«Καλά στέφανα» με δήλωση γρήγορα και εύκολα στο gov.gr Κύριο

30 Νοε 2022
«Καλά στέφανα» με δήλωση γρήγορα και εύκολα στο gov.gr
Δημιουργείται και παρέχεται μέσω gov.gr εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου.

Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου («εφαρμογή»).

Κάθε μελλόνυμφος καταχωρίζει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου και ιδίως:

α) τα προσωπικά του στοιχεία,

β) τα στοιχεία του Δήμου στον οποίο πρόκειται να τελεστεί ο πολιτικός γάμος,

γ) τα στοιχεία του/της έτερου μελλοντικού/μελλοντικής συζύγου και

δ) τα στοιχεία του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου.

3. Κάθε μελλόνυμφος μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και την πλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης γάμου.

4. Κάθε μελλόνυμφος δηλώνει υπεύθυνα μέσω της εφαρμογής ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα γάμο

5. Για την τελική υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταχώριση του κωδικού μιας χρήσης (“one-time password-OTP”) που κάθε μελλοντικός σύζυγος λαμβάνει στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

6. Η αίτηση κάθε μελλοντικού συζύγου φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και συγκεκριμένα:

α) μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών από όλους τους χρήστες και την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής καταγγελίας από τρίτους ή, σε περίπτωση καταγγελίας, την ακρόαση του μελλόνυμφου, εκδίδεται η ηλεκτρονική άδεια πολιτικού γάμου ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η χορήγησή της.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας