Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξανδρειας την Κυριακή 24-09-2023 Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξανδρειας την Κυριακή 24-09-2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


Α. Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.


2. Το υπ’ αριθ. 338434 από 14-09-2023 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ μετά της τεχνικής έκθεσης της αναδόχου εταιρείας «BALKAN ELECTRIC Α.Ε.»


3. Το υπ’ αριθ. 11524 από 08-06-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.


4. Το υπ’ αριθ. 18201 από 18-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ/Δήμου Αλεξάνδρειας.


5. Τη σύμφωνη γνώμη του ‘’ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ’’.


6. Το από 15-09-2023 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ».


7. Τις υπ’ αριθ. 4847/23/1864525 από 21-09-2023 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και


Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο


Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Αλ.
Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό
Ν. Πλαστήρα, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Κυριακή 24-09-2023 από την
ανατολή έως τη δύση του ηλίου.


Άρθρο 2ο


Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό
τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας
που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική
μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.


Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.


Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:
Βέροια, 22 Σεπτεμβρίου 2023


Α Π Ο Φ Α Σ Η 2


1. Σε κάθε περίπτωση θα επιτρέπεται η διέλευση των ασθενοφόρων, των οχημάτων της
Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχημάτων έκτακτης
ανάγκης, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
επικρατούσες συνθήκες.


2. τα οχήματα κατοίκων της ανωτέρω οδού τα οποία θα διέρχονται ως το σημείο εργασιών –
εκσκαφών.


Δ. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων,
καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.), θα διακοπούν οι εργασίες και η οδός θα
αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και
ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων


Ε. Επιπλέον:


1. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και o ανάδοχος του έργου υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών, να συντηρούν και να επιτηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της περιοχής.


2. Σε κάθε περίπτωση ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και o ανάδοχος του έργου οφείλουν να διασφαλίσουν
τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.


3. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών
οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.


4. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.


5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.


ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως φορέας συντήρησης του
οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.


Άρθρο 3ο


Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας