ΑΝΗΜΑ: Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Leader Κύριο

ΑΝΗΜΑ: Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Leader

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2. «Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα» του Π.Α.Α. 2014-2020, μετά την ολοκλήρωση τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης όσο και του δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ε.Υ.Δ. (ΕΠ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα συνοπτικά έχουν ως εξής:

Συνοπτικά αποτελέσματα

Προτάσεις που υποβλήθηκαν

29

Αιτούμενος προϋπολογισμός

3.724.793,54

Προτάσεις που εγκρίνονται

14

Προϋπολογισμός εγκρινόμενων

1.764.372,49

Προτάσεις που δεν εγκρίνονται λόγο έλλειψης πόρων

5

Προτάσεις που απορρίπτονται

12

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, εγκρίνονται το 48,3% των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, ενώ πραγματοποιείται υπερδέσμευση ύψους 16,07% επί του διατιθέμενου προϋπολογισμού (ο οποίος ανερχόταν στο 1.520.000 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 4,84% του συνολικού Τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε..

Επί των αποτελεσμάτων, όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, εντός 15 ημερών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο αναλυτικός πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www. anhma.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER

της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας