθε
κομβόι τριών φορτηγών, που θα φέρουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης σύμφωνα με τον
νόμο Ν. 2518/1997.

 


Ε. Σε κάθε φορτηγό του συρμού θα υπάρχει τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά του, ειδική
πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός (φάρος που αναβοσβήνει), η οποία θα είναι
ενεργοποιημένη από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου.

 


ΣΤ. Οι διελεύσεις των οχημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν, κατά τις ημέρες που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη κλπ).

 


Ζ. Η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ», υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

1. Να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

2. Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

3. Οφείλει να μεριμνήσει στη θέση που ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας
και πίσω από τα διαχωριστικά μέσα (κώνοι) να υφίσταται κινητή πλατφόρμα με φωτεινά βέλη
ή/και σημαιοφόρους που θα στέκονται σε ασφαλή θέση.

 

 

Η. Σε κάθε περίπτωση, η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΕ» και η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και
να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 


Θ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.


Ι. Επιπλέον για το λοιπό οδικό δίκτυο θα πρέπει:

1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών
ρυθμιστικών και κατευθυντήριων πινακίδων στις θέσεις του αποκλεισμού, κατά μήκος του
δευτερεύοντος οδικού δικτύου, στις διασταυρώσεις και στα σημεία αλλαγής πορείας
προκειμένου να παρέχεται με σαφήνεια ο προσανατολισμός για την επανείσοδο προς τον
αυτοκινητόδρομο.


2. Να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται έγκαιρα η πρόσβαση των χρηστών που προσεγγίζουν τα
αποκλεισμένα τμήματα καθώς και ότι θα καθοδηγούνται με σαφήνεια στην εναλλακτική
διαδρομή. Στις θέσεις του αποκλεισμού του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων εισόδου του
κόμβου κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν πέραν των προβλεπόμενων πινακίδων οριοθέτησης
και στατικό προσωπικό σημαιοφόροι με φωσφορούχο ανακλαστικό γιλέκο.


Άρθρο 4ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 5ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας