Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο


Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγ.
Αθανασίου, από τη συμβολή της με την οδό Θ. Κούγκα έως τη συμβολή της με την οδό
Γεωργοπούλου, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Παρασκευή 03-11-2023 από
την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

 


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου
Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα
εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,
βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

 

Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

 

(α) τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης
και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

 

(β) τα οχήματα κατοίκων της ανωτέρω οδού τα οποία θα διέρχονται ως το σημείο εργασιών –
εκσκαφών.

 


Δ. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων,
καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.), θα διακοπούν οι εργασίες και η οδός θα
αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και
ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων

 


Ε. Επιπλέον:


1. Ο ανάδοχος υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και
να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.


2. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει τη μη ύπαρξη παράγοντα που
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.


3. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών
οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.


4. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.


5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

 


ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως φορέας συντήρησης του
οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

 

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας