Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού την Πέμπτη και την Παρασκευή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού την Πέμπτη και την Παρασκευή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.


2. Το υπ’ αριθ. AΜSA_YP_6641 από 22-03-2024 έγγραφο της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε».


3. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/88363 από 26-03-2024 έγγραφο του
ΥΠ.Υ.Μ.Δ./Γ.Δ.Σ.Υ./Δ/ΝΣΗ Δ17.


4. Το από 27-03-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».


5. Την υπ’ αριθ. 4842/24/ 621885 από 27-03-2024 Αναφορά - Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί στην έκδοση της παρούσας


και


Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών
εργασιών επί του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Τον αποκλεισμό εισόδου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από
τον Α/Κ Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, την Πέμπτη 28-03-2024 και την Παρασκευή 29-03-
2024 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄, έκαστη ημέρα.


Άρθρο 2ο


Α. Τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Αθήνα, θα εκτρέπονται/εισέρχονται από τον
Α/Κ Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, με κατεύθυνση προς
Κατερίνη - Αθήνα (μέσω Αιγινίου) και θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. διαμέσου
του Α/Κ Ν.Αγαθούπολης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.


Β. Τα οχήματα που τυχόν δεν εξήλθαν από την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Νησελίου, θα
εισέρχονται στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και διαμέσου
του Α/Κ Μαλγάρων, θα κατευθύνονται στον προορισμό τους.Α Π Ο Φ Α Σ Η 2

 


Άρθρο 3ο


Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τα οποία
αναφέρονται στη διαδικασία «AMSA – OM – OPR – OP -002 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» του
Εγχειριδίου Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ενώ στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, θα είναι βασισμένα στις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία
εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 


Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο του
έργου της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»., με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».,
εντός εδαφικής της αρμοδιότητας, τις ημέρες πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη
αυτών και θα απομακρύνθούν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων
θα διεξάγεται κανονικά μετά το πέρας των εργασιών.

 


Γ. Επιπρόσθετα, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της
οδού, πέραν της σήμανσης που θα τοποθετηθεί στον Α/Κ Νησελίου και Α/Κ Κλειδίου, για την
εκτέλεση των εν θέματι εργασιών και την ύπαρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, διάμεσου των
υπαλλήλων στα διόδια Πολυμύλου, καθώς και με τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που
υφίστανται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

 


Δ. Επιπλέον:

 


1. η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή
και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της περιοχής.

 


2. σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω
αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

 


3. σε κάθε περίπτωση η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».,
οφείλουν να διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και
να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 


4. να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων από
και προς τους χώρους εργασιών.

 


5. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.

 


6. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

 


Άρθρο 4ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας».


Άρθρο 5ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας