Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας Κύριο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 


Άρθρο 1ο

 

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Ε.Ο. 4 Αλεξάνδρεια – Καστανιά – όρια Ν. Κοζάνης και
συγκεκριμένα από την Χ.Θ. 53+500 (Τ.Κ. Βρυσακίου με αρχή χιλιομέτρησης την Θεσσαλονίκη)
μέχρι την Χ.Θ. 72+500 (Σ.Σ. Βέροιας) και στις δυο κατευθύνσεις.

 

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά την Πέμπτη 09-11-2023 έως
και το Σάββατο 11-11-2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως την δύση του ηλίου, εκάστης
ημέρας.

 

Άρθρο 2ο

 

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου
και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.

 

Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με
μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.

 

Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση, η σήμανση του εργοταξίου και οι
πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για
την κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Δ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την κίνηση που πιθανώς προκύψει
από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που
εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός
σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης, εφόσον απαιτηθεί.

 

Ε. Η Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας, ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως
Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΤ. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.)
θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 


Άρθρο 3ο

 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 4ο


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας