Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια κατά την εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου ''ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ''

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια κατά την εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου ''ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ''

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Α ' Έχοντας υπόψη:

 


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

 


2. Την από 12-03-2024 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ».

 


3. Το υπ’ αριθ. 37 από 08-03-2024 έγγραφο ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε..

 


4. Το υπ' αριθ. 5020 από 13-03-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αλεξάνδρειας.

 


5. Την υπ' αριθ. 4847/24/535394 από 13-03-2024 Αναφορά - πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

 


και

 


Β ' Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκδήλωσης που
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»,

 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο

 


Α. Την τμηματική και εκ περιτροπής απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων:
1. Στην οδό Δ. Βετσοπούλου, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη συμβολή της με την οδό
Αριστοτέλους.

 


2. Στην Ανώνυμη Οδό, από την συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την
οδό Μ. Αλεξάνδρου.

 


3. Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με
την οδό Βιζυηνού.

 


4. Στην οδό Σ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό
Δ. Βετσοπούλου.

 


5. Στην οδό Φιλίπου από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό
Δ. Βετσοπούλου.

 


6. Στην οδό Αλ. Παπάγου από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό
Δ. Βετσοπούλου.

 


7. Στην οδό Θεμ. Σοφούλη από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

 


8. Στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με
την οδό Δ. Βετσοπούλου.

 


9. Στην οδό Εθν. Αντίστασης από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την
οδό Γρ. Λαμπράκη.

 


10. Στην οδό Ναούσης από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ.
Βετσοπούλου.

 


Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Παρασκευή 15-03-2024, από ώρα
19:00΄ και 20:00΄.

 


Άρθρο 2ο

 


Α. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και θα
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας σε συνεργασία με το Α.Τ.
Αλεξάνδρειας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης οδηγών, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

 


Β. Οι συμμετέχοντες σε όλη τη διαδρομή θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των στατικών τροχονόμων.

 


Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω
οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού
Τμήματος Αλεξάνδρειας και σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία.

 


Δ. Μέτρα Τροχαίας θα ληφθούν από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με εθελοντές
των Διοργανωτών της εκδήλωσης, οι οποίοι θα φέρουν φωσφορούχα γιλέκα.

 


Ε. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα, τα
οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα
επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των
αστυνομικών μέτρων.

 


ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως φορέας συντήρησης του οδικού
δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να
παρακολουθεί και να εποπτεύει τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως
Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Ζ. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

 


Άρθρο 3ο

 


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Άρθρο 4ο

 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση
των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας